Uppföljning 2017 - Företag och organisationer

Enkät för uppföljning av Klimatrådets åtgärder. I denna uppföljning ingår alla aktörer i Klimatrådet förutom kommunerna vars åtaganden och resultat följs upp i en egen process.
 • Ange namnet på organisationen.
 • Ange namn på den som fyllt i enkäten.
 • Ange e-postadress för kontaktperson. Vid eventuella frågor kommer denna e-post att användas för kommunikation angående uppföljningen.
 • ANSVARIG FÖR GENOMFÖRANDE: Husqvarna, Länsförsäkringar, IKEA, Lantbrukarnas Riksförbund, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Friskis och Svettis, HSB Göta, Jönköping University, Träcentrum Nässjö, Skanska, Försvarsmakten, Klimatrådets aktörer startar minst en studiecirkel om klimatfrågan för sina anställda under programperioden. Studiecirkeln ska fokusera på hur man som privatperson kan minska sin klimatpåverkan.
 • ANSVARIG FÖR GENOMFÖRANDE: Husqvarna, Lantbrukarnas riksförbund, Trafikverket, Nässjö Affärsverk, HSB Göta, Jönköping University, Skanska, Försvarsmakten, Region Jönköpings län. Aktörerna som ställer sig bakom åtgärden ska införa ett miljö- eller energiledningssystem i sin organisation. Minst 25 procent av de anställda inom organisationen ska omfattas till 2016, och 75 % till 2020. Miljö- och energiledningssystemen innebär att man jobbar systematiskt med dessa frågor och inför rutiner för att minska sin påverkan.
 • ANSVARIG FÖR GENOMFÖRANDE: Husqvarna, Castellum (fd. Norrporten), Länsförsäkringar, IKEA, Lantbrukarnas Riksförbund, Trafikverket, Friskis & Svettis, HSB Göta, Jönköping University, Träcentrum Nässjö, Skanska, Försvarsmakten, Region Jönköpings län. Länets kommuner, företag och organisationer uttrycker i respektive översiktsplan, eller annat styrande dokument som t ex miljöprogram, energi- och klimatstrategi, affärsplan, att man på den egna organisationens mark eller byggnader vill anlägga elproduktionsanläggningar som vindkraft och solceller.
 • ANSVARIG FÖR GENOMFÖRANDE: Husqvarna, IKEA, Lantbrukarnas Riksförbund, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Friskis & Svettis, HSB Göta, Nässjö Affärsverk, Jönköpings Energi, Jönköping University, Skanska, Tosito, Försvarsmakten, Region Jönköpings län. Vindkraft- och/eller solcellsanläggningar anläggs på egen mark eller byggnader alternativt köps andelar.
 • ANSVARIG FÖR GENOMFÖRANDE: Castellum (fd. Norrporten), IKEA, Länsförsäkringar, Lantbrukarnas Riksförbund, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Friskis & Svettis, HSB Göta, Nässjö Affärsverk, Jönköpings Energi, Jönköping University, Skanska, Tosito, Försvarsmakten, Region Jönköpings län. Elabonnemang om köp av förnybar el eller Bra Miljöval-märkt el tecknas.
 • ANSVARIG FÖR GENOMFÖRANDE: Husqvarna, Castellum (fd. Norrporten), Länsförsäkringar, Trafikverket, Skogsstyrelsen, Friskis & Svettis, Nässjö Affärsverk, Jönköpings Energi, Jönköping University, Fagerhults belysning, Skanska, Försvarsmakten, Lantbrukarnas Riksförbund (delvis), Träcentrum Nässjö (delvis). En energideklaration för fordon är en metod för att analysera en organisations fordon samt hur de används. Energideklarationen genomförs på personbilar och lätta lastbilar. Åtgärden bedöms ha stor potential att bidra till att Klimatrådets organisationer får konkreta underlag för att kunna minska transporternas klimatpåverkan samt öka förutsättningarna och kunskapen så att åtgärden ”Fossilfria transporter” genomsförs efektivt och även bidra till minskade kostnader för deras egna fordon.
 • ANSVARIG FÖR GENOMFÖRANDE: Castellum (fd. Norrporten), IKEA, Länsförsäkringar, Lantbrukarnas Riksförbund, Trafikverket, Friskis & Svettis, Nässjö Affärsverk, Jönköpings Energi, Jönköping University, Skanska, Försvarsmakten. Transporter står för ungefär hälften av utsläppen av växthusgaser i länet, dessutom står den för cirka en tredjedel av länets energianvändning. Därför måste stor kraft läggas på att minska fossilberoendet samtidigt som alla möjligheter till energieffektivisering måste tas tillvara inom respektive transportslag. Åtgärden lägger fokus på personbilssidan och ska även främja användningen av närproducerad biogas och el. Klimatrådets organisationer ska endast använda fordon avsedda för förnybara bränslen eller el för resor i bil senast år 2020. Definition:Vid inköp av personbilar från år 2014 och användning av hyrbilar från år 2015 ska endast fordon väljas som uppfyller regeringens krav för miljöbil och som är avsedda att drivas med biogas, el, E85 eller annat drivmedel med minst 75 % biobränsle.
 • ANSVARIG FÖR GENOMFÖRANDE: Husqvarna, Castellum (fd. Norrporten), Länsförsäkringar, Jönköpings Energi, Jönköping University, Skanska, Försvarsmakten, Lantbrukarnas Riksförbund (delvis). Denna åtgärd är begränsad till resor i arbetet i Klimatrådets organisationer. Exempel på klimatfondering finns i Jönköpings kommun. Där avsätts en summa på 1 kr per kg utsläpp av fossil koldioxid (=koldioxidskatten på bensin) för resor i arbetet. Medlen används sedan till åtgärder för att minska utsläppen från i första hand personresor men även andra åtgärder kan godkännas. Klimatfondering passar inte alla organisationer. För en liten organisation kanske fonderingen till exempel inte blir tillräckligt stor för att kunna användas till meningsfulla åtgärder eller motivera införande av ett nytt administrativt system. I sådana fall ska utsläppen från resorna klimatkompenseras genom något av de system som erbjuds på utsläppshandelsmarknaden. Definition: För utsläpp av koldioxid från resor i arbetet (inklusive kollektivtrafik/flyg) avsätts från och med år 2015 en summa per ton på minst x kr. Avgiftens storlek bestäms av organisationen själv och används i respektive organisation till åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från resor i arbetet. För organisationer där klimatfond-system inte är lämpligt av administrativa eller andra skäl klimatkompenseras utsläppen. Alla organisationer redovisar årligen till Klimatrådets beredningsgrupp en uppföljning av hur mycket pengar som avsatts och vad de har använts till.
 • ANSVARIG FÖR GENOMFÖRANDE: Alla organisationer. Den 14 december 2015 ställde rådet sig enhälligt bakom att alla organisationer ser över möjligheterna för den egna verksamheten att etablera alternativt aktivt bidra till att en el-bilspool etableras. Enligt Tranåsmodellen, (http://www.tranas.se/miljoinfrastruktur/gator/elbilspool.8076.html)
 • ANSVARIG FÖR GENOMFÖRANDE: Alla organisationer. Den 17 juni 2016 ställde rådet sig enhälligt bakom att respektive organisation ser över möjligheterna och incitamenten för att möjliggöra en ökad arbetspendling med cykel till och från den egna arbetsplatsen, dvs förmånscyklar.
 • ANSVARIG FÖR GENOMFÖRANDE: Alla organisationer. Den 17 juni ställde sig rådet bakom att organisationerna ska använda biogassymbolen.