Information om arbete med Elvägspilot Jönköping, uppdaterad den 5 december 2018.

Vad

I samverkan ta fram ett förslag för Elvägspilot för tung lastbilstrafik i Jönköping. Primär sträcka är E4 Huskvarna – Torsvik  sekundär sträcka är E4/Riksväg 40 Torsvik – Hedenstorp.

Hur

Projektgruppen är Cybercom, Atteviks, IKEA, Husqvarna Group, Jönköping Energi, Energikontoret, Jönköpings kommun och Länsstyrelsen (samordning/admin) Projektgruppen tar fram underlag för att vara med i processen för Trafikverkets Elvägspilot.

Tidplan

Mötestider projektgruppen

 • Den 5, 12 och 19 december, skypemöte 08.30 – 09.00.

Aktörer som är avgörande för en affärsmodell

 • Transportköpare
 • Transportörer
 • Fordonstillverkare
 • Elhandlare
 • Elvägsoperatör
 • Elnätsföretag
 • Väghållare

Elvägspilot Jönköping:

 1. Kraftförsörjning: Utvärdering av elvägars påverkan på och samspel med elsystemet i form av användning och distribution av el. Bedömning av klimatnyttan vid olika typer av elektrifiering.
 2.  Miljöeffekter: Sammanställning av upptänkliga miljöeffekter av att införa elvägar, både gällande trafikering och hantering av omkringliggande infrastruktur. Exempelvis gällande luft och buller.
 3. Konstruktion, drift och underhåll:  Sammanställning av ändrade behov jämfört med av vanlig väg gällande konstruktion och underhåll, exempelvis om vinterväghållning – vilket sätt är det effektivaste och mest miljövänliga?
 4.  Samhällsekonomiska effekter:  Identifiering av vilket underlag som myndigheter och politiska beslutsfattare behöver inför beslut om byggande av elvägar.  Sammanställning av tidigare erfarenheter och samhällsekonomiska nyttor.
 5. Finansiering och strategi: Sammanställning av fallbeskrivningar för lämpliga elvägssträckor. Utvärdering av alternativa affärsekosystem utifrån olika finansierings- och ägarmodeller samt implementering
 6. Företagsekonomiska effekter: Definiera och analysera alternativa affärsekosystem och utvärdera de ekonomiska effekterna för de enskilda aktörerna i dessa system.
 7. Affärsmodeller, betalsystem: Samarbete med flera regioner för att diskutera och  stimulera bildande av konsortier för lämpliga elvägssträckor. Dialog med åkerinäringen och elbranschen om deras syn på elvägar.
 8. Juridik, regelverk och standardisering: Bidra med kunskap kring regelverk och standardisering kopplat till elvägars utveckling, tillkomst, utformning, funktion och förvaltning
 9. Koordinering och kommunikation:  Samordna kommunikation, arrangera  informationsmöten mm.

Aktörer som kontaktats

 • Andra viktiga aktörer som är tillfrågade (29 nov): Skanska, Schenker, GARO, Scania, Rosenlunds åkeri, Arla, Sweco, E-ways.
 • Aktörer som behöver kontaktas: Jönköpings kommun (Patrik Holst) lyfter med styrelsen i logpoint den 6 december.
 • Avböjt deltagande Kinnarps, Fläktwoods.

Elvägspilot bakgrund och underlag

 • Trafikverkets satsning Elvägspilot 2018–2021.
 • Trafikverket bidrar upp till 300 miljoner. Medfinansiering med en lika stor summa förutsätts.
 • Fokus mot tung trafik, där frågor kring aktörsnätverkens sammansättning, lämpliga affärsmodeller och finansieringsstrategier samt anskaffningsformer behöver belysas mer ingående.
 • Syftet. Lyfta hela elvägssystemet där inte enbart tekniken skall verifieras och demonstreras utan hela elvägssystemet med kringtjänster, betal- och accessystem med mera kan demonstreras.
 • Omfattning minst 20–30 km, tungt trafikerade och kopplade till områden med stabila transportbehov över tid, gärna med inslag av skytteltrafik.
 • En viktig framgångsfaktor är att en tillräckligt resursstark part (i Jönköpings län Klimatrådet) tar lednings- och samordningsansvar för regionen. Trafikverket kan verka på en övergripande nivå och understödja arbetet, med den regionala och lokala förankringen bedöms vara avgörande för att projekten ska få framgång.

Externa dokument

https://klimatradet.se/wp-content/uploads/2018/11/Trafikverket_Seminarium-24-oktober.pdf

https://klimatradet.se/wp-content/uploads/2018/11/Trafikverket_Rapport-Kartlaggning-av-potentiella-ERS-piloter-20180904.pdf

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/trafikverket-vill-bygga-20-30-kilometer-elvag-kan-bli-i-sandviken

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuellt-om-forskning-och-innovation2/2018-11/internationell-rapport-lyfter-fram-elvagar/

https://www.mynewsdesk.com/se/bth/documents/studie-160121-52373

https://www.trafikverket.se/contentassets/15e3e7fbea05447c8c61bf905d779cd1/affarsmodeller-elvagar_slutrapport-180821.pdf

Frågor

Andreas Olsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 010 223 64 74.

Projektgruppen är utsedd av Klimatrådet (den 29 november)  https://klimatradet.se/om-klimatradet/klimatradets-ledamoter/