Bridging the Gap -för att nå ett nollutsläpp inom transportsystem i Jönköpings län

Projektet Bridging the Gap har tagits fram som en del i Klimatrådets arbete, där vi har en uppbyggd förankring, struktur, tillit och gemensamma målbilder. Visionen och målbilderna har sitt ursprung i länets klimat- och energistrategi från 2010. Visionen för Jönköpings län är att bli ett plusenergilän och att det ska vara lätt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilfritt i Jönköpings län. De övergripande målen omfattar energieffektivisering, ökad produktion av förnybar energi och minskning av koldioxidutsläppen. Genom projektet kommer vi kunna gå vidare och förstärka arbetet för de aktörer som ingår i Klimatrådets organisation men också nå ytterligare aktörer som idag inte är en del av Klimatrådet, så som fler små- och medelstora företag. Projektet ska därmed ses som ett steg i att nå ytterligare aktörer till exempel små- och medelstora företag och deras transporter.

Deltagare i projektet: Företag i Klimatrådet
Sekundär målgrupp: Små- och medelstora företag

Projektets faser

Nulägesfas - Dialogmöten med företag/organisationer i Klimatrådet (2017-2018)
Förändringsfas - Coachning för företag/organisationer i Klimatrådet (2018-2019)
Kommunikation/utvärderingsfas -Resultat sprids till små-och medelstora företag (2019)

Material och publikationer i projektet

Stort fokus i projektet har varit att förenkla för företag och organisationer att arbeta mer målinriktat och strategiskt med hållbara transporter. Projektet har tagit fram infoblad som inspiration för hur man startat en process genomföra insatser för att göra sina transporter mer hållbara.

Infoblad - Tjänsteresor och fordonshantering
Infoblad - Tjänsteresor och fordonshantering (fördjupning: förslag på resepolicy och fordonshantering)
Infoblad - Arbetspendling
Infoblad - Godstransporter

Aktiviteter i projektet

Projektet har arrangerat kunskapshöjande seminarium och workshops i Jönköpings län.

Seminarium: Därför bör företag arbeta med hållbara transporter (7 mars 2019)
Seminarium: Klimat, innovationer och förnybara drivmedel i de gröna näringarna (27 mars 2019)
Workshop: Från vision till aktion - Hållbara transporter inom verksamheter (11 juni 2019)

Projektorganisation

Projektet Bridging the Gap leds av Länsstyrelsen i Jönköpings län inom ramen för Klimatrådet.
Projektet Bridging the Gap delar styrgrupp med projektet Hela RESAN  (Energikontor Norra Småland).
Coachning och rådgivning för projektets deltagare genomförs av konsulttjänst (Trivector Traffic).
Projektet är finansierat av regionala utvecklingsfonden - tematiskt område "Koldioxidsnål ekonomi".
Alla projekt inom "koldixodidsnål ekonomi" finns på Klimatsynk.

Finansiering

Projektet är finansierat av företagen i Klimatrådet, Länsstyrelsen i Jönköpings län, europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket samt utvecklingsmedel från Region Jönköpings län.