Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs både mindre och större projekt. På denna sida får du en sammanfattning av aktuella projekt.

Solkraftsprojektet

Syfte: Att genom kunskapshöjande aktiviteter dubblera den installerade mängden solceller i Jönköpings län under projektperioden.
Projektperiod: oktober 2016 – september 2018
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kontakt: Otto Hedenmo, otto.hedenmo@lansstyrelsen.se

För att öka länets solkraftsutbyggnad har Klimatrådet initierat ett solkraftprojekt, medfinansierat av Energimyndigheten, för att höja just kunskapen om solkraft i länet. I första hand är projektet inriktat mot flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, men det framkom tidigt i projektet att fler målgrupper var intresserade av och intressanta för en ökad utbyggnad av solkraft i länet.

Aktiviteter i projektet är allt ifrån utvecklande av informationsmaterial och utbildningsinriktningar till seminarier och workshops runt om i länet. Projektet samverkar med Klimatrådets samtliga medlemmar, solelsinstallatörer och energi- och klimatrådgivare runt om i länet.

Mer information om Solkraftsprojektet

 


Bridging the Gap

Syfte: Att bistå företagen och organisationer i Klimatrådet med resurser och vägledning för att kunna bidra till en fossilfri och energieffektiv transportsektor samt verka för minskade utsläpp från tjänsteresor och arbetspendling.
Projektperiod: december 2016 – december 2019
Kontaktperson: Jesper Agrelius, jesper.agrelius@lansstyrelsen.se

Projektets övergripande syfte är att förstärka Jönköpings läns position ytterligare inom klimatomställningen genom att inkludera och utveckla ett bredare perspektiv i uppföljningen av åtgärder och satsningar i Klimatrådets organisationer med bäring på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Projekt Bridging the Gaps mål är att minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar energi och minska energianvändningen inom transportsektorn hos projektets aktörer i Jönköpings län. Projektet ska skapa synliga vinster för klimat och hållbarhet, skapa till växt och utveckling på lång sikt i regionen samt skapa ett lärande utifrån projektets aktiviteter och resultat hos projektets aktörer till små-och medelstora företag.

Finansiering:
Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Jönköpings län, näringslivet i Klimatrådet, regionala utvecklingsmedel från Region Jönköpings län samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.

 


Hela RESAN 
Syfte: Projektet arbetar för att kartlägga, synliggöra, ta fram och stötta hållbara alternativ till fossilbränslebilen för att spara både miljö, pengar och tid.
Projektperiod: 2017-2020
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Hanna Olovsson, hanna.olovsson@rjl.se

Energikontor Norra Smålands projekt ”Hela RESAN – regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län” arbetar för att kartlägga, synliggöra, ta fram och stötta hållbara alternativ till fossilbränslebilen för att spara både miljö, pengar och tid. Tillsammans med Region Jönköpings län, länets kommuner och små och medelstora företag vill Hela RESAN visa vägen framåt och underlätta för organisationer i deras arbete mot mer hållbara alternativ. Projektet arbetar främst med tjänsteresor och arbetspendling och kan stötta sina målgrupper med aktiviteter som bland annat berör mötes- och resepolicys, tjänstecyklar, kampanjer, resfria möten, hälsoinsatser kopplade till hållbart resande.

Att främja hållbara hälsosamma resval bland medarbetare är också en varumärkesfråga där vi kan bidra med både insikter och metoder.  Vill du veta mer eller är din organisation företag intresserad av att ta del av reserådgivning? Kontakta projektledare Hanna Olovsson (hanna.olovsson@rjl.se) för mer information.

Finansiering:
Projektet finansieras av flertalet av länets kommuner, Saferoad Smekab, regionala utvecklingsmedel från Region Jönköpings län samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. 

Mer information om Projektet hela RESAN


Kraftsamling Biogas II

Syfte: Öka mängden och andelen biogas inom transportsektorn i Jönköpings län och därmed bidra till en fossiloberoende fordonsflotta 2030.
Projektperiod: 2015-2018
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Carlos Pettersson, carlos.pettersson@rjl.se

Energikontor Norra Småland driver sedan 2015 ”Kraftsamling Biogas II – regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn”. Projektet förstärker tre områden:

  • Öka marknadens efterfrågan av biogas
  • Förbättra tankningsinfrastruktur och distribution av biogas
  • Förbättra förutsättningarna för kostnadseffektiv produktion av biogas

Samverkan mellan aktörer och kraftsamling inom det regionala ledarskapet är plattformen för att framgångsrikt öka andelen biogas. Projektets metod är att öka marknadens efterfrågan av biogas och att därigenom skapa gynnsamma effekter för infrastruktur samt att förbättra förutsättningarna för produktion av biogas.  Projektet planerades pågå under tre år och 4 månader, mellan 2015-05-27 till 2018-09-27 men har nyligen förlängts fram till årsskiftet 2018/2019. Projektet har en budget på 7 548 000 kr och sysselsätter 4 personer (2.5 heltidsanställningar) som leder projektets aktiviteter samt projektledning, projektkommunikation och projektekonomi. Energikontor Norra Småland är projektägare och står för projektorganisationen.

Finansiering:
Projektet finansieras av EU:s regionala strukturfond för Småland och öarna via Tillväxtverket samt av Region Jönköpings län, Jönköping Energi, Jönköpings Länstrafik, Vetlanda kommun tillsammans med Njudung Energi, FordonsGas Sverige, Sävsjö Biogas och Energikontor Norra Småland.


Mer information om projektet Kraftsamling Biogas II


Regionala noder för energikartläggningsstöd II

Syfte: Det övergripande syftet med projektet Regionala noder fas 2 är att lyfta frågan om energieffektivisering och bidra till en effektiv energianvändning och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh.
Projektperiod: 2018 – 2020
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Josip Glavas, josip.glavas@rjl.se

Projektet drivs av de 15 regionala energikontoren som även deltar i ett av Energimyndighetens andra projekt inom Nationella regionalfondsprogrammet och i andra regionala program. Stort fokus kommer att läggas på att direkt söka upp SMF för att ge information och stöd om möjligheter att engagera sig för effektivare energianvändning, att samordna erfarenhetsutbyte mellan SMF genom nätverk samt stödja företagen att arbeta vidare och genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

SMF har stora möjligheter att energieffektivisera. Möjlighet för energieffektivisering finns inom alla branscher och sektorer, men trots att många åtgärder både är lönsamma och kan genomföras relativt enkelt finns ett så kallat genomförandegap. Begreppet syftar på de hinder som kan finnas mellan att företagen vet vad som behöver göras och deras reella möjligheter att göra det. Projektet kommer att minska genomförandegapet samt bidra till målet om 10 procent energieffektivisering per förädlingsvärde inom hela gruppen små och medelstora företag.

Finansiering:
Projektet finansieras av Energimyndigheten samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. 

Mer information om projektet Regionala noder för energikartläggningsstöd II


Nätverk för energieffektivisering

Syfte: Det övergripande syftet med nätverken är att underlätta för små och medelstora företag att arbeta strategiskt och strukturerat med sin energianvändning och därigenom uppnå ökad energieffektivisering.
Projektperiod: 2015 – 2020
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Josip Glavas, josip.glavas@rjl.se

Forskning har visat att graden av implementering av energieffektiviseringsåtgärder ökar avsevärt om företagen ingår i ett nätverk. Forskningen visar även att ett energieffektiviseringsarbete behöver utföras kontinuerligt om det ska vara framgångsrikt. Genom arbete i ett energieffektiviseringsnätverk kan företagen få hjälp att etablera denna process.

Varje nätverk består av 8-16 små-och medelstora företag med regional bas, vilka har minst 1 GWH i årligt energianvändning. För att öka motivationen sätts både individuella mål per företag och energimål för nätverket som helhet (minst 15% energieffektivisering)

I nätverken kommer företagen, förutom att arbeta med mer strategiska och strukturella dimensioner, också att arbete med att implementera lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Energikontor Norra Småland driver två företagsnätverk inom projektet.

Finansiering:
Projektet finansieras av Energimyndigheten samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. 

Mer information om projektet Nätverk för energieffektivisering