Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs både mindre och större projekt och satsningar för att bidra till visionen om ett Plusenergilän. På denna sida får du en bra överblick.

Projekt Elvägspilot Jönköping

Transportsektorn står för en fjärdedel av Sveriges totala energianvändning och är orsaken till en tredjedel av de nationella utsläppen av växthusgaser. Samtidigt har regeringen satt upp högt ställda mål: fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030 och Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. För att nå dit krävs det snabba och kraftfulla förändringar i transportsektorn. Elektrifiering har pekats ut som en nyckelfaktor för framgång. Men för att eldrivna fordon fullt ut ska kunna konkurrera och ersätta det fossildrivna systemet, krävs det satsningar på ny infrastruktur. Elvägar är ett samlingsnamn för innovativa tekniker där fordon, inklusive lastbilar, laddas med el från vägbanan medan de kör.

Läs mer om projektet här https://klimatradet.se/elvagspilot/ 

Projektperiod: nov 2018 – 
Projektgruppen är utsedd av Klimatrådet och består av Cybercom, Atteviks, IKEA, Husqvarna Group, Jönköping Energi, Energikontoret, Jönköpings kommun och Länsstyrelsen (samordning/admin).
Kontakt Klimatrådet: Andreas.Olsson@lansstyrelsen.se


 

Trähusskola-Projekt för att öka andel trä i byggandet

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar klimatrådet i samarbete med aktörer i länet en trähusskola, hösten 2018 och våren 2019. Trähusskolan är en kunskapsdel för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län.

  1. Tema Ekonomi och arbetstillfällen, Den 13 september. Plats SPIRA.
  2. TemaRisk, skydd och försäkring, Den 21 november. Plats Länsförsäkringar Jönköping
  3. Tema Klimat, miljö och byggnation, Våren 2019. Plats Myresjöhus.
  4. Tema upphandling, våren/sommaren 2019.

Mat – den svenska maten vår största tillgång

Sedan 2017 har Klimatrådet intesifierat arbetet med att lyfta fram fördelarna med Svenska maten. Nedan sammanfattas alla satsningar som Klimatrådet gör för att få upp klimatsmart mat på bordet.

Inspirationsmeny

Inspirationsmeny 2018 är ett underlag och inspiration för länets offentliga och privata kök. Menyn är näringsriktig, säsongsbaserad och i hög utsträckning innehållande lokala råvaror.

Debattartikel om matens betydelse för Klimatet

Klimatpriset 2018

lyfter fram maten. Genom att ta tillvara på livsmedel, som annars skulle gått till svinn, skapas förutsättningar för en lokal hållbar utveckling samtidigt som vi minskar klimatutsläppen. Läs mer här https://klimatradet.se/klimatpriset/ 

Minska matsvinnet

En satsning som pågår är att minska matsvinnet i samverkan med länets kommuner. Läs mer i i åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan på sidan 61 här https://klimatradet.se/atgardsprogram/


Projekt Effektlager Steg 1

Syfte: Projekt kombinerar sol, batterier och ladd på ett väldigt smart sätt. Solkraft produceras i en 255 kW solcellsanläggning, detta lagras i en second-lifeanläggning av bilbatterier och används (bland annat) i en publik laddstation. Visionsbild, se: https://klimatradet.se/vinnare-av-designtavlingen-utsags-den-21-mars/

Projektperiod: jan 2016 – juni 2018, anläggningen invigdes i augusti 2018, se program här >>
Ansvarig organisation: Projektgruppen består av ECRIS, JB, Volvo Cars, GARO och Länsstyrelsen.
Kontakt huvudman: Ove Sers, ove.sers@gcp.se
Kontakt Klimatrådet: Otto Hedenmo, otto.hedenmo@lansstyrelsen.se

Klimatrådet
Vinnarbidrag designtävling Effektlager Läs mer

Projekt Effektlager Steg 2

Syfte: Förlänga livet på bilbatterier och skapa effektbalansering.

För att bidra till att nå klimatmålen behöver en samhällsomställning göras. Vi installerar allt mer förnybar elproduktion för att öka mängden miljövänlig och lokalt producerad energi. Vi producerar och säljer allt fler elbilar för att minska utsläppen. Utbyggnaden accelererar, och med det kommer också utmaningar. Elproduktionen används momentant vilket innebär att elvärdet styrs av marknaden samt att elnätet riskerar att bli en avgränsande faktor vid höga produktionstoppar. Litiumpriset är lågt vilket innebär att uttjänta bilbatterier idag går till förbränning utan återvinning. Projekt avser att konstruera fyra effektlager av tidigare använda bilbatterier och analysera användbarheten i lärandemiljöer. Syftet är att underlätta lagringen av förnybar el, förlänga livstiden på litiumjonbatterier och minska effektbelastningen på nätet. Sammantaget flera steg för ett mer resurseffektivt samhälle, ökat samspel i energisystemet och en möjlighet att göra energisystemet mer robust och flexibel.

Projektperiod: jan 2017 – december 2022.
Ansvarig organisation: Projektgruppen består av ECRIS, huvudman, JB, Volvo Cars, GARO, Jönköping Energi, Nässjö affärsverk, Cybercom, Jönköping Universitet, Blekinge tekniska högskola och Länsstyrelsen.
Kontakt huvudman: Ove Sers, ove.sers@gcp.se
Kontakt Klimatrådet: Otto Hedenmo, otto.hedenmo@lansstyrelsen.se

Solkalkylator-Projekt för att visualisera solkraftsutbyggnaden
Syfte: Projektet för att visualisera solkraftsproduktionen i Jönköpings län samt respektive kommun.
Projektperiod: jan 2018 – juni 2018, lansering sker på Alemdalen. Se program här https://klimatradet.se/resultat/workshops-och-seminarier/ 
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen i samverkan med Cybercom
Kontakt: Otto Hedenmo, otto.hedenmo@lansstyrelsen.se
Se resultatet på www.solkalkylator.se/

Solkraftsprojekt

Syfte: Att genom kunskapshöjande aktiviteter dubblera den installerade mängden solceller i Jönköpings län under projektperioden.
Projektperiod: oktober 2016 – december 2018
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kontakt: Otto Hedenmo, otto.hedenmo@lansstyrelsen.se

För att öka länets solkraftsutbyggnad har Klimatrådet initierat ett solkraftprojekt, medfinansierat av Energimyndigheten, för att höja just kunskapen om solkraft i länet. I första hand är projektet inriktat mot flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, men det framkom tidigt i projektet att fler målgrupper var intresserade av och intressanta för en ökad utbyggnad av solkraft i länet.

Aktiviteter i projektet är allt ifrån utvecklande av informationsmaterial och utbildningsinriktningar till seminarier och workshops runt om i länet. Projektet samverkar med Klimatrådets samtliga medlemmar, solelsinstallatörer och energi- och klimatrådgivare runt om i länet.

Mer information om och resultat från Solkraftsprojektet


Bridging the Gap – Projekt för att minska utsläppen från transportsektorn

Syfte: Att bistå företagen och organisationer i Klimatrådet med resurser och vägledning för att kunna bidra till en fossilfri och energieffektiv transportsektor samt verka för minskade utsläpp från tjänsteresor och arbetspendling.
Projektperiod: december 2016 – december 2019
Kontaktperson: Jesper Agrelius, jesper.agrelius@lansstyrelsen.se

Projektets övergripande syfte är att förstärka Jönköpings läns position ytterligare inom klimatomställningen genom att inkludera och utveckla ett bredare perspektiv i uppföljningen av åtgärder och satsningar i Klimatrådets organisationer med bäring på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Projekt Bridging the Gaps mål är att minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar energi och minska energianvändningen inom transportsektorn hos projektets aktörer i Jönköpings län. Projektet ska skapa synliga vinster för klimat och hållbarhet, skapa tillväxt och utveckling på lång sikt i regionen samt skapa ett lärande utifrån projektets aktiviteter och resultat hos projektets aktörer till små-och medelstora företag.

Finansiering:
Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Jönköpings län, näringslivet i Klimatrådet, regionala utvecklingsmedel från Region Jönköpings län samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.

 


Hela RESAN 
Syfte: Projektet arbetar för att kartlägga, synliggöra, ta fram och stötta hållbara alternativ till fossilbränslebilen för att spara både miljö, pengar och tid.
Projektperiod: 2017-2020
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Hanna Olovsson, hanna.olovsson@rjl.se

Energikontor Norra Smålands projekt ”Hela RESAN – regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län” arbetar för att kartlägga, synliggöra, ta fram och stötta hållbara alternativ till fossilbränslebilen för att spara både miljö, pengar och tid. Tillsammans med Region Jönköpings län, länets kommuner och små och medelstora företag vill Hela RESAN visa vägen framåt och underlätta för organisationer i deras arbete mot mer hållbara alternativ. Projektet arbetar främst med tjänsteresor och arbetspendling och kan stötta sina målgrupper med aktiviteter som bland annat berör mötes- och resepolicys, tjänstecyklar, kampanjer, resfria möten, hälsoinsatser kopplade till hållbart resande.

Att främja hållbara hälsosamma resval bland medarbetare är också en varumärkesfråga där vi kan bidra med både insikter och metoder.  Vill du veta mer eller är din organisation företag intresserad av att ta del av reserådgivning? Kontakta projektledare Hanna Olovsson (hanna.olovsson@rjl.se) för mer information.

Finansiering:
Projektet finansieras av flertalet av länets kommuner, Saferoad Smekab, regionala utvecklingsmedel från Region Jönköpings län samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. 

Mer information om Projektet hela RESAN


Kraftsamling Biogas II

Syfte: Öka mängden och andelen biogas inom transportsektorn i Jönköpings län och därmed bidra till en fossiloberoende fordonsflotta 2030.
Projektperiod: 2015-2018
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Carlos Pettersson, carlos.pettersson@rjl.se

Energikontor Norra Småland driver sedan 2015 ”Kraftsamling Biogas II – regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn”. Projektet förstärker tre områden:

  • Öka marknadens efterfrågan av biogas
  • Förbättra tankningsinfrastruktur och distribution av biogas
  • Förbättra förutsättningarna för kostnadseffektiv produktion av biogas

Samverkan mellan aktörer och kraftsamling inom det regionala ledarskapet är plattformen för att framgångsrikt öka andelen biogas. Projektets metod är att öka marknadens efterfrågan av biogas och att därigenom skapa gynnsamma effekter för infrastruktur samt att förbättra förutsättningarna för produktion av biogas.  Projektet planerades pågå under tre år och 4 månader, mellan 2015-05-27 till 2018-09-27 men har nyligen förlängts fram till årsskiftet 2018/2019. Projektet har en budget på 7 548 000 kr och sysselsätter 4 personer (2.5 heltidsanställningar) som leder projektets aktiviteter samt projektledning, projektkommunikation och projektekonomi. Energikontor Norra Småland är projektägare och står för projektorganisationen.

Finansiering:
Projektet finansieras av EU:s regionala strukturfond för Småland och öarna via Tillväxtverket samt av Region Jönköpings län, Jönköping Energi, Jönköpings Länstrafik, Vetlanda kommun tillsammans med Njudung Energi, FordonsGas Sverige, Sävsjö Biogas och Energikontor Norra Småland.


Mer information om projektet Kraftsamling Biogas II


Regionala noder för energikartläggningsstöd II

Syfte: Det övergripande syftet med projektet Regionala noder fas 2 är att lyfta frågan om energieffektivisering och bidra till en effektiv energianvändning och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh.
Projektperiod: 2018 – 2020
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Josip Glavas, josip.glavas@rjl.se

Projektet drivs av de 15 regionala energikontoren som även deltar i ett av Energimyndighetens andra projekt inom Nationella regionalfondsprogrammet och i andra regionala program. Stort fokus kommer att läggas på att direkt söka upp SMF för att ge information och stöd om möjligheter att engagera sig för effektivare energianvändning, att samordna erfarenhetsutbyte mellan SMF genom nätverk samt stödja företagen att arbeta vidare och genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

SMF har stora möjligheter att energieffektivisera. Möjlighet för energieffektivisering finns inom alla branscher och sektorer, men trots att många åtgärder både är lönsamma och kan genomföras relativt enkelt finns ett så kallat genomförandegap. Begreppet syftar på de hinder som kan finnas mellan att företagen vet vad som behöver göras och deras reella möjligheter att göra det. Projektet kommer att minska genomförandegapet samt bidra till målet om 10 procent energieffektivisering per förädlingsvärde inom hela gruppen små och medelstora företag.

Finansiering:
Projektet finansieras av Energimyndigheten samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. 

Mer information om projektet Regionala noder för energikartläggningsstöd II


Nätverk för energieffektivisering

Syfte: Det övergripande syftet med nätverken är att underlätta för små och medelstora företag att arbeta strategiskt och strukturerat med sin energianvändning och därigenom uppnå ökad energieffektivisering.
Projektperiod: 2015 – 2020
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Josip Glavas, josip.glavas@rjl.se

Forskning har visat att graden av implementering av energieffektiviseringsåtgärder ökar avsevärt om företagen ingår i ett nätverk. Forskningen visar även att ett energieffektiviseringsarbete behöver utföras kontinuerligt om det ska vara framgångsrikt. Genom arbete i ett energieffektiviseringsnätverk kan företagen få hjälp att etablera denna process.

Varje nätverk består av 8-16 små-och medelstora företag med regional bas, vilka har minst 1 GWH i årligt energianvändning. För att öka motivationen sätts både individuella mål per företag och energimål för nätverket som helhet (minst 15% energieffektivisering)

I nätverken kommer företagen, förutom att arbeta med mer strategiska och strukturella dimensioner, också att arbete med att implementera lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Energikontor Norra Småland driver två företagsnätverk inom projektet.

Finansiering:
Projektet finansieras av Energimyndigheten samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. 

Mer information om projektet Nätverk för energieffektivisering


Tidningen +E – Projekt för att öka kunskapen hos länets invänare.

Syfte: Det övergripande syftet med + E var att bidra till att nå visionen om ett Plusenergilän.
Projektperiod: 2012 – 2017
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län på uppdrag av Klimatrådet.
Kontakt: Andreas Olsson, andreas.olsson@lansstyrelsen.seOm tidningen +E

Under 2012 och 2017 har tidningen +E gått ut till alla 17 000 hushåll i Jönköpings län. +E hade minst 50 000 läsare och var fjärde länsbo känner till tidningen enligt en läsvärdesundersökning som gjordes av NU-gruppen under 2013. Vi kan se många positiva miljöeffekter som har uppnåtts genom +E:

16 500 har blivit mer miljömedvetna

8 300 har ändrat resvanor för mindre miljöpåverkan

13 700 har minskat förbrukningen av el och värme

13 300 har ändrat sina matvanor

Vi ska vara stolta över hur tidningen utvecklades och gav genomslag, samtidigt som vi behöver utveckla och förbättra kommunikationen ytterligare. Däför valde Klimatrådet att gå över i social media under år 2018.


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>