Elvägspilot Jönköping, uppdaterad den 8 mars 2019.

Elvägspilot Jönköping blir inte av. Trafikverket valde den 8 mars att gå vidare med fem andra förslag, motivering nedan.

Trafikverket vill tacka er för den tid och det arbete ni lagt ned för att bidra med det förslag till pilotsträcka som ni skickat in utifrån vår RFI.
Det kom totalt in 14 förslag på potentiella sträckor. I ett första steg kommer Trafikverket att gå vidare med att ta fram ett fördjupat planeringsunderlag för 5 potentiella sträckor för den elvägspilot som ska anläggas. De 5 sträckorna är främst utvalda utifrån att de har störst potential att bidra till att tidplanen för uppförandet av pilotanläggningen kan hållas och att piloten bidrar med den kunskap som den är ämnad för.
Ert bidrag prioriterades tyvärr inte bland de 5 kandidaterna som Trafikverket väljer att gå vidare med att ta fram ett fördjupat underlag för till pilotsträcka. De kriterier som vi har utvärderat enligt är;
– Miljöpåverkan
– Drift o underhållsaspekter
– Tillgänglighet för framtida servicebehov
– Framtida planerade infrastrukturinsatser
– Befintlig trafikering
– Trafikeringspotential för elvägspiloten
– Andra aspekter som kan påverka möjligheterna att få fram en vägplan i tid
Ni levererade ett väl genomarbetat underlag och ett intressant upplägg för en framtida elväg med koppling mot terminaler med stora flöden av tunga fordon. Trafikverket har även noterat ett stort engagemang hos Klimatrådet och övriga intressenter. Bedömningen är dock utifrån våra kriterier att det är en allt för komplicerad miljö, både gällande trafikering och omgivningen, för att kunna uppföra en elvägspilot inom givna tidsramar. Det är dessutom en första pilotanläggning med risk för mer behov av service-drift- och underhåll än normalt, vilket gör att vi även bedömer risken för att störa andra trafikanter som betydande.

Intresseanmälan

Den 15 februari skickades en intresseanmälan (RFI_Elvagspilot_Jonkoping dnr 420-1482-2019) in, i enligthet med beslutad tidplan. Intresseanmälan finns i sin helhet nedan:

Intresseanmälan RFI_Elvagspilot_Jonkoping dnr 420-1482-2019

Vilka står bakom Elvägspilot Jönköping?

Aktörer som aktivt visar intresse för Elvägspilot Jönköping lyfts fram nedan (vill du bidra=kontakta andreas.olsson@lansstyrelsen.se). Grupperingen nedan följer också möjliga roller för respektive aktör.

• Transportörer/ Transportköpare – DSV Road AB, Husqvarna AB, Kaj Inrikes, Rosenlunds Åkeri, Inter IKEA Group, DB Schenker, Polfärskt bröd AB, Dagab Inköp och Logistik AB (del av Axfood), Post Nord.
• Fordons- och elvägstillverkare – Scania, Siemens
• Elhandlare – Jönköping Energi
• Elvägsoperatör – Siemens, Cybercom
• Elnätsföretag – Jönköping Energi, Vattenfall Eldistribution
• Väghållare – Trafikverket

• Områdesutvecklare logistik Torsvik – SMUAB utvecklare av Logpoint
• Projektstöd och regional samverkan – Energikontor Norra Småland
• Återförsäljare – Atteviks lastvagnar
• Administration – Länsstyrelsen

Vad

Lämna förslag på Elvägspilot för tung lastbilstrafik (om möjligt även inkludera busstrafik) i Jönköping. Sträcka E4 Huskvarna – Torsvik (A-B) samt sträcka E4/Riksväg 40 Torsvik – Hedenstorp (B-C).

Kartan nedan visar sträcka A-B samt B-C (En överblick och inte exakt):

Trafikverket kommer att välja ut ett antal pilotsträckor som bedöms ha potentialen att kunna generera den nytta som Trafikverket eftersträvar med piloten samtidigt som de inte bidrar till negativa konsekvenser med avseende på tillgänglighet, kapacitet och sträckornas omgivning, för hela processen se tidplan för Elvägspilot nedan.

Hur

Projektgruppen tar i samverkan med andra aktörer fram ett förslag på Elvägspilot Jönköping, för hela processen se tidplan för Elvägspilot nedan.

Bakgrund till Elvägspilot

Enligt fastställelsebeslutet i Nationell Plan för transportsystemet 2018 – 2029 ska Trafikverket under planperioden bygga och driftsätta minst en elväg som en pilotsträcka. Utgångspunkten bör vara att pilotsträckan kan tas i drift 2021. Byggandet av pilotsträckan förutsätter omfattande medfinansiering från näringslivet (det är här Klimatrådets projektgrupp för Elvägspilot kommer in i bilden). Statens finansiering får uppgå till högst 50 procent av kostnaden, dock till maximalt 300 miljoner kronor totalt.

Tidplan för Elvägspilot

Elvägspilot Jönköping, centrala delar:

 1. Kraftförsörjning: Utvärdering av elvägars påverkan på och samspel med elsystemet i form av användning och distribution av el. Bedömning av klimatnyttan vid olika typer av elektrifiering.
 2.  Miljöeffekter: Sammanställning av upptänkliga miljöeffekter av att införa elvägar, både gällande trafikering och hantering av omkringliggande infrastruktur. Exempelvis gällande luft och buller.
 3. Konstruktion, drift och underhåll:  Sammanställning av ändrade behov jämfört med av vanlig väg gällande konstruktion och underhåll, exempelvis om vinterväghållning – vilket sätt är det effektivaste och mest miljövänliga?
 4.  Samhällsekonomiska effekter:  Identifiering av vilket underlag som myndigheter och politiska beslutsfattare behöver inför beslut om byggande av elvägar.  Sammanställning av tidigare erfarenheter och samhällsekonomiska nyttor.
 5. Finansiering och strategi: Sammanställning av fallbeskrivningar för lämpliga elvägssträckor. Utvärdering av alternativa affärsekosystem utifrån olika finansierings- och ägarmodeller samt implementering
 6. Företagsekonomiska effekter: Definiera och analysera alternativa affärsekosystem och utvärdera de ekonomiska effekterna för de enskilda aktörerna i dessa system.
 7. Affärsmodeller, betalsystem: Samarbete med flera regioner för att diskutera och  stimulera bildande av konsortier för lämpliga elvägssträckor. Dialog med åkerinäringen och elbranschen om deras syn på elvägar.
 8. Juridik, regelverk och standardisering: Bidra med kunskap kring regelverk och standardisering kopplat till elvägars utveckling, tillkomst, utformning, funktion och förvaltning
 9. Koordinering och kommunikation:  Samordna kommunikation, arrangera  informationsmöten mm.

Tung trafik på sträckan, dvs. hur mycket tung trafik förväntas trafikera elvägspiloten

Sträcka  Ca längd (km) Lastbilar/dygn (år 2015, +/- 10%) Nyttor (kWh, kr,CO2, PM 10, dBA, NOx, mm)     Annat viktigt
Huskvarna – Torsvik, E4 15 2 200 Avsnitt: 6430045 (E4 Huskvarna, 2 900  Avsnitt: 7410127)
Torsvik – Hedenstorp, E4/rv40 15 2 200 Avsnitt: 7320094

Elvägspilot faktaunderlag

 • Vad är en elväg? Läs mer i Siemens underlag, finns  här >>
 • Hur ser lastbilarna ut som kan köra på en elväg? Läs mer i Scanias underlag, finns här >>
 • Trafikverkets satsning Elvägspilot 2018–2021:
  • Trafikverket bidrar upp till 300 miljoner. Medfinansiering med en lika stor summa förutsätts.
  • Fokus mot tung trafik, där frågor kring aktörsnätverkens sammansättning, lämpliga affärsmodeller och finansieringsstrategier samt anskaffningsformer behöver belysas mer ingående.
  • Syftet med elvägspiloten. Lyfta hela elvägssystemet där inte enbart tekniken skall verifieras och demonstreras utan hela elvägssystemet med kringtjänster, betal- och accessystem med mera kan demonstreras.
  • Omfattning minst 20–30 km, tungt trafikerade och kopplade till områden med stabila transportbehov över tid, gärna med inslag av skytteltrafik.
  • En viktig framgångsfaktor är att en tillräckligt resursstark part (i Jönköpings län Klimatrådet) tar lednings- och samordningsansvar för regionen. Trafikverket kan verka på en övergripande nivå och understödja arbetet, med den regionala och lokala förankringen bedöms vara avgörande för att projekten ska få framgång.

Elvägspilot bra att läsa-dokument

Elvägspilot-varför då?

Klimatrådet arbetar sedan 2011 för visionen om att bli ett Plusenergilän >>. För att nå visionen behöver bland annat stora delar av transportsektorn gå över till eldrift, el som kommer från förnybara källor. Elektrifiering av fordonstrafiken kommer att vara helt centralt för att minska trafikens klimatpåverkan även nationellt, läs mer om nationella klimatmål och Naturvårdsverkets senaste bedömning på deras webbplats här >>.

Klimatrådet-vilka är det?

Projektgruppen, för Elvägspilot Jönköping, är utsedd av Klimatrådet (den 29 november 2018). Läs mer om vilka Klimatrådet är här https://klimatradet.se/om-klimatradet/klimatradets-ledamoter/ 

Frågor

Andreas Olsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010 223 64 74.