Summering från Klimatrådets möte 7 december 2012

Klimatrådet enades om: en ambition att ställa sig bakom åtgärdsförslag 5, men fokusgruppen för Transporter och Planering får återkomma med en utvecklad formulering (punkt 4). att ställa sig bakom åtgärdsförslagen 1 och 2 och att Länsstyrelsen ansvarar för genomförandet (punkt 4). att åtgärdsförslag 3 bör omfatta fler förnybara energikällor som kan ingå i ett utvecklat förslag […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte 12 oktober 2012

Flera ställningstaganden gjordes där bland annat rådets ledamöter vid nästa rådsmöte ska presentera vilket årtal den egna organisationen kan bli fri från fossila bränslen för egna transporter. Ytterligare sju åtgärdsförslag togs upp som ska vidareutvecklas till nästa möte. I övrigt enades rådet om ett yttrande över ett förslag till program för hållbar utveckling för Landstinget, […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte 11 maj 2012

Klimatrådets största utmaning är att vara pådrivande i omställningen mot visionen om att Jönköpings län ska vara ett plusenergilän år 2050. Vid Klimatrådsmötet den 11 maj 2012 presenterade de fyra fokusgrupperna flera förslag till åtgärder, för att leva upp mot uppsatta mål och vision. Energieffektivisering, konsumtion och livsstil Transporter och planering Förnybar energi och jord- […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte 10 februari 2012

Sammanfattningsvis enades Klimatrådet om att Länsstyrelsen följer den föreslagna inriktningen för klimat- och energipris och att be kommunikationsgruppen återkomma med förslag om kommunikationsstrategi. Vidare enades Klimatrådet om att ställa sig bakom förslaget om inköp av el-cyklar.

Read more
Summering från Klimatrådets möte 18 november 2011

Sammanfattningsvis fastställdes Klimatrådets genomförandeprocess enligt beredningsgruppens förlag. Klimatrådet enades om att Länsstyrelsen beslutar om att tillsätta en kommunikationsgrupp enligt redovisat förslag av beredningsgruppen. Vidare enades Klimatrådet om att ur förslagen från fokusgruppen för Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil lyfta Klimatpriset som en åtgärd att genomföra så snart som möjligt. Beredningsgruppen ska se över möjligheterna att ta […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte 20 juni 2011

Måndagen den 20 juni höll Klimatrådet sitt andra möte. Sammanfattningsvis gavs beredningsgruppen i uppdrag att till nästa Klimatrådsmöte behandla och ta fram ett förslag till beslut om en PR-grupp/kommunikationsgrupp. En lista på alla pågående och avslutade projekt/aktiviteter tas fram av deltagarna i Klimatrådet för att hitta synergier för det fortsatta arbetet. Klimatrådet enades om att […]

Read more