Summering av Klimatrådsmötet den 24 september
  • Klimatveckan 2015, Klimatrådet beslutade att Klimatveckan genomförs den 24 – 27 maj 2015. Styrgruppen för Klimatveckan ges i uppdrag att ta fram ett utkast till program till nästa rådsmöte. Rådets beslutade att styrgruppen består av Elmia, Destination Jönköping och Klimatrådet (Länsstyrelsen) sammankallande. Elmia har huvudprojektledningen för Klimatveckan. En projektledare och arbetsgrupp (5-6 personer) utses av beredningsgruppen för Klimatkonferesen som äger rum under Klimatveckan.
  • Klimatpriset 2014Välkomna att nominera på www.klimatrådet.se
  • Klimatrådets åtgärdsprogram, Fokusgruppernas ordförande presenterade arbetet och utfallet med Klimatrådets två åtgärdsprogram som varit ute på remiss hos respektive organisation. Åtgärdsprogrammen är en stabil grund inom såväl klimatpåverkan som klimatanpassning, som gör att länet samordnat och tydligt tar flera steg i rätt riktning. Länsstyrelsen arbetar vidare med att få in alla remissvar och sammanställa dessa inför nästa rådsmöte den 5 december. Målsättnigen är att båda programmen ska börja gälla den 1 januari 2015.
  • +E, Nästa nummer av +E delas ut den 15 oktober. Inom ramen för Klimtrådet arbetar vi med finansieringen för kommande år (2015 – 2017) där även Klimatveckan och Klimatkonferesen ingår.
  • Klimatrådets Klimatmiljon, vars syfte är att bidra till innovativa klimatprojekt  i Jönköpings län diskuterades. Rådet ställde sig bakom inriktningen och beredningsgruppen arbetar vidare.
  • Klimatrådets fokusgrupper, Flera av fokusgruppernas åtgärder/satsningar som förankrats i rådet och beslutats i respektive ledamots organisation är i genomförandefas, ett arbete som blir ännu tydligare när åtgärdsprogrammen börjar gälla per den 1 januari 2015. Det centrala för fokusgrupperna är att fortsatt lyfta fram viktiga åtgärder som syftar till att nå målen inom respektive sektor samt följa upp förankrade och beslutade åtgärder. Vidare identifiera om redan beslutade åtgärder/satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Arbetet fortsätter att utvecklas genom att fokusgrupperna lyfter fram initiativ och åtgärder för att vi ska lyckas nå respektive våra klimatmål. Länsstyrelsen lägger stort fokus på att ta fram statistikunderlag till respektive åtgärd och sektor, som en del i det pågående resultat- och uppföljningsarbete. Fokusgrupperna ges en tydligare roll i Klimatveckan och för att diskutera detta kommer alla sekreterare att bjudas in till nästa stygruppsmöte för Klimatveckan.
  • Drift och underhåll av gång och cykelvägar i Jönköpings län. Ett initiativ genom fokusgruppen för Transporter och Planering som Energikontoret varit handledare för. Arbetet är nu ett underlag i arbetet med den Regionala cykelstrategin, som rådets tidigare i år ställt sig bakom.

 

Minnesanteckningar kommer att publiceras inom kort under fliken Klimatrådets möten.