Klimatrådet enades om att:

  • Ställa sig bakom att två åtgärdsprogram, Minskad Klimatpåverkan 2015 – 2019 och Anpassning till ett förändrat klimat 2015 -2019, skickas på remiss under våren 2014 samt att åtgärdsförslagen som varit på remiss, under 2013, inkluderas dessa åtgärdsprogram (punkt 3 och 4)
  • Ställa sig bakom förlaget för uppföljning (punkt 3).
  • Länsstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag till alla ledamöters informationsavdelningar för att sprida, marknadsföra och bjuda in till Klimatveckan 2014 i Jönköpings län samt Klimatkonferesen, punkt (3) http://klimatkonferens.klimatradet.se/kontakt/marknadsforingsmaterial/
  • Ställa sig bakom att följande förslaget från fokusgrupperna sänds på remiss till Klimatrådets organisationer och därmed inkluderas i åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan (punkt 4) o Inför energiledningssystem eller miljöledning o Nätverk för stöd till miljö- och klimatombud o Stöd och utbildning till pedagoger o Årligt upphandlingsseminarium o Främjande av biogas och minskade avfallsmängder o Utveckla miljöer & processer som långsiktigt bidrar till en god bebyggd miljö med bas i trä och glas o Utveckling av fjärrvärme och närvärme o Energideklaration fordon o Cykelstrategi för Jönköpings län

Ordförande framförde ett stort tack till rådets ledamöter, gruppernas ordförande och projektledare för mycket bra presentationer. Ordföranden konstaterar att alla grupper visar upp ett väldigt bra resulterat och genomförande av de uppgifter som varje grupp har ansvar för. Ett särskilt tack till gruppernas ordförande som leder respektive gupps arbete framåt mot vår gemensamma vision att bli ett plusenergilän till år 2050.

Nästa möte är den 25 april då hälsas rådets ledamöter varmt välkomna, då LRF och Anders Råsberg står som värd där vi besöker Bratteborgs gård.