Nationellt engagemang inom energieffektivisering – till nytta för regionen

Swerea SWECAST har fokus på energieffektivisering inom tillverkningsindustrin. Swerea SWECAST arbetar med att inspirera och stödja de tillverkande företagen i deras energieffektiviseringsarbeten, även om det är de tillverkande företagen som genomför åtgärderna för att minska deras energianvändning. Det finns ett behov av att arbeta med insatser för energieffektivisering på nationell, regional och lokal nivå.  Exempel […]

Read more
Hållbart resande till och från skolan – ett Mobility Management projekt

Inledning Barn och ungdomar behöver dagligen röra på sig i någon form av fysisk aktivitet. Genom att gå eller cykla till skolan kan de få en stor del av sitt dagliga rörelsebehov tillgodosett. Olika studier visar att de som fysiskt aktivt tar sig till skolan upplever sig som piggare och har lättare för att koncentrera […]

Read more
Eldsjälar förgyller kommunens klimatarbete

Samhället är fullt av engagerade människor som brinner för olika saker – det är bra. Klimatfrågan är en av vår tids största fråga. Klimatarbete är en ständig process som måste förnyas. Det handlar om att vi alla måste dra åt samma håll om något ska hända. Ingen kan göra allt – men alla kan göra […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 28 februari 2014

Klimatrådet enades om att: Ställa sig bakom att två åtgärdsprogram, Minskad Klimatpåverkan 2015 – 2019 och Anpassning till ett förändrat klimat 2015 -2019, skickas på remiss under våren 2014 samt att åtgärdsförslagen som varit på remiss, under 2013, inkluderas dessa åtgärdsprogram (punkt 3 och 4) Ställa sig bakom förlaget för uppföljning (punkt 3). Länsstyrelsen får […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 6 december 2013

Länet har minskat utläppen av växthusger med över 20 procent mellan åren 1990 – 2011 och placerar sig på tredje plats av Sveriges 21 län i utsläpp per invånare och län. En mycket positiv utveckling som bedöms fortsätta till följd av det gedigna arbete som görs inom samtliga sektorer, runt om i länet. Klimatrådet enades […]

Read more