Den 6 december ställde sig rådet bakom satsningen “Samarbete för ökat kunskapsintensivt klimatarbete”. Ett samarbete mellan Klimatrådet och Jönköping University. Satsningen startar 2018 med syfte att på ett vetenskapligt sätt studera kommunikativa framgångsfaktorer av Klimatrådets satsningar.

I Klimatrådets arbete har under längre tid mer vetenskaplig förankring och forskning efterfrågats i olika sammanhang. Inte minst då allt mer forskning sker långsiktigt och i samverkan med företag, institut och akademi vilket är i linje med rådets upplägg och arbete. En efterfrågan som hittills har tillmötesgåtts genom examensarbeten, nära dialog med Jönköping University, studiebesök och seminarier.

Nästa steg blir nu att se till så att de regionala klimatsatsningarna som görs för att stödja organisationers/företags och allmänhetens hållbarhetsarbete även analyseras vetenskapligt, dvs. systematiskt och på djupet. På så vis kan nya kunskaper framodlas som gör Klimatrådets samverkansformer och kommunikationen av rådets satsningar mer framgångsrika på längre sikt.

Du kanske också är intresserad av,