Storytelling – goda exempel från Klimatrådets företag

Projektet Bridging the Gap är nu i sin slutfas och vi vill visa upp vad som hänt i projektet hos de företag som deltagit – så att vi kan ha stolta exempel från Klimatrådet som kan inspirera andra företag.

Vill att ni ska synas!
För att kunna ha goda exempel att visa är vi måna om att de företag som deltagit i projektet får synas och komma till tals med sina egna ord. Vi vill därför använda formatet storytelling för att kommunicera vad som hänt – stort och smått – genom företagens egna ord och berättelser.

Vi planerar att använda flera olika format av publicering.  Vi kommer genomföra intervjuer för att ta fram exempelvis reportage för webb och annan media. Detta kommer spridas via Klimatrådet som inspiration till andra företag. Särskilt i dessa tider behöver vi fler förebilder.

Er berättelse är viktig
Vi är måna om att få fram er story och det ni vill berätta. Storyn ska berätta om ert engagemang i Klimatrådet och vad som genomförts i er omställning mot fossilfria transporter i projektet. Ni kommer bli kontaktade av Linda Wetter på Länsstyrelsen som arbetar i slutfasen av projektet.

Många bäckar små
Det har varit en speciell vår för alla – därför har det som ni planerat att genomföra i omställningen mot fossilfria transporter kanske inte implementerats så som ni tänkt. Lugn! Vi är övertygade om att det finns många spännande exempel i era företag som knyter an till projektet och Klimatrådets vision.

Vi vill lyfta goda exempel – stora som små – med en blandning av visionära berättelser och konkreta insatser. Kanske har ni exempelvis uppdaterat er resepolicy, infört digitala körjournaler, utökat er cykelparkering eller ändrat era upphandlingskrav för gods?

Vi hör av oss!
Linda Wetter bokar intervjuer med alla deltagande företag som vill vara med i storytelling. Detta arbete pågår främst från juni-september – när vi kommit en bit med intervjuerna har vi gärna en nära dialog om hur detta ska kommuniceras och spridas.

Bridging the Gap -för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län

Projektet Bridging the Gap har tagits fram som en del i Klimatrådets arbete, där vi har en uppbyggd förankring, struktur, tillit och gemensamma målbilder. Visionen och målbilderna har sitt ursprung i länets klimat- och energistrategi från 2010. Visionen för Jönköpings län är att bli ett plusenergilän och att det ska vara lätt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilfritt i Jönköpings län. De övergripande målen omfattar energieffektivisering, ökad produktion av förnybar energi och minskning av koldioxidutsläppen. Genom projektet kommer vi kunna gå vidare och förstärka arbetet för de aktörer som ingår i Klimatrådets organisation men också nå ytterligare aktörer som idag inte är en del av Klimatrådet, så som fler små- och medelstora företag. Projektet ska därmed ses som ett steg i att nå ytterligare aktörer till exempel små- och medelstora företag och deras transporter.

Deltagare i projektet: Företag i Klimatrådet
Sekundär målgrupp: Små- och medelstora företag

Projektets faser

Nulägesfas – Dialogmöten med företag/organisationer i Klimatrådet (2017-2018)
Förändringsfas – Coachning för företag/organisationer i Klimatrådet (2018-2020)
Kommunikation/utvärderingsfas -Resultat sprids till små-och medelstora företag (2020)

Material och publikationer i projektet

Stort fokus i projektet har varit att förenkla för företag och organisationer att arbeta mer målinriktat och strategiskt med hållbara transporter. Projektet har tagit fram infoblad som inspiration för hur man startat en process genomföra insatser för att göra sina transporter mer hållbara.

Infoblad – Tjänsteresor och fordonshantering
Infoblad – Tjänsteresor och fordonshantering (fördjupning: förslag på resepolicy och fordonshantering)
Infoblad – Arbetspendling
Infoblad – Godstransporter

Aktiviteter i projektet

Projektet har arrangerat kunskapshöjande seminarium och workshops i Jönköpings län.

Seminarium: Därför bör företag arbeta med hållbara transporter (7 mars 2019)
Seminarium: Klimat, innovationer och förnybara drivmedel i de gröna näringarna (27 mars 2019)
Workshop: Från vision till aktion – Hållbara transporter inom verksamheter (11 juni 2019)

Projektorganisation

Projektet Bridging the Gap leds av Länsstyrelsen i Jönköpings län inom ramen för Klimatrådet.
Projektet Bridging the Gap delar styrgrupp med projektet Hela RESAN  (Energikontor Norra Småland).
Coachning och rådgivning för projektets deltagare genomförs av konsulttjänst (Trivector Traffic).
Projektet är finansierat av regionala utvecklingsfonden – tematiskt område “Koldioxidsnål ekonomi”.
Alla projekt inom “koldixodidsnål ekonomi” finns på Klimatsynk.

Finansiering

Projektet är finansierat av företagen i Klimatrådet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket samt utvecklingsmedel från Region Jönköpings län.