Regional samverkan förstärker och lyfter klimatarbetet

Klimatrådet
Sedan början av år 2011 har Länsstyrelsen i Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, Regionförbundet, Landstinget, många myndigheter ett stort antal företag, ideella organisationer, högskolan med flera drivit ett målinriktat och strategiskt klimat- och energiarbete genom ett samverkansorgan, Klimatrådet. Syftet är att åstadkomma ett hållbart län att leva och verka i samt nå visionen om att bli ett plusenergilän till år 2050. Det vill säga, att verka för att länet ska minska sin energianvändning och samtidigt öka produktionen av förnybar energi till ett överskott. Redan idag står det klart att vi måste anpassa samhället till pågående klimatförändringar. En hög ambition som kräver allas såväl näringsidkare och verksamheter som medborgarnas vilja och engagemang för att kunna uppnås.

Avsikten med dialogmöte är att bland annat diskutera kring hur vi tillsammans och genom samverkan kan inspirera och lyfta klimatarbetet i länet ännu mer samt förstärker arbetet framöver för att vi ska lyckas nå vår vision om att bli ett plusenergilän.

Se hela inbjudan här:

Inbjudan till dialog våren 2015