Här summeras Klimatrådets möten.

År 2014

Summering från mötet den 28 februari

Klimatrådet enades om att:

 • Ställa sig bakom att två åtgärdsprogram, Minskad Klimatpåverkan 2015 – 2019 och Anpassning till ett förändrat klimat 2015 -2019, skickas på remiss under våren 2014 samt att åtgärdsförslagen som varit på remiss, under 2013, inkluderas dessa åtgärdsprogram (punkt 3 och 4)
 • Ställa sig bakom förlaget för uppföljning (punkt 3)
 • Länsstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag till alla ledamöters informationsavdelningar för att sprida, marknadsföra och bjuda in till Klimatveckan 2014 i Jönköpings län samt Klimatkonferesen, punkt (3) http://klimatkonferens.klimatradet.se/kontakt/marknadsforingsmaterial/
 • Ställa sig bakom att följande förslaget från fokusgrupperna sänds på remiss till Klimatrådets organisationer och därmed inkluderas i åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan (punkt 4) o Inför energiledningssystem eller miljöledning o Nätverk för stöd till miljö- och klimatombud o Stöd och utbildning till pedagoger o Årligt upphandlingsseminarium o Främjande av biogas och minskade avfallsmängder o Utveckla miljöer & processer som långsiktigt bidrar till en god bebyggd miljö med bas i trä och glas o Utveckling av fjärrvärme och närvärme o Energideklaration fordon o Cykelstrategi för Jönköpings län

Ordförande framförde ett stort tack till rådets ledamöter, gruppernas ordförande och projektledare för mycket bra presentationer. Ordföranden konstaterar att alla grupper visar upp ett väldigt bra resulterat och genomförande av de uppgifter som varje grupp har ansvar för. Ett särskilt tack till gruppernas ordförande som leder respektive gupps arbete framåt mot vår gemensamma vision att bli ett plusenergilän till år 2050.

Nästa möte är den 25 april då hälsas rådets ledamöter varmt välkomna, då LRF och Anders Råsberg står som värd där vi besöker Bratteborgs gård.

Här summeras Klimatrådets möten. Minnesanteckningar finns till höger på denna sida.

År 2013

Summering från mötet den 6 september

Klimatrådet enades bland annat om att:

 • ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till samlat introduktionsdokument för Klimatrådet (punkt 1).
 • tilldela klimatprisets plakett 2013 till en av de nominerade och att tilldela fyra kandidater var sitt hedersomnämnande inom respektive fokusområde (punkt 5).
 • respektive organisation bistår med dataunderlag till Länsstyrelsen för effektbedömningar (punkt 5).
 • ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till styrgrupp för Klimatkonferensen 2014 (punkt 5).
 • ställa sig bakom satsningen på Klimatveckan 2014 Jönköping, Klimatrådet i samarbete med Elmia (punkt 5).
 • ställa sig bakom båda åtgärdsförlagen från fokusgruppen för förnybar energi, jord- och skogsbruk (punkt 5).

Summering från mötet den 3 maj   

Klimatrådet enades bland annat om:

 • Förslag till vinnare av klimatpriset lämnas senast den 1 augusti (punkt 1).
 • Förslag om nya ledamöter till beredningsgruppen lämnas till Länsstyrelsen före sommaren (punkt 4).
 • Förslag till deltagare i arbetsgrupp med uppgift att arrangera Klimatkonferensen lämnas till beredningsgruppen senast 7 juni (punkt 5).
 • Åtgärdsförslagen 1, 2, 3 och 10 samt förslaget om klimatlöften sänds på remiss till Klimatrådets organisationer till mitten av oktober (punkt 6 och 7). Åtgärdsförslag 6 är klart för genomförande och fokusgrupperna arbetar vidare på övriga förslag.

Summering från mötet den 1 mars

Klimatrådet enades bland annat om:

 • Ett pass under ett av Klimatrådets möten ska handla om el och fördjupa kunskapen om och reda ut begreppen kring elproduktion och energi. Även biogasfrågan ska tas upp igen.
 • Sponsring för finansiering av Solar World Challenge mottages tacksamt. Det är bra reklam för vår region att Högskolan i Jönköping är första deltagare från Sverige (punkt 6).
 • Beredningsgruppen tar fram förslag på klimatlöften (punkt 7).

År 2012

Summering från mötet den 7 december 2012
Klimatrådet enades om:

 • en ambition att ställa sig bakom åtgärdsförslag 5, men fokusgruppen för Transporter och Planering får återkomma med en utvecklad formulering (punkt 4).
 • att ställa sig bakom åtgärdsförslagen 1 och 2 och att Länsstyrelsen ansvarar för genomförandet (punkt 4).
 • att åtgärdsförslag 3 bör omfatta fler förnybara energikällor som kan ingå i ett utvecklat förslag från fokusgruppen (punkt 4).
 • att ställa sig bakom åtgärdsförlag 4 och att Energikontor Norra Småland ansvarar för genomförandet (punkt 4).
 • att ställa sig bakom åtgärdsförslag 6 och att Länsstyrelsen i samverkan med Energikontor Norra Småland och länets kommuner ansvarar för genomförandet (punkt 4).
 • att ställa sig bakom förslaget till styrgrupp för Energikontor Norra Smålands styrgrupp (punkt 7).

Nästa möte är den 1 mars 2013.

 

Summering från mötet den 12 oktober 2012

Flera ställningstaganden gjordes där bland annat rådets ledamöter vid nästa rådsmöte ska presentera vilket årtal den egna organisationen kan bli fri från fossila bränslen för egna transporter. Ytterligare sju åtgärdsförslag togs upp som ska vidareutvecklas till nästa möte.  I övrigt enades rådet om ett yttrande över ett förslag till program för hållbar utveckling för Landstinget, där åtgärder inom energieffektivisering och pendelresor lyftes som särskilt betydelsefulla för att nå målen i länets klimat- och energistrategi.

Vid nästa rådsmöte den 7 december presenteras vinnarna av Klimatpriset 2012.

Summering från mötet den 11 maj 2012
Klimatrådets största utmaning är att vara pådrivande i omställningen mot visionen om att Jönköpings län ska vara ett plusenergilän år 2050. Vid Klimatrådsmötet den 11 maj 2012 presenterade de fyra fokusgrupperna flera förslag till åtgärder, för att leva upp mot uppsatta mål och vision.

Summering från mötet den 10 februari 2012
Sammanfattningsvis enades Klimatrådet om att Länsstyrelsen följer den föreslagna inriktningen för klimat- och energipris och att be kommunikationsgruppen återkomma med förslag om kommunikationsstrategi. Vidare enades Klimatrådet om att ställa sig bakom förslaget om inköp av el-cyklar.

ÅR 2011

Summering från mötet den 18 november 2011
Sammanfattningsvis fastställdes Klimatrådets genomförandeprocess enligt beredningsgruppens förlag. Klimatrådet enades om att Länsstyrelsen beslutar om att tillsätta en kommunikationsgrupp enligt redovisat förslag av beredningsgruppen. Vidare enades Klimatrådet om att ur förslagen från fokusgruppen för Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil lyfta Klimatpriset som en åtgärd att genomföra så snart som möjligt. Beredningsgruppen ska se över möjligheterna att ta fram och presentera 2011-års vinnare vid Klimatkonferensen 2012.

Summering från mötet den 20 juni 2011
Måndagen den 20 juni höll Klimatrådet sitt andra möte. Sammanfattningsvis gavs beredningsgruppen i uppdrag att till nästa Klimatrådsmöte behandla och ta fram ett förslag till beslut om en PR-grupp/kommunikationsgrupp. En lista på alla pågående och avslutade projekt/aktiviteter tas fram av deltagarna i Klimatrådet för att hitta synergier för det fortsatta arbetet. Klimatrådet enades om att Länsstyrelsen beslutar att tillsätta en beredningsgrupp och fokusgrupper. Temat för nästa möte, den 18 november 2011, blir energieffektivisering där en redovisning kommer att göras av gruppen för Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil.

Fredagen den 29 april tog energi- och klimatarbetet i Jönköpings län ett nytt steg framåt genom att Klimatrådet hade sitt första möte.
no prescription advair diskus price of advair diskus 250 50 cheap fluticasone
amoxicillin no prescription uk buy amoxil amoxil generic brand
buy amoxicillin for cats
rebaja atarax por internet farmacia… atarax online
Atarax is the brand name for this medicine. It is available as the following generic version. Please select one of the medicines below for information about Atarax.
dapoxetine ssri
dapoxetine on nhs dapoxetine purchase cheap Priligy