Fokusgruppen arbetar med energi- och klimatstrategins  fokusområden för Klimatanpassning.

Klimatförändringarna är en realitet redan idag som en konsekvens av ökade globala medeltemperaturer. Samhället  behöver anpassa sig till dessa förändringar. Klimatanpassning handlar just om det- att anpassa samhället till de klimatförändringar vi inte kan motverka. Fokusgruppen arbetar med att driva anpassningen av samhällsstrukturerna efter dessa nya förutsättningar.

Fokusgruppens arbetar för att länets aktörer aktivt ska möta klimatförändringarna och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling. Fokusgruppens arbete innebär att följa upp hur det går för åtgärderna i åtgärdsprogrammet och att komma med förslag på vad olika aktörer kan göra för att anpassa sig till ett förändrat klimat. Till exempel handlar det om att vara del i framtagandet av skyfallskartering. På bilden nedan ser du centrala Jönköping och var det samlas vatten vid en rejält skyfall. Desto mörkare lila, desto mer vatten samlas. Det stämmer väldigt väl överens med var vattnet hamnade vid skyfallet på Ryhov och A6 2013.

skyfallskartering-i-jonkopings-stadskarna

oversvammning-eksjo-2012

Översvämning efter skyfall i Eksjö sommaren 2012

Klimatanpassning handlar inte bara om problem med för mycket vatten på fel ställe.

Det finns tre nyckelord för att beskriva hur klimatet har och kommer att, förändras i framtiden. De är varmare, blötare och torrare. Varmare eftersom lufttemperaturen stiger med ca fem grader till år 2100. Blötare och torrare kan vid en första anblick se ut att stå i konflikt med varandra- men så är det inte. Såhär hänger det ihop: Den nederbörd som regnar ner kommer samlas i sjok, dvs i stora skyfall. Mellan dessa sjok blir det torrt. Faktiskt så torrt att vi behöver räkna med vattenbrist. I Jönköpings län har vi alltså tre stora klimatutmaningar som vi behöver hantera: Översvämning, torka och värmebölja.

Deltagare i fokusgruppen
 • Johan Virdung (ordf), Värnamo kommun
 • Madeleine Mårtensson (sekr), Länsstyrelsen
 • Erica Storckenfeldt, Jönköpings kommun
 • Gustav Enander, Enhetschef miljöskydd, Länsstyrelsen
 • Jan-Åke Johansson, Planchef, Vetlanda kommun
 • Lennart Sundberg, Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Jönköping
 • Tomas Wibble, Utredare krisberedskap, Region Jönköpings län
 • Lubomira Eng, VA-chef, Habo kommnun
 • Stefan Berg, Ocab
 • Urban Noork, Ocab
 • Thomas Olsson, Jönköping University
Fokusgruppernas  syfte

Flera av fokusgruppernas åtgärder är i genomförandefas. För de tre andra fokusgrupperna finns åtgärderna i åtgärdsprogrammet Minskad Klimatpåverkan. För fokusgruppens för Anpassning till ett förändrat klimat finns åtgärderna i Åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat klimat.
Det centrala för fokusgrupperna är fortsatt att:

 1. Lyfta fram viktiga åtgärder och satsningar för beslut i rådet,
 2. Följa upp förankrade och beslutade åtgärder,
 3. Identifiera om redan beslutade åtgärder och satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat.

Fokusgruppens område lyfts även fram genom rådets kommunikativa satsningar Klimatveckan, +E, Klimatpriset och Klimatrådet.se

Att ta fram och förankra åtgärder

Grunden för fokusgruppernas arbete är att ta fram förslag på åtgärder som beslutas i Klimatrådet. I arbetet med att ta fram åtgärder beaktar fokusgrupperna flera olika aspekter såsom:

 • Beslutsprocessen och arbetet med uppföljning ska vara öppen och transperent för att skapa en effektiv samverkan.
 • En bred samverkan för att hitta lösningar på målkonflikter och lokalisera möjliga positiva synergier.
 • Flexibla åtgärdsförslag, det vill säga att de kan bestå av flera kompletterade åtgärder. Det minskar risken för att låsa sig vid fel beslut.
 • Åtgärder som öppnar för en plan B är viktigt, om en åtgärd visar sig vara otillräcklig eller olämplig.
 • Åtgärder som ger stora socioekonomiska fördelar redan i dagens klimat ska lyftas och genomföras så snart som möjligt.

Vi ser fram emot att du eller din organisation hör av sig med förslag på satsningar inom fokusgruppens område!