Eldsjälar förgyller kommunens klimatarbete

Samhället är fullt av engagerade människor som brinner för olika saker – det är bra. Klimatfrågan är en av vår tids största fråga. Klimatarbete är en ständig process som måste förnyas. Det handlar om att vi alla måste dra åt samma håll om något ska hända. Ingen kan göra allt – men alla kan göra […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 28 februari 2014

Klimatrådet enades om att: Ställa sig bakom att två åtgärdsprogram, Minskad Klimatpåverkan 2015 – 2019 och Anpassning till ett förändrat klimat 2015 -2019, skickas på remiss under våren 2014 samt att åtgärdsförslagen som varit på remiss, under 2013, inkluderas dessa åtgärdsprogram (punkt 3 och 4) Ställa sig bakom förlaget för uppföljning (punkt 3). Länsstyrelsen får […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 6 december 2013

Länet har minskat utläppen av växthusger med över 20 procent mellan åren 1990 – 2011 och placerar sig på tredje plats av Sveriges 21 län i utsläpp per invånare och län. En mycket positiv utveckling som bedöms fortsätta till följd av det gedigna arbete som görs inom samtliga sektorer, runt om i länet. Klimatrådet enades […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 6 september 2013

Klimatrådet enades bland annat om att: ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till samlat introduktionsdokument för Klimatrådet (punkt 1). tilldela klimatprisets plakett 2013 till en av de nominerade och att tilldela fyra kandidater var sitt hedersomnämnande inom respektive fokusområde (punkt 5). respektive organisation bistår med dataunderlag till Länsstyrelsen för effektbedömningar (punkt 5). ställa sig bakom beredningsgruppens […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 3 maj 2013

Klimatrådet enades bland annat om: Förslag till vinnare av klimatpriset lämnas senast den 1 augusti (punkt 1). Förslag om nya ledamöter till beredningsgruppen lämnas till Länsstyrelsen före sommaren (punkt 4). Förslag till deltagare i arbetsgrupp med uppgift att arrangera Klimatkonferensen lämnas till beredningsgruppen senast 7 juni (punkt 5). Åtgärdsförslagen 1, 2, 3 och 10 samt […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 1 mars 2013

Klimatrådet enades bland annat om: Ett pass under ett av Klimatrådets möten ska handla om el och fördjupa kunskapen om och reda ut begreppen kring elproduktion och energi. Även biogasfrågan ska tas upp igen. Sponsring för finansiering av Solar World Challenge mottages tacksamt. Det är bra reklam för vår region att Högskolan i Jönköping är […]

Read more