Klimatrådets åtgärder för att bidra till att vi når visionen om ett Klimatsmart Plusenergilän senast år 2045 samlas i Klimatrådets åtgärdsprogram.

 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I Jönköpings län måste vi alla bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker. Klimatet förändras redan nu i snabb takt och medför stor påverkan på många viktiga samhällsfunktioner och verksamheter. För att lyckas minska vår påverkan på klimatet och undvika att medeltemperaturen ökar mer än 1,5 grad globalt krävs stora insatser.

För att förverkliga länets klimat -och energistrategi tar Länsstyrelsen i bred samverkan med offentliga och privata aktörer i länet fram åtgärdsprogram med kraftfulla åtgärder för att minska klimatpåverkan och anpassa länet till ett förändrat klimat.

Övergripande information av de båda åtgärdsprogrammen
Presentation: information om de båda åtgärdsprogrammen

Minskad Klimatpåverkan

Åtgärdsprogrammets syfte är att främja klimat- och energiarbetet inom länets verksamheter och därmed även bidra till att minska klimatutsläppen i samhället i stort. Åtgärdsprogrammet ska tydliggöra målsättningen med klimat- och energiåtgärder inom den ordinarie verksamheten och de ansvarsområden som berörs av klimatförändringarna.

2020-12-15
Remiss av åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan
Instruktioner för hur du och din organisation svarar finns både för dig som deltagit och inte deltagit i framtagandet av programmet. Syftet är att så många organisationer i länet som möjligt bidrar med att genomföra åtgärder under perioden 2021-2025.

Deadline för att svara
Deadline för att lämna svar på remissen är 31 mars 2021.

Instruktioner
1. Ladda ner missivet och åtgärdsprogrammet
Missiv Minskad klimatpåverkan
Åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan

2. Svara på frågorna
3. Förankra i din organisation
4. Skicka svar enligt instruktion

För att enkelt kunna sammanställa alla organisationers åtaganden vill vi ha dina svar sammanställda i en särskild excelfil. Kontakta kontaktpersonen för att få tillgång till excelfilen.

Minskad Klimatpåverkan
Åtgärdsprogram 2021–2025

Åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder inom klimat- och energistrategins fokusområden samt strategiska åtgärder och projektåtgärder.

Dokument
Minskad Klimatpåverkan (remissversion)

Kontaktperson
Annika Pers Gustafsson
annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Jönköpings län


Anpassning till ett förändrat klimat

Åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat syftar till att förbättra resiliensen för klimatförändringar i Jönköpings län. Åtgärderna som presenteras har mejslats fram genom aktörernas egna klimat- och sårbarhetsanalyser, och bottnar i de sju prioriterade klimateffekter som lyfts i den nationella klimatanpassningsstrategin.

2020-11-23
Remiss av åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat
Instruktioner för hur du och din organisation svarar finns både för dig som deltagit och inte deltagit i framtagandet av programmet. Syftet är att så många organisationer i länet som möjligt bidrar med att genomföra åtgärder under perioden 2021-2025.

Deadline för att svara
Deadline för att lämna svar på remissen är 31 mars 2021.

Instruktioner
1. Ladda ner missivet och åtgärdsprogrammet
Missiv Anpassning till ett förändrat klimat
Åtgärdsprogram Anpassning till ett förändrat klimat

2. Svara på frågorna
3. Förankra i din organisation
4. Skicka svar enligt instruktion

För att enkelt kunna sammanställa alla organisationers åtaganden vill vi ha dina svar sammanställda i en särskild excelfil. Kontakta kontaktpersonen för att få tillgång till excelfilen.

Anpassning till ett förändrat klimat
Åtgärdsprogram 2021-2025

Åtgärdsprogrammet innehåller strategiska åtgärder, länsgemensamma åtgärder och aktörsspecifika åtgärder.

Dokument
Anpassning till ett förändrat klimat (remissversion)

Kontaktperson
Frida Moberg
frida.moberg@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Jönköpings län