Klimatrådets arbetsgrupper

Klimatrådet organisarer idag över 10 arbetsgrupper med olika inriktning, men som arbetar för samma övergripande vision – Plusenergilänet. Rådets arbete omfattar minskad klimatpåverkan och arbetet med att förebygga och anpassa samhället till klimatförändringar, det kallar vi klimatanpassning.

Beredningsgrupp

Klimatrådets beredningsgrupp har till uppgift att samordna de övriga gruppernas arbete och är bryggan mellan rådet och arbetsgrupperna. Beredningsgruppen följer upp och säkerställer förankring, resultat, effekt och återkoppling av rådets beslutade åtgärder, projekt och satsningar. Beredningsgruppen ansvarar för och följer upp rådets ekonomi. Beredningsgruppen tar fram rådets dagordning. Beredningsgruppen leds av Länsstyrelsen och träffas normalt fyra gånger per år, fyra veckor före Klimatrådets möten.

Fyra fokusgrupper

Det centrala för fokusgrupperna är att fortsatt lyfta fram viktiga åtgärder som syftar till att nå målen inom respektive sektor samt följa upp förankrade och beslutade åtgärder. Vidare identifiera om redan beslutade åtgärder/satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Arbetet fortsätter att utvecklas genom att fokusgrupperna lyfter fram initiativ och åtgärder för att Jönköpings län ska lyckas nå klimatmålen. Fokusgrupperna är:

  • Energieffektivisering, konsumtion och livsstil
  • Transporter och planering
  • Förnybar energi och Jord- och skogsbruk
  • Anpassning till klimatförändringar
Arbetsgrupp Kommunikation

Omställning till ett klimatsmartare samhälle behöver medborgarnas medverkan vilket kräver en effektiv kommunikation för att nå ut med budskapet och skapa förändring. Därför finns en strategisk kommunikationsgrupp. Rådet har flera kommunikationskanaler till exempel Klimatveckan , Klimatrådets nyhetsbrev och Klimatpriset. Kommunikationsgruppens uppgifter är att löpande ge råd i kommunikativa frågor för att öka genomslaget för Klimatrådets arbete och de åtgärder som Klimatrådet ställer sig bakom samt öka medvetenheten bland medborgarna i länet.

Arbetsgrupp Klimatveckan

Under år 2013 växte ett samarbete fram tillsammans med Elmia och destination Jönköping för att genomföra en Klimatvecka i Jönköpings län, den första i landet. Arbetet konkretiserades under hösten 2013 och Klimatveckan har sedan 2014 genomförts med stor framgång. Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå visionen om ett plusenergilän. Läs mer om Klimatveckan här>>.

Arbetsgrupp trähusbyggande

Arbetsgruppen bildades våren 2017 med syfte att utveckla och öka trähusbyggandet i Jönköpings län. Den 22 juni 2017 ställde sig rådet bakom att en träbyggnadsstrategi tas fram för Jönköpings län. I arbetsgruppen deltar över 15 aktörer som representerar forskning och utbildningsområdet, fastighets- och försäkringsbranschen, offentlig sektor och industri.

Ungdomsråd

Ungdomsrådet syftar till att inkludera och tillvarata ungas engagemang i klimatfrågan. Ungdomsrådet kommer lämna förslag till Klimatrådet som bidrar till att nå uppsatta klimatmål i Jönköping län. Ungdomsrådet drivs i samarbete med Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping. Läs mer om Ungdomsrådet här >>

Arbetsgrupp Effektlager

Arbetsgruppens syfte är att skapa förutsättningar för att bygga fyra lärandeanläggningar (läs smarta nät 200 kW – 500 kW) för effektbalansering i Jönköpings län. Beroende på hur energi- och effektbehov ser ut, både för industrier och elnätsbolag, krävs olika typer av lagringsteknik. Anläggningarna innehåller moduler som tidigare använts för energilager i personbilar (litium-jon). Arbetsgruppen är en samverkan mellan Klimatrådet, Volvo Cars, Jönköping Bildemontering, JU, Jönköping Energi, Nässjö Affärsverk, Blekinge Tekniska Högskola, Cybercom och ECRIS.

Doktorandtjänst inom media- och kommunikationsvetenskap 

Syftet är att med vetenskapliga metoder studera kommunikativa framgångsfaktorer av Klimatrådets satsningar.

  • Pågår i 4 år (start hösten 2018)
  • Finansiering Klimatrådet 50 % och Jönköping University 50 %.
Projekt

Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs både mindre och större projekt. Sammanfattning av aktuella projekt finns här >>

För studenter

Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs examensarbeten och praktik. Välkommen att höra av dig om du har funderingar och vill göra praktik, examensarbeten eller liknande, du hör av dig till andreas.olsson@lansstyrelsen.se. Genomförda arbeten hittar du här >>.

Nyhetsbrev

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för. Nyhetsbrevet hittar du här >>