Information om arbete med Elvägspilot Jönköping, uppdaterad den 9 januari 2019.

Vad

I samverkan ta fram ett förslag för Elvägspilot för tung lastbilstrafik (om möjligt även inkludera busstrafik) i Jönköping. Primär sträcka är E4 Huskvarna – Torsvik (A-B) sekundär alternativt kompletterande sträckning är E4/Riksväg 40 Torsvik – Hedenstorp (B-C).

Sträckorna gruppen planerar för A-B samt B-C (En överblick och inte exakt utpekat) :

Trafikverket kommer att välja ut ett antal pilotsträckor som bedöms ha potentialen att kunna generera den nytta som Trafikverket eftersträvar med piloten samtidigt som de inte bidrar till negativa konsekvenser med avseende på tillgänglighet, kapacitet och sträckornas omgivning.

Hur

Projektgruppen är utsedd av Klimatrådet den 29 november och består av Cybercom, Atteviks, IKEA, Husqvarna Group, Jönköping Energi, Energikontoret, Jönköpings kommun och Länsstyrelsen (samordning/admin) Projektgruppen tar fram underlag för att vara med i processen för Trafikverkets Elvägspilot.

Bakgrund

Enligt fastställelsebeslutet i Nationell Plan för transportsystemet 2018-2029 ska Trafikverket under planperioden bygga och driftsätta minst en elväg som en pilotsträcka. Utgångspunkten bör vara att pilotsträckan kan tas i drift 2021. Byggandet av pilotsträckan förutsätter omfattande medfinansiering från näringslivet (det är här Klimatrådets projektgrupp för Elvägspilot kommer in i bilden). Statens finansiering får uppgå till högst 50 procent av kostnaden, dock till maximalt 300 miljoner kronor totalt.

Tidplan

Mötestider skype projektgruppen

 • 2018 den 5, 12 och 19 december
 • 2019 den 9, 16, 30 jan och 6 feb.

Aktörer som är avgörande för en affärsmodell

 1. Transportköpare
 2. Transportörer
 3. Fordonstillverkare
 4. Elhandlare
 5. Elvägsoperatör
 6. Elnätsföretag
 7. Väghållare

Elvägspilot Jönköping:

 1. Kraftförsörjning: Utvärdering av elvägars påverkan på och samspel med elsystemet i form av användning och distribution av el. Bedömning av klimatnyttan vid olika typer av elektrifiering.
 2.  Miljöeffekter: Sammanställning av upptänkliga miljöeffekter av att införa elvägar, både gällande trafikering och hantering av omkringliggande infrastruktur. Exempelvis gällande luft och buller.
 3. Konstruktion, drift och underhåll:  Sammanställning av ändrade behov jämfört med av vanlig väg gällande konstruktion och underhåll, exempelvis om vinterväghållning – vilket sätt är det effektivaste och mest miljövänliga?
 4.  Samhällsekonomiska effekter:  Identifiering av vilket underlag som myndigheter och politiska beslutsfattare behöver inför beslut om byggande av elvägar.  Sammanställning av tidigare erfarenheter och samhällsekonomiska nyttor.
 5. Finansiering och strategi: Sammanställning av fallbeskrivningar för lämpliga elvägssträckor. Utvärdering av alternativa affärsekosystem utifrån olika finansierings- och ägarmodeller samt implementering
 6. Företagsekonomiska effekter: Definiera och analysera alternativa affärsekosystem och utvärdera de ekonomiska effekterna för de enskilda aktörerna i dessa system.
 7. Affärsmodeller, betalsystem: Samarbete med flera regioner för att diskutera och  stimulera bildande av konsortier för lämpliga elvägssträckor. Dialog med åkerinäringen och elbranschen om deras syn på elvägar.
 8. Juridik, regelverk och standardisering: Bidra med kunskap kring regelverk och standardisering kopplat till elvägars utveckling, tillkomst, utformning, funktion och förvaltning
 9. Koordinering och kommunikation:  Samordna kommunikation, arrangera  informationsmöten mm.

Aktörer som kontaktats

 • Andra viktiga aktörer som är tillfrågade: Skanska, Schenker, GARO, Scania, Rosenlunds åkeri, Arla, Sweco, E-ways, ENRIDE, Elgiganten, JU.
 • Aktörer som behöver kontaktas: Aktörer på Logpoint och Hedenstorp kontaktas genom Patrik Holst och Caisa Björndal.
 • Avböjt deltagande Kinnarps, IKEA, Fläktwoods.

Elvägspilot bakgrund och underlag

 • Trafikverkets satsning Elvägspilot 2018–2021.
 • Trafikverket bidrar upp till 300 miljoner. Medfinansiering med en lika stor summa förutsätts.
 • Fokus mot tung trafik, där frågor kring aktörsnätverkens sammansättning, lämpliga affärsmodeller och finansieringsstrategier samt anskaffningsformer behöver belysas mer ingående.
 • Syftet. Lyfta hela elvägssystemet där inte enbart tekniken skall verifieras och demonstreras utan hela elvägssystemet med kringtjänster, betal- och accessystem med mera kan demonstreras.
 • Omfattning minst 20–30 km, tungt trafikerade och kopplade till områden med stabila transportbehov över tid, gärna med inslag av skytteltrafik.
 • En viktig framgångsfaktor är att en tillräckligt resursstark part (i Jönköpings län Klimatrådet) tar lednings- och samordningsansvar för regionen. Trafikverket kan verka på en övergripande nivå och understödja arbetet, med den regionala och lokala förankringen bedöms vara avgörande för att projekten ska få framgång.

Externa dokument och bakgrundsunderlag

Aktuella trafikflöden: http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation# 

RFI Forslag till pilotstracka elvag den 18 december.

https://klimatradet.se/wp-content/uploads/2018/11/Trafikverket_Seminarium-24-oktober.pdf

https://klimatradet.se/wp-content/uploads/2018/11/Trafikverket_Rapport-Kartlaggning-av-potentiella-ERS-piloter-20180904.pdf

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/trafikverket-vill-bygga-20-30-kilometer-elvag-kan-bli-i-sandviken

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuellt-om-forskning-och-innovation2/2018-11/internationell-rapport-lyfter-fram-elvagar/

https://www.mynewsdesk.com/se/bth/documents/studie-160121-52373

https://www.trafikverket.se/contentassets/15e3e7fbea05447c8c61bf905d779cd1/affarsmodeller-elvagar_slutrapport-180821.pdf

Frågor

Andreas Olsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010 223 64 74.

Projektgruppen är utsedd av Klimatrådet (den 29 november)  https://klimatradet.se/om-klimatradet/klimatradets-ledamoter/