Projekt

Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs både mindre och större projekt. På denna får du en sammanfattning av aktuella projekt.

 

SOLKRAFTPROJEKTET

Solkraftsprojektet

Syfte: Att genom kunskapshöjande aktiviteter dubblera den installerade mängden solceller i Jönköpings län under projektperioden.
Projektperiod: oktober 2016 - september 2018
Projektledare: Otto Hedenmo

I Jönköpings län finns ett mål om att 2050 vara ett plusenergilän. Länet ska producera mer energi än vad det använder, och energin som produceras ska vara förnyelsebar. För att detta mål ska uppnås behöver en utbyggnad ske av såväl biokraft som vindkraft och solkraft. Minst utbyggd, men med störst potential, är solkraften.

Våren 2016 gjordes en förstudie till detta projekt i form av ett examensarbete av Rasmus Engholm och Harald Green, Solceller på flerbostadshus - Motiv, hinder och möjligheter för hållbart byggande, på Jönköping University. Studien visade att den största anledningen till att inte fler installerar solceller i Jönköpings län beror på bristande kunskap. Kunskap om hur solceller funkar och vilken ekonomi som ligger i solkraftsproduktion.

För att öka länets solkraftsutbyggnad har Klimatrådet initierat ett solkraftprojekt, medfinansierat av Energimyndigheten, för att höja just kunskapen om solkraft i länet. I första hand är projektet inriktat mot flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, men det framkom tidigt i projektet att fler målgrupper var intresserade av och intressanta för en ökad utbyggnad av solkraft i länet.

Aktiviteter i projektet är allt ifrån utvecklande av informationsmaterial och utbildningsinriktningar till seminarier och workshops runt om i länet. Projektet samverkar med Klimatrådets samtliga medlemmar, solelsinstallatörer och energi- och klimatrådgivare runt om i länet.

Kontakt:
Otto Hedenmo
otto.hedenmo@lansstyrelsen.se
010 - 223 64 73