Sammanfattningsvis enades Klimatrådet om att Länsstyrelsen följer den föreslagna inriktningen för klimat- och energipris och att be kommunikationsgruppen återkomma med förslag om kommunikationsstrategi. Vidare enades Klimatrådet om att ställa sig bakom förslaget om inköp av el-cyklar.