Klimatrådets arbetsgrupper

Klimatrådet organiserar över 10 arbetsgrupper med olika inriktning, för samma övergripande vision – Plusenergilänet. Rådets arbete omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället till klimatförändringar.

Klimatrådet sammansättning av grupper 2020 är (grupp/ordf):

 1. Rådet, Länsstyrelsen, Helena Jonsson
 2. Transporter och Planering, Södra, Henrik Brodin
 3. Etablering laddinfrastruktur och förnybara drivmedel.
 4. Klimatanpassning, SWECO, rullande.
 5. Förnybar energi, Jord- och skogsbruk, LRF, Anna Arnesson Bergengren.
 6. Kommunikationsgruppen, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 7. Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil, Vetlanda kommun, Gisela Brumme
 8. Ungdomsrådet, Erik Dahlbergsgymnaiset Michael Kinnander
 9. Trähusgrupp, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 10. Klimatveckan, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 11. Beredningsgrupp, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 12. Hållbara investeringar, Länsstyrelsen, Andreas Olsson

Avslutade grupper 2019

 1. Effektlager >>
 2. Elvägspilot >>
Beredningsgrupp

Klimatrådets beredningsgrupp har till uppgift att samordna de övriga gruppernas arbete och är bryggan mellan rådet och arbetsgrupperna. Beredningsgruppen följer upp och säkerställer förankring, resultat, effekt och återkoppling av rådets beslutade åtgärder, projekt och satsningar. Beredningsgruppen ansvarar för och följer upp rådets ekonomi. Beredningsgruppen tar fram rådets dagordning. Beredningsgruppen leds av Länsstyrelsen och träffas normalt fyra gånger per år, fyra veckor före Klimatrådets möten.

Fokusgrupper

Det centrala för fokusgrupperna är att fortsatt lyfta fram viktiga åtgärder som syftar till att nå målen inom respektive sektor samt följa upp förankrade och beslutade åtgärder. Vidare identifiera om redan beslutade åtgärder/satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Fokusgrupperna är:

 • Energieffektivisering, konsumtion och livsstil
 • Transporter och planering
 • Förnybar energi och Jord- och skogsbruk
 • Anpassning till klimatförändringar
Arbetsgrupp Kommunikation

Omställning till ett klimatsmartare samhälle behöver medborgarnas medverkan vilket kräver en effektiv kommunikation för att nå ut med budskapet och skapa förändring. Därför finns en strategisk kommunikationsgrupp. Rådet har flera kommunikationskanaler till exempel Klimatveckan , Klimatrådets nyhetsbrev och Klimatpriset. Kommunikationsgruppens uppgifter är att löpande ge råd i kommunikativa frågor för att öka genomslaget för Klimatrådets arbete och de åtgärder som Klimatrådet ställer sig bakom samt öka medvetenheten bland medborgarna i länet.

Arbetsgrupp Klimatveckan

Under år 2013 växte ett samarbete fram tillsammans med Elmia och destination Jönköping för att genomföra en Klimatvecka i Jönköpings län, den första i landet. Arbetet konkretiserades under hösten 2013 och Klimatveckan har sedan 2014 genomförts med stor framgång. Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå visionen om ett plusenergilän. Läs mer om Klimatveckan här>>.

Arbetsgrupp trähusbyggande

Arbetsgruppen bildades våren 2017 med syfte att utveckla och öka trähusbyggandet i Jönköpings län. 

 • Under 2017 ställde sig rådet bakom att en träbyggnadsstrategi tas fram för Jönköpings län, strategin togs fram av arbetsgruppen och förankrades i alla kommuner samt Regionen 2018, se remissförslag här >> samt följebrev >>. Under 2019 läggs strategins inriktning in i den nya klimat- och energistrategin för länet (för att minska antalet dokument helt enkelt).
 • Gruppen arrangerar också en Trähusskola, en kunskapshöjande skola för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län. Arbetsgruppen består av Träcentrum, Södra, Energikontor Norra Småland, Nässjö kommun, Jönköpings kommun, Länsförsäkringar Jönköping, Länsstyrelsen, TOSITO AB, Metsä, Räddningstjänsten Jönköping, Smart Housing Småland, Arkitekthuset AB, Jönköping University, OBOS, Myresjö hus i samverkan med Träbyggnadskansliet och Linköpings universitet.
 • Trähusskolans
Etableringsgrupp ladd och drivmedel

Jönköpings län har en vision att bli ett klimatsmart plusenergilän, där de fossilfria valen ska vara de enkla valen.  Att kunna tanka förnybart och ladda i hela länet ska vara en självklarhet.  Det finns dock många utmaningar – fortfarande saknas dessa möjligheter i flera delar av länet. Vi måste agera och undanröja alla tänkbara hinder, så att fler etableringar och investeringar kan genomföras i tankstationer för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur. Ingen enskild aktör kan göra detta ensamt – vi måste göra det tillsammans och vi måste göra det nu.

Därför har Klimatrådet ställt sig bakom bildandet av en etableringsgrupp som ska underlätta för samhandling mellan aktörer såsom drivmedelsanvändare, drivmedelsleverantörer, länets kommuner, markägare, relevanta myndigheter och organisationer så att infrastrukturen byggs ut i länet där det idag saknas denna infrastruktur.

Läs mer här >>

Ungdomsråd

Ungdomsrådet syftar till att inkludera och tillvarata ungas engagemang i klimatfrågan. Ungdomsrådet kommer lämna förslag till Klimatrådet som bidrar till att nå uppsatta klimatmål i Jönköping län. Ungdomsrådet drivs i samarbete med Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Läs mer om Ungdomsrådet här >>

Arbetsgrupp Hållbara investeringar

Arbetsgruppens syfte är att skapa förutsättningar för att fler investerar hållbart i Jönköpings län. Arbetsgruppen lämnar förslag på hur Klimatrådet kan bidra. Hållbara investeringar syftar till att driva positiva sociala och miljömässiga konsekvenser tillsammans med finansiella resultat, så att investerare kan göra mer med sina pengar. Klimatrådet ska vara pådrivande i omställningen från fossilt till förnybart och hållbart, genom att visa på möjligheter och skapa värde för den enskilda organisationen och samhället. Arbetsgruppen består av Kommuninvest, Vaggeryds kommun, Gislaveds kommun, ELMIA, Länsförsäkringar Jönköping och Länsstyrelsen.

Doktorandtjänst media- och kommunikationsvetenskap vid JU

Syftet är att med vetenskapliga metoder studera kommunikativa framgångsfaktorer av Klimatrådets satsningar.

 • Pågår i 4 år (start hösten 2018)
 • Finansiering Klimatrådet 50 % och Jönköping University 50 %.
 • Kontakta doktorand Otto Hedenmo på otto.hedenmo@ju.se

Läs mer här >>

Projekt

Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs både mindre och större projekt. Sammanfattning av aktuella projekt finns här >>

För studenter

Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs examensarbeten och praktik. Välkommen att höra av dig om du har funderingar och vill göra praktik, examensarbeten eller liknande, du hör av dig till andreas.olsson@lansstyrelsen.se. Genomförda arbeten hittar du här >>.

Nyhetsbrev

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för. Nyhetsbrevet hittar du här >>