Den 1 januari 2018 träder Sveriges klimatlag i kraft. Den innebär bland annat nya och långsiktiga mål för de klimatpåverkande utsläppen. De utsläpp som inte omfattas av EU:s handelssystem för utsläppsrätter ska ha minskat med 63 procent 2030 jämfört med 1990 och med 75 procent 2040. År 2030 ska dessutom utsläppen från inrikes transporter ha minskat med 70 procent. År 2045 ska Sveriges totala utsläpp vara 85 procent lägre än 1990 års nivå för att därefter bli negativa.

Naturvårdsverket ansvarar för den officiella statistiken för klimatpåverkande utsläpp samt för uppföljningen av det svenska klimatarbetet och av såväl nationella som internationella mål och åtaganden. I rapport, Naturvårdsverket 6782 November 2017,  redovisas utvecklingen av utsläppen från 1990 till 2016, en omfattande analys av de faktorer som förklarar utvecklingen och referensscenarier för utvecklingen fram till 2035.

Läs hela rapporten här >>