Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för ett plusenergilän 2050

Idag är alla länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskolan engagerade i Klimatrådet och dess gruppers arbete. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bred samverkan i länet som vi tillsammans lagt grunden till sedan 2011, ett råd till för att åstadkomma en energiomställning och driva på arbetet med klimatanpassning. I Jönköpings län är samverkan vår ledstjärna och nyckeln till framgång, därför ser vi samverkan som en avgörande faktor för att länet på ett kraftfullt och effektivt sätt ska bidra till nationella klimatmål samt uppnå dem genom Klimatrådet fastställda och gemensamma vision, om att Jönköpings län år 2050 är ett plusenergilän till gagn för medborgare och näringsliv i Jönköpings län.

Utgångspunkten är att med ett effektivt och målinriktat arbetssätt driva klimat- och energiarbetet i länet mot vår gemensamma vision att bli ett Plusenergi län 2050. Men framförallt skapa ett hållbart samhälle som lever upp till behovet av nuvarande och kommande generationer.

Intresset och engagemanget kring klimatfrågor i Jönköpings län är mycket stort. Det pågående, omfattande och framgångsrika klimat- och energiarbetet i länet har gett tydliga och konkreta resultat inom flera områden. Vi kan bland annat konstatera att utsläppen av växthusgaser i Jönköpings län har minskat kraftigt under åren 1990 – 2012 och att den förnybara energiproduktionen aldrig varit högre än idag. En fantastisk utveckling som vi ska ha fokus på och ett arbete som vi ska fortsätta med. Genom ytterligare ansträngningar och ett fortsatt målinriktat arbete kan vi säkerställa ett bra resultat. Åtgärderna i det bifogade programmet, som är ett urval av ett stort antal förslag som tagits fram av rådets fokusgrupper, är avsedda att fungera som ett verktyg. Åtgärdsförslagen är redan förankrade i rådet och har remitterats till respektive organisation i länet, en värdefull process som vi hoppas ska kunna bidra till att skapa en ännu större drivkraft och stimulera till en fortsatt grön utveckling för ökad attraktivitet och nya jobb i länet.

Klimatrådets åtgärdsprogram  2015 – 2019 är en väl förankrad plattform för det fortsatta klimatarbetet.


Hur hanterar vi framtidens klimatförändringar i Jönköpings län?

Åtgärdsprogrammet ”Anpassning till ett förändrat klimat” innehåller konkreta åtgärder på hur vi klimatanpassar och säkrar våra samhällsfunktioner så att de kan lindra effekterna av framtida klimatförändringar.

Anpassning till ett förändrat klimat


                                                                                
Hur minskar vi vår påverkan på klimatet?

Åtgärdsprogrammet ”Minskad Klimatpåverkan” innehåller konkreta åtgärder på hur vi minskar utsläppen av växthusgaser.

Minskad klimatpåverkan