Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs både mindre och större projekt. På denna får du en sammanfattning av aktuella projekt.

Solkraftsprojektet

Syfte: Att genom kunskapshöjande aktiviteter dubblera den installerade mängden solceller i Jönköpings län under projektperioden.
Projektperiod: oktober 2016 – september 2018
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kontakt: Otto Hedenmo, otto.hedenmo@lansstyrelsen.se

För att öka länets solkraftsutbyggnad har Klimatrådet initierat ett solkraftprojekt, medfinansierat av Energimyndigheten, för att höja just kunskapen om solkraft i länet. I första hand är projektet inriktat mot flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, men det framkom tidigt i projektet att fler målgrupper var intresserade av och intressanta för en ökad utbyggnad av solkraft i länet.

Aktiviteter i projektet är allt ifrån utvecklande av informationsmaterial och utbildningsinriktningar till seminarier och workshops runt om i länet. Projektet samverkar med Klimatrådets samtliga medlemmar, solelsinstallatörer och energi- och klimatrådgivare runt om i länet.

Mer information om Solkraftsprojektet

 


Bridging the Gap

Syfte: Att bistå företagen och organisationer i Klimatrådet med resurser och vägledning för att kunna bidra till en fossilfri och energieffektiv transportsektor samt verka för minskade utsläpp från tjänsteresor och arbetspendling.
Projektperiod: december 2016 – december 2019
Kontaktperson: Jesper Agrelius, jesper.agrelius@lansstyrelsen.se

Projektets övergripande syfte är att förstärka Jönköpings läns position ytterligare inom klimatomställningen genom att inkludera och utveckla ett bredare perspektiv i uppföljningen av åtgärder och satsningar i Klimatrådets organisationer med bäring på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Projekt Bridging the Gaps mål är att minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar energi och minska energianvändningen inom transportsektorn hos projektets aktörer i Jönköpings län. Projektet ska skapa synliga vinster för klimat och hållbarhet, skapa till växt och utveckling på lång sikt i regionen samt skapa ett lärande utifrån projektets aktiviteter och resultat hos projektets aktörer till små-och medelstora företag.

 


Hela RESAN 
Syfte: Projektet arbetar för att kartlägga, synliggöra, ta fram och stötta hållbara alternativ till fossilbränslebilen för att spara både miljö, pengar och tid.
Projektperiod: 2017-2020
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Hanna Olovsson, hanna.olovsson@rjl.se

Energikontor Norra Smålands projekt ”Hela RESAN – regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län” arbetar för att kartlägga, synliggöra, ta fram och stötta hållbara alternativ till fossilbränslebilen för att spara både miljö, pengar och tid. Tillsammans med Region Jönköpings län, länets kommuner och små och medelstora företag vill Hela RESAN visa vägen framåt och underlätta för organisationer i deras arbete mot mer hållbara alternativ. Projektet arbetar främst med tjänsteresor och arbetspendling och kan stötta sina målgrupper med aktiviteter som bland annat berör mötes- och resepolicys, tjänstecyklar, kampanjer, resfria möten, hälsoinsatser kopplade till hållbart resande.

Att främja hållbara hälsosamma resval bland medarbetare är också en varumärkesfråga där vi kan bidra med både insikter och metoder.  Vill du veta mer eller är din organisation företag intresserad av att ta del av reserådgivning? Kontakta projektledare Hanna Olovsson (hanna.olovsson@rjl.se) för mer information.

Mer information om Projektet hela RESAN