Ostördhet i form av frånvaro av buller är något som vi vet kan påverka människors hälsa och de flesta djurarters livsmiljöer. Bullrets påverkan på en hållbar utveckling av både människors hälsa och djurarters bevarandestatus är således uppenbar och kunskapsbehovet om var bullerfria områden finns är därmed mycket stort. Metoden är unik då den tar hänsyn till vegetationens inverkan på bullerspridningen på nationell nivå. ”Bulleranalyser” beskriver vanligen bullerspridning på en mycket begränsad lokal nivå med empiriska bulleravstånd. Exempelvis en stadsdel. I Jönköpings läns modell har vegetationen huvudrollen.

Syftet med manual och modell var att skapa en repeterbar modell och på så sätt bidra till en djupare förståelse till hur bullerspridningen påverkas av vegetation samt identifiera hur fragmenterade ostörda områden i Jönköpings län är.

Resultatet kan med fördel användas inom arbetet med:

  • Uppföljning av miljömålens preciseringar som avser buller och fragmentering av livsmiljöer.
  • Planering för fysisk planering
  • Planering av grön infrastruktur
  • Underlag inom ärendehantering
  • Hitta potentiella lokaler för rödlistade, och störningskänsliga arter
  • Kartläggning av lämpliga områden för grön rehabilitering
  • Kartläggning av friluftsområden
  • Att lägga en grund för att ta fram områden lämpliga för mer avancerade bullerberäkningar
  • Rikta bulleranalysen mot värdefulla naturområden där vi redan idag har kunskap om att bullrets inverkan har negativa konsekvenser för området och på så sätt identifiera lämpliga åtgärder.

 

Länsstyrelsens metod och vägledning finns att ladda ner här

metoder

Källa: Bulleranalys av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Bilden visar ostörda områden i Jönköpings län.