Jönköpings län har en vision att bli ett klimatsmart plusenergilän, där de fossilfria valen ska vara de enkla valen.  Att kunna tanka förnybart och ladda i hela länet ska vara en självklarhet.  Det finns dock många utmaningar – fortfarande saknas dessa möjligheter i flera delar av länet. Vi måste agera och undanröja alla tänkbara hinder, så att fler etableringar och investeringar kan genomföras i tankstationer för förnybara drivmedel och laddinfrastruktur. Ingen enskild aktör kan göra detta ensamt – vi måste göra det tillsammans och vi måste göra det nu.

Därför har Klimatrådet ställt sig bakom bildandet av en etableringsgrupp som ska underlätta för samhandling mellan aktörer såsom drivmedelsanvändare, drivmedelsleverantörer, länets kommuner, markägare, relevanta myndigheter och organisationer så att infrastrukturen byggs ut i länet där det idag saknas denna infrastruktur.

Deltagare i etableringsgruppen

Etableringsgruppen söker deltagare från länets kommuner, drivmedelsbolag, energibolag, aktörer inom laddinfrastruktur och förnybara drivmedel.

Bakgrund och etableringsgruppens mål

Den 21 november>> beslutade Klimatrådet om en ny arbetsgrupp Etableringsgrupp för laddinfrastruktur och tankstationer för förnybara drivmedel. Etableringsgruppens mål är stärkta förutsättningar för företag, kommuner och offentliga aktörer att genomföra investeringar i länet i tank- och ladd-ställen som kan erbjuda fossilfria drivmedel i stad och på landsbygd där det idag saknas infrastruktur.

Administreras av projektet FASTR

Etableringsgruppen sammankallas och administreras av projektet FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län>>. Etableringsgruppen återkopplar hur arbetet går till till Klimatrådets fokusgrupp “Transporter & Planering”.

Samordning och kontaktuppgifter

Är du intresserad av att delta i etableringsgruppen eller har frågor?

Jesper Agrelius
Länsstyrelsen i Jönköpings län
jesper.agrelius@lansstyrelsen.se

Minnesanteckningar från etableringsgruppen

2020-02-10 – Minnesanteckningar (Förmöte inför start av etableringsgrupp)