Summering från Klimatrådets möte 10 februari 2012

Sammanfattningsvis enades Klimatrådet om att Länsstyrelsen följer den föreslagna inriktningen för klimat- och energipris och att be kommunikationsgruppen återkomma med förslag om kommunikationsstrategi. Vidare enades Klimatrådet om att ställa sig bakom förslaget om inköp av el-cyklar.

Read more
Summering från Klimatrådets möte 18 november 2011
Klimatpriset

Sammanfattningsvis fastställdes Klimatrådets genomförandeprocess enligt beredningsgruppens förlag. Klimatrådet enades om att Länsstyrelsen beslutar om att tillsätta en kommunikationsgrupp enligt redovisat förslag av beredningsgruppen. Vidare enades Klimatrådet om att ur förslagen från fokusgruppen för Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil lyfta Klimatpriset som en åtgärd att genomföra så snart som möjligt. Beredningsgruppen ska se över möjligheterna att ta […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte 20 juni 2011

Måndagen den 20 juni höll Klimatrådet sitt andra möte. Sammanfattningsvis gavs beredningsgruppen i uppdrag att till nästa Klimatrådsmöte behandla och ta fram ett förslag till beslut om en PR-grupp/kommunikationsgrupp. En lista på alla pågående och avslutade projekt/aktiviteter tas fram av deltagarna i Klimatrådet för att hitta synergier för det fortsatta arbetet. Klimatrådet enades om att […]

Read more
Klimatrådet bildat

Fredagen den 29 april tog energi- och klimatarbetet i Jönköpings län ett nytt steg framåt genom att Klimatrådet hade sitt första möte.

Read more