Husqvarna ser goda förutsättningar för hållbar transport

Husqvarna Group är en stor organisation med stora ambitioner att minska sina koldioxidutsläpp. Till 2025 vill de ha minskat sina utsläpp med 35 procent över hela sin värdekedja. I detta ingår att bli ännu bättre på hållbarhetsarbetet i det lokala arbetet och att ställa om till mer hållbar transport.

Tillsammans med andra företag i Klimatrådet har Husqvarna deltagit i projektet Bridging the Gap, där målsättningen är att minska luckan mellan miljömålen och mängden utsläpp. Idag står resor och transporter för den största andelen av Jönköpings läns utsläpp och för att minska koldioxidutsläppen behöver de fossila bränslena fasas ut. Nu har företaget uppdaterat sin policy för anläggningens poolbilar, köpt in fler elbilar och inventerat sina befintliga förutsättningar. Husqvarnas hållbarhetsdirektör Jonas Willaredt ser det som en viktig del i hållbarhetsarbetet att minska transporternas utsläpp.

- Vi genomför en hel del transporter och det är en del i vårt miljöarbete och hållbarhetsstrategi att reducera transporternas miljöpåverkan, berättar Jonas. För honom finns det flera anledningar att arbeta för en mer hållbar transport.

- Dels är det ekonomiska vinster, ju mindre vi flyger ju mindre miljöbelastning blir det naturligtvis, men sen förväntar sig våra kunder att vi börjar jobba med transportfrågorna och att vi arbetar för att reducera utsläppen så mycket det bara går. Så det har att göra med trovärdighet från vår sida. Kunderna förväntar sig att vi håller en hög ambitionsnivå inom hållbar utveckling och där ingår transporterna, berättar Jonas. Han tror även att det finns fördelar ur ett lokalt perspektiv.

- När det gäller arbetspendling kan vi göra en insats genom att minska miljöbelastningen som sker här i stan, och då handlar det är inte bara om koldioxidutsläpp, som är en global fråga, utan också om köbildning, lokala utsläpp från bilarna och att vi också kan upprätthålla en god samhällsfunktion i form av busstrafik och annat här om fler cyklar eller tar bussen till jobbet.

"Vi genomför en hel del transporter och det är en del i vårt miljöarbete och hållbarhetsstrategi att reducera transporternas miljöpåverkan"

Från en tidigare resvaneundersökning framkom att många medarbetare åker till arbetet med bil och detta är ett område företaget vill arbeta mer med. Med hjälp av Jessica Vandal, nyexaminerad miljöingenjör från Brasilien, och genom projektet Bridging the Gap har företaget nu genomfört en inventering för att se vad nästa steg i arbetet blir.

- Jag blev glad att kunna få arbeta med detta då transport ingick i det hållbarhetsarbete jag skulle arbeta med på Husqvarna, som min trainee-tjänst, berättar Jessica Vandal, som under det senaste året har arbetat som trainee på Husqvarna och med anläggningens lokala hållbarhetsfrågor. Ett mycket spännande och utvecklande arbete tycker Jessica, som menar att liksom länder har företag sina egna kulturer.

- Nyckeln till omställning i stort och även till mer hållbar transport är att kunna vara flexibel, berättar hon och pekar på att Husqvarna, som är mer än 300 år gammalt har en stark företagskultur och ett sätt att tänka. Hon tror därför att det är extra viktigt att kunna vara flexibel och ta hänsyn till företagskulturen och att alla måste vara samspelta och införstådda, på alla nivåer för att en förändringsprocess kan se. Det går inte bara att säga till människor att nu får de sluta köra bil.

- Det viktigaste med att arbeta för förändring, är att arbeta med människor och arbetskultur. Vi behöver ge människor möjlighet och visa dem varför det är bra och varför vi behöver resa mer hållbart, förklarar hon och fortsätter:

- Det är nödvändigt att fråga människor om de är villiga att använda sig av samåkning, hur långt de har till jobbet och om de kan tänka sig att cykeln istället! Var finns exempelvis busshållplatserna och hur passar tidtabellen? Det är frågor vi behöver ställa, menar Jessica.

Och det är något som det framtida arbetet med hållbara transporter kommer att ta med sig. Genom inventeringen av de befintliga förutsättningarna har nu företaget kunskap om vilka nästa steg i arbetet som behöver göras och översätta detta till något praktiskt, som exempelvis inköpet av fler elbilar, och använda denna kunskap för att se vad som är nästa steg. Genom ökade förutsättningar och en stark företagskultur tar nu Husqvarna nästa kliv framåt på sin hållbarhetsresa.

Detta är en berättelse om Värnamo Energis deltagande i projektet Bridging the Gap - för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län.

Intervju av Linda Wetter & Jesper Agrelius, hösten 2020

Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör

Genomförda åtgärder

-  Introduktion av elbilar
-  Infört ny, uppdaterad policy för anläggningens poolbilar
- Utvecklat intern klimatväxlingsmodell som använts i projektet
- Inventera befintliga förhållanden och se över lämpliga åtgärder

Planerade insatser
- Utifrån inventering ta fram lämpliga insatser med prioriteringar
- Ny resvaneundersökning