Sedan 2017 arbetar Jönköpings län mer aktivt för att inkludera och skapa delaktiket i klimatarbetet i Jönköpings län. Ungdomsrådet är ett av flera positiva exempel som lyfts fram i kunskapsstödet som arbetats fram av Länsstyrelserna i Skåne och Västerbotten. Ungdomsrådet har byggts upp i samverkan mellan Klimatrådet, Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping och Ungdomar AB. ”Ett ungdomsråd är en utmärkt möjlighet att inkludera ungas tankar, idéer och åsikter i dessa frågor”, säger Michael Kinnander, ordförande i ungdomsrådet tillika lärare på Erik Dahlbergsgymnasiet. 

Kunskapsstödet lyfter fram bland annat fram att iInvånarens erfarenheter och synpunkter är det demokratiska och rättighetsbaserade statsskickets huvudsakliga resurs. Det motsvaras också av en grundläggande rättighet. Alla har rätt att delta i och bidra till samhällets utveckling, utan diskriminering. I en internationell jämförelse har Sverige kommit mycket långt i respekten för demokrati och mänskliga rättigheter. FN:s granskningskommittéer för mänskliga rättigheter välkomnar de generellt höga nivåerna på valdeltagande, jämlikhet och jämställdhet, uppväxtvillkor och rättssäkerhet. “Förstärkt delaktighet och inflytande är en viktig fråga för att bidra till organisationers utveckling och förmåga att bidra till en hållbar utveckling- säger Tobias Rahm vid Länsstyrelsen i Jönköpings län”

Rapporten i sin helhet och som kan användas som inspration i din organsiation finns i sin helhet här >>

Kontakta författarna bakom kunskapsstödet, Marina Holmgren, 010 224 13 74, Länsstyrelsen Skåne. Anna-Lena Bergman 010-2254533, Länsstyrelsen Västerbotten.

Läs mer om