Om projektet

Projektet Bridging the Gap har tagits fram som en del i Klimatrådets arbete, där vi har en uppbyggd förankring, struktur, tillit och gemensamma målbilder. Visionen och målbilderna har sitt ursprung i länets klimat- och energistrategi. Visionen för Jönköpings län är att bli ett Klimatsmart plusenergilän och att det ska vara lätt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilfritt i Jönköpings län. De övergripande målen omfattar energieffektivisering, ökad produktion av förnybar energi och minskning av koldioxidutsläppen.

Genom projektet kommer vi kunna gå vidare och förstärka arbetet för de aktörer som ingår i Klimatrådets organisation men också nå ytterligare aktörer som idag inte är en del av Klimatrådet, så som fler små- och medelstora företag.

Det huvudsakliga resultatet av projektet är en guide för hållbara transporter för företag samt berättelser från de företag som deltagit i projektet och genomfört insatser för att ställa om sina transporter att bli mer hållbara.

Genomförande

Projektet leds av enheten för ekologisk hållbarhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län, inom ramen för Klimatrådet. Projektet delar styrgrupp med projektet Hela RESAN som leds av Energikontor Norra Småland, en del av Region Jönköpings län.

Coachning och rådgivning för projektets deltagande företag genomförs av konsulttjänst (Trivector Traffic).

Finansiering och regional förankring

Projektet är finansierat av Länsstyrelsen i Jönköpings län, företagen i Klimatrådet samt externa projektmedel via europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) via Tillväxtverket samt regionala utvecklingsmedel från Region Jönköpings län.

 

Klimatrådet