Februari 2016 slår värmerekord – djupt bekymrade.

Siffrorna från den amerikanska myndigheten Nasa visar att den globala temperaturen över land och hav i februari var 1,35 grader högre jämfört med referensperioden 1951-1980.

 

1

Figur 1. Avvikelser från genomsnitt i yttemperatur över hela världen för februari 2016 , i grader Celsius , som analyserats av NASA: s Goddard Institute for Space Studies, bild NASA/GISS.

– Det här är verkligen en oroande utveckling som vi människor systematiskt fortsätter att bidra till genom framförallt användningen av fossila bränslen säger Andreas Olsson energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen. Rekordmånaden februari 2016 kommer som en del i en tydlig trend. Januari i år slog även den rekord för den globala temperaturen under en månad och låg på 1,15 grader över den referensperiod som Nasa använder. Läs mer om utvecklingen på https://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/february-smashes-earths-alltime-global-heat-record-by-a-jawdropping

Sveriges riksdagen har fastställt två preciseringar av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, länk:

Temperatur
Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.

Koncentration
Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter).

Den totala koncentrationen av koldioxid i atmosfären illusterars i figur 2 nedan. Här kan vi konstatera att vi redan under 2015 passerade nivån på 400 ppmv.  Den årliga tillväxttakten av koldioxid i atmosfären illustreras i figur 3 nedan.

2

Figur 2. Diagrammet visar senaste månadsmedelvärdeshalten av koldioxid globalt och i genomsnitt,http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html

3

Figur 3. Årlig tillväxttakt av koldioxid vid Mauna Loa, Hawaii, http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html

Hur bidrar Jönköpings län i klimatarbetet?

Klimatrådet är pådrivande och den samlande kraften för Jönköpings läns klimatarbetet, Klimatrådets vision är att åstadkomma ett Plusenergi län. Genom Klimatrådet som initierats och leds av Länsstyrelsen sedan 2011 har vi i Jönköpings län en väl fungeraden regionala samverkan med energiomställning och klimatanpassning i fokus. För att visa för oss själva och för omvärlden att det går att anpassa samhället till klimatförandringar samt förena mycket goda livsvillkor med låg klimatpåverkan, i framtiden ingen påverkan, behöver vi tillsammans fortsatt trampa gasen i botten. Här utgör hela Klimatrådet en pådrivande och samlande kraft för Jönköpings län och en inspirationskälla för andra. Vi är övertygade om att arbetet bidrar till att stärka individer och organisationer som idag står inför stora utmaningar med klimatförändringar. Behovet av tydliga visioner, mål, strategier, innovativa lösningar samt kompetens för att ta sig an utmaningarna ökar i rekordfart. I utmaningarna finns de ny möjligheterna att skapa framgångsrika verksamheter vilket Klimatrådet värnar och lyfter fram, tydligast genom:

Klimatpriset, som nu har öppnat för nominering 2016!

Tidningen +E

Klimatveckan

Ett stort antal åtgärder och satsningar har genom åren initierat, förankrats och beslutats inom ramen för rådet, vilka följs upp av länsstyrelsen. Läs mer om vilka som aktivt engagerar sig i rådets arbete samt vilka satsningar som görs på rådets webbsida, http://klimatradet.se/atgardsprogram/

På tre minuter får du en tydligt bild av vad klimatarbetet handlar om:

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/det-har-ar-vad-parismotet-handlar-om