Husqvarna ser goda förutsättningar för hållbar transport

Husqvarna Group är en stor organisation med stora ambitioner att minska sina koldioxidutsläpp. Till 2025 vill de ha minskat sina utsläpp med 35 procent över hela sin värdekedja. I detta ingår att bli ännu bättre på hållbarhetsarbetet i det lokala arbetet och att ställa om till mer hållbar transport.

Tillsammans med andra företag i Klimatrådet har Husqvarna deltagit i projektet Bridging the Gap, där målsättningen är att minska luckan mellan miljömålen och mängden utsläpp. Idag står resor och transporter för den största andelen av Jönköpings läns utsläpp och för att minska koldioxidutsläppen behöver de fossila bränslena fasas ut. Nu har företaget uppdaterat sin policy för anläggningens poolbilar, köpt in fler elbilar och inventerat sina befintliga förutsättningar. Husqvarnas hållbarhetsdirektör Jonas Willaredt ser det som en viktig del i hållbarhetsarbetet att minska transporternas utsläpp.

- Vi genomför en hel del transporter och det är en del i vårt miljöarbete och hållbarhetsstrategi att reducera transporternas miljöpåverkan, berättar Jonas. För honom finns det flera anledningar att arbeta för en mer hållbar transport.

- Vi har ambitionen att reducera utsläppen av koldioxid i linje med parisavtalet men det finns även andra aspekter, till exempel ekonomiska vinster, ju mindre vi flyger ju mindre miljöbelastning. Och så det har att göra med trovärdighet från vår sida. Kunderna förväntar sig att vi håller en hög ambitionsnivå inom hållbar utveckling och där ingår transporterna, berättar Jonas. Han tror även att det finns fördelar ur ett lokalt perspektiv.

- När det gäller arbetspendling kan vi göra en insats och då handlar det är inte bara om koldioxidutsläpp, som är en global fråga, utan också om köbildning, lokala utsläpp från bilarna och att vi också kan upprätthålla en god samhällsfunktion om fler cyklar eller tar bussen till jobbet.

"Vi genomför en hel del transporter och det är en del i vårt miljöarbete och hållbarhetsstrategi att reducera transporternas miljöpåverkan"

Från en tidigare resvaneundersökning framkom att många medarbetare åker till arbetet med bil och detta är ett område företaget vill arbeta vidare med. Med hjälp av Jéssica Vandal, nyexaminerad miljöingenjör från Brasilien, och genom projektet Bridging the Gap har företaget nu genomfört en inventering för att se vad nästa steg i arbetet blir.

- Jag blev glad att kunna få arbeta med detta då transporter ingick i det hållbarhetsarbete jag skulle arbeta med på Husqvarna, berättar Jéssica Vandal, som under det senaste året arbetat som trainee på Husqvarna och med anläggningens lokala hållbarhetsfrågor. Ett mycket spännande och utvecklande arbete tycker Jéssica, som menar att liksom länder har företag sina egna kulturer.

- Nyckeln till omställning i stort och även till mer hållbara transporter är att kunna vara flexibel, berättar hon och pekar på att Husqvarna, som är mer än 300 år gammalt har en stark företagskultur. Hon tror därför att det är extra viktigt att kunna vara flexibel och ta hänsyn till företagskulturen och att alla måste vara samspelta och införstådda, på alla nivåer för att en förändringsprocess kan se. Det går inte bara att säga till människor att nu får de sluta köra bil.

- Det viktigaste med att arbeta för förändring, är att arbeta med människor och arbetskultur. Vi behöver ge människor möjlighet och visa dem varför det är bra och varför vi behöver resa mer hållbart, förklarar hon och fortsätter:

- Fråga människor om de är villiga att använda sig av samåkning, hur långt de har till jobbet och om de kan tänka sig att cykeln istället! Var finns exempelvis busshållplatserna och hur passar tidtabellen? Det är frågor vi behöver ställa, menar Jéssica.

Och det är något som det framtida arbetet med hållbara transporter kommer att ta med sig. Genom inventeringen av de befintliga förutsättningarna har nu företaget kunskap om vilka nästa steg i arbetet som behöver göras och översätta detta till något praktiskt, som exempelvis inköpet av fler elbilar, och använda denna kunskap för att se vad som är nästa steg. Genom ökade förutsättningar och en stark företagskultur tar nu Husqvarna nästa kliv framåt på sin hållbarhetsresa.

Detta är en berättelse om Husqvarna Groups deltagande i projektet Bridging the Gap - för ett nollutsläpp i transportsystem i Jönköpings län.

Intervju av Linda Wetter & Jesper Agrelius, hösten 2020

Kom igång! Tips från Jonas: 1.Skapa förståelse Det första är att man behöver mäta helt enkelt. Jag tror man behöver få en förståelse för var någonstans utsläppen primärt uppkommer, så att man jobbar med rätt saker. 2. Störst och enklast – lika viktiga Och sen när man vet vad man har sin påverkar någonstans så kan man börja åtgärda det hela. Så man gör aktiviteter kopplade till just de områden som har störts påverkan men också kanske de områden som är lättast att åtgärda. 3. Samverka Man måste också jobba med andra i de här sammanhangen. Man kan ta med hjälp utav experter på området men också jobba med de personer och funktioner som är berörda utav de här åtgärderna helt enkelt. Så att man jobbar nära med dem och samverkar med dem.

Jonas Willaredt, hållbarhetsdirektör

Genomförda åtgärder

-  Introduktion av elbilar
-  Infört ny, uppdaterad policy för anläggningens poolbilar
- Utvecklat intern klimatväxlingsmodell som använts i projektet
- Inventera befintliga förhållanden och se över lämpliga åtgärder

Planerade insatser
- Utifrån inventering ta fram lämpliga insatser med prioriteringar
- Ny resvaneundersökning

Jéssica Vandal