För att minska utsläpp av växthusgaser i Jönköpings län behöver transporterna bli hållbara. Transportsektorn står för stor del av länets utsläpp. För att utsläppen ska minska behövs det större möjligheter till att använda förnybara drivmedel. En regional plan för Jönköpings län ska nu göra det lättare för ansvariga att ställa om.

Utmaningen att minska transporternas utsläpp står hela Sverige inför, därför har Länsstyrelserna under 2018 och 2019 tagit fram regionala planer för hur vi tillgodoser infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Den regionala planen innehåller inriktningar för hur vi kan öka användandet av förnybara drivmedel och el i transportsektorn i hela Jönköpings län.

I länet har vi lång väg att gå för att nå den regionala målsättningen om en 75-procentig minskning av växthusgasutsläpp från transportsektorn till 2030 jämfört med 2010. Vi behöver minska vårt resande och tillgängliggöra förnybara drivmedel i en takt som är minst dubbelt så hög som idag.

Ta del av den regionala planen (Länsstyrelsens webbplats)>>

Läs nyhet om den regionala planen på Länsstyrelsens webbplats >>

Glest mellan tankstationer och laddstolpar

Det saknas tankstationer för fordonsgas och snabbladdningsstationer i ungefär hälften av länets kommuner samt kring stora vägar och stråk. Etanol är i nuläget det enda förnybara drivmedlet som har en fullständig täckning i länet. Publik laddinfrastruktur finns i alla länets kommuner, men det finns stora skillnader mellan kommunerna och vissa stråk saknar fortfarande möjlighet till snabbladdning.

Investeringar behövs i hela länet

Länets infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel måste utökas – det finns stora behov av etableringar och investeringar i utökad infrastruktur både för personbilar och för tunga transporter. Den regionala planen kan utgöra ett stöd för såväl offentlig sektor och företag som planerar att investera i tankstationer och laddinfrastruktur.

Klimatrådet kraftsamlar – etableringsgrupp ska främja investeringar där infrastruktur saknas

I samband med att den regionala planen lanserats har Klimatrådet beslutat om en särskilt etableringsgrupp för laddinfrastruktur och tankstationer för förnybara drivmedel som ska främja att fler investeringar genomförs i Jönköpings län. Etableringsgruppen samordnas av projektet FASTR – snabbare omställning till fossilfria drivmedel i Jönköpings län.

Läs mer om etableringsgruppen och anmäl ditt intresse att delta >>