Klimatrådets åtgärder för att bidra till att vi når visionen om ett Plusenergilän

Åtgärderna i åtgärdsprogrammen är ett urval av ett stort antal förslag som tagits fram sedan år 2012 av rådets fokusgrupper. Åtgärdsförslagen är förankrade i rådet och har remitterats till respektive organisation, en avgörande process som säkerställer ett effektivt genomförande. År 2017 är en kontrollstation för båda programmen, där arbetet med åtgärderna utvärderas. Vid behov finns möjlighet vid denna tidpunkt att revidera åtgärderna och komplettera med nya åtgärder. Kontrollstationen ska säkerställa att arbetet inom Klimatrådets fokusområden fortskrider på ett ändamålsenligt sätt.

Klimatrådets åtgärdsprogram  2015 – 2019 är en väl förankrad plattform för det fortsatta klimatarbetet.


Hur hanterar vi framtidens klimatförändringar i Jönköpings län?

Åtgärdsprogrammet “Anpassning till ett förändrat klimat” innehåller konkreta åtgärder på hur vi klimatanpassar och säkrar våra samhällsfunktioner så att de kan lindra effekterna av framtida klimatförändringar.

Anpassning till ett förändrat klimat


                                                                                
Hur minskar vi vår påverkan på klimatet?

Åtgärdsprogrammet “Minskad Klimatpåverkan” innehåller konkreta åtgärder på hur vi minskar utsläppen av växthusgaser.

Minskad klimatpåverkan