I ett GIS ryms ett näst intill oändligt antal kombinationer och möjligheter. Jönköpings läns skyfallskartering syftar till att ringa in riskområden kopplade till extrema skyfall i urban miljö samt landskapet. Modellen är byggd utifrån Lantmäteriets nationella höjddatabas, ett raster med en upplösning på 2x2m.

Metoden är ett sätt att belysa risker kopplade till stigande temperaturer, nederbördsmängder och mer frekventa extrema vädersituationer. Vår skyfallskartering i GIS ringar in var vattnet svämmar över, vart vattnet kommer ifrån, anslutande flöden och vart vattnet mynnar ut.

Resultatet kan med fördel användas i arbetet med att:

  • Lokalisera riskområden kopplade till extrema skyfall
  • Förebygga översvämningar i urban miljö och i landskapet
  • Öka samhällets beredskap
  • Minska risken för människors liv och hälsa
  • I förbyggande syfte förhindra störningar i trafik och samhällsviktiga verksamheter

Undvika stora kostnader för exempelvis skador på fastigheter.

Länsstyrelsens metod och vägledning finns att ladda ner här

skyfall

Källa bild: Skyfallsanalys Länsstyrelsen i Jönköping. Bilden visar omfattning och volymen vatten i ett översvämningsområde.