Inledning

Barn och ungdomar behöver dagligen röra på sig i någon form av fysisk aktivitet. Genom att gå eller cykla till skolan kan de få en stor del av sitt dagliga rörelsebehov tillgodosett. Olika studier visar att de som fysiskt aktivt tar sig till skolan upplever sig som piggare och har lättare för att koncentrera sig.

90 procent av en individs beteendemönster lärs in före 13 års ålder. För att kunna arbeta med att förändra människors resebeteenden och kunna sträva efter ett mer hållbart samhälle är det därför av stor vikt att så tidigt som möjligt börja arbeta för sunda resvanor som på sikt kan följa med dagens barn in i vuxenlivet.

Många föräldrar upplever skolvägen som alltför trafikfarlig för att låta sina barn gå eller cykla själva och väljer därför att skjutsa barnen. Följden av detta blir att trafiksituationen kring skolorna förvärras ytterligare. Denna problematik visar på att det finns ett behov av att förändra barnens resemönster. Genom att arbeta aktivt med denna fråga samt informera föräldrarna om de åtgärder som görs kan skolorna bryta denna trend.

Exempel från Gislaveds kommun

I Gislaveds kommun har två skolor, Villstad- och ÅÅteråsskolan, deltagit i ett pilotprojekt där skolorna mer aktivt arbetar med cykeln inom undervisningen. Skolorna och fritidshemmen gör olika cykelutflykter under skoldagarna, till exempel cyklar man till badet och biblioteket. Detta gör att eleverna måste ha tillgång till en cykel under skoldagen. De elever som har möjlighet cyklar därför till skolan. På detta vis minskas mängden elever som skjutsas av sina föräldrar till och från skolan och trafikmiljön i anslutning till skolan förbättras.

En svårighet med detta arbete är att alla elever inte har möjlighet att ta med sig en egen cykel till skolan. För att göra projektet möjligt behövde skolorna därför tillgång till ett antal barncyklar i olika storlekar som finns tillhands för de elever som inte kan ta med en egen cykel.

Fler sätt att arbeta med säker skolväg

 • Vandrande skolbuss:
  En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och/eller från skolan. Hitta och välj ut bra avlämningsplatser som barnen själva tryggt kan gå till och från. Skolan kan hjälpa föräldrarna med klasslistor och att hitta grupper av barn som bor i samma bostadsområde. Är barnen äldre går det att införa cyklande skolbussar.
 • Granska ditt närområde:
  Ge eleverna i uppgift att titta på sitt närområde och göra egna bedömningar av de yttre faktorerna längs med skolvägen och runt skolan. Titta på trafikintensitet, buller, estetik, trafiksäkerhet, framkomlighet, alternativa färdvägar med mera. Låt eleverna själva komma med förslag på hur de kan påverka sin omgivning. Rita och måla de trafikmärken som dyker upp längs skolvägen och gå igenom vad de betyder.
 • Dialog med föräldrarna:
  Arbeta med föräldrarna och för en dialog med dem om skjutsning till och från skolan redan i första klass. Dela ut kartor över närområdet och visa på de alternativa skolvägarna. Det är möjligt att föräldrarna inte vet andra vägar att ta sig till skolan än bilvägen. Engagera dem genom frågeformulär om hur deras barn tar sig till skolan och barnets upplevelser. Fråga om deras åsikter. De rekommendationer som skolan ger är effektivare än många tror.
 • Märka ut skolvägen:
  För att märka ut en säker skolväg får eleverna själva måla på utvalda stenar längs med sin skolväg.
 • Lektrafikskola:
  En ”hinderbana” målas upp på skolgården. Det ska finnas övergångsställen, rondeller och olika typer av trafikmärken längs med banan. Den här banan är till för de yngre eleverna så de kan lära sig vad de olika trafikmärkena betyder samt hur de ska bete sig i trafiken.
 • Avlämningsplatser:
  Lämpliga avlämningsplatser som ligger ett par hundra meter från skolan bör tas fram om det inte redan finns. De som någon gång måste skjutsa sina barn kan lämna av dem vid någon av avlämningsplatserna. Släpps barnen av en bit från skolan minskar trafiken runt skolan och det blir en bättre trafikmiljö för de som går eller cyklar till skolan.

www.gislaved.se