Klimatrådets nästa möte hålls den 4 december då rådet hälsas varmt välkomna till Länsstyrelsen.

Mötet kommer bland annat fokusera på:

Klimatrådets organisationer har målet att vara fossilfria för egna transporter till år 2020. Då krävs bland annat en betydande övergång till elfordon som drivs med förnybar el (därav visionen att bli ett Plusenergilän 2050-dvs 100% förnybar energi till är 2050). En diskussion kommer hållas om vad som krävs för att nå målet samt ges en nulägesbild med information gällande laddinfrastruktur utifrån:

•                    pågående arbete,

•                    utbyggnadsplaner för framtiden,

•                    förväntad utveckling,

Som nationella aktörer inom el- laddinfrastruktur kommer Fortum, Vattenfall och Clever informera om ovanstående.

Härutöver är ett axplock av det som kommer lyftas fram under mötet är:

Jönköpings län är ett föregångslän i Sverige inom solenergi, mot den bakgrunden är det extra intressant att lyfta fram den Internationella innovationstävlingen om lagring av solel som vi hoppas att länets kommuner, fastighetsbolag och husföretag kan vara intresserade av, http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/internationell-innovationstavling-om-lagring-av-solel/ Jönköpings län är överläget inom solkraft, http://www.svd.se/stockholm-nara-botten-pa-solcellssatsningar/om/hallbar-energi

Klimatklivet, det nationella investeringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser, har varit igång ca ett halvår. Två ansökningsomgångar har genomförts, där 17 respektive 11 ansökningar inkommit från länet. Beviljanden från den första omgången har precis börjat tas. Nationellt sett är det är det 24 åtgärder som fått stöd, varav en i Jönköpings län. Det är Regionen som fått 1,7 miljoner för en destruktionsanläggning av lustgas.

Nu när Klimatklivet börjat sprida sig och vi tillsammans når ut med möjligheterna som stödet erbjuder, är det viktigt att alla de aktörer som har en tanke om en investeringsåtgärd också söker. Därför kommer Klimatrådets fokusgrupper att anordna workshopar med sitt respektive fokusområde som tema. Avsikten är att den sökande tar med sig sin tanke till workshopen, får hjälp med sin ansökan och därefter kan gå hem och skicka in den. Till dessa workshopar kommer Naturvårdsverket och Energimyndigheten att bjudas in. Följande datum gäller:

•                          Den 4 februari på GARO i Gnosjö, Tema: Laddinfrastruktur

•                          Den 9 februari på Länsstyrelsen,  Tema: Energieffektivisering

•                          datum ej satt, Vetlanda energi (prel), Tema: Förnybar energi

Kontaktperson Klimatklivet, Frida Moberg, frida.moberg@lansstyrelsen.se.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen i Jönköpings län är initiativtagare och skapare av kartor med riskområden för översvämning.
Länsstyrelsen har kartlagt vilka områden som riskerar att bli översvämmade vid kraftiga regn i länets samtliga kommuner. Skyfallskarteringen hjälper kommunerna i det förebyggande arbetet med exempelvis dagvattensystem och planering av nya bostadsområden. Arbete behöver fortsätta utvecklas och förstärkas under 2016. Därför kommer arbetet från 2016 förankras genom Klimatrådet, genom fokusgruppen för anpassning till klimatförändringar, för att fler aktörer ska stå bättre rustade för pågående klimatförändringar samt få del av nya modeller och GIS-analyser.

Klimatpriset 2015

Det är nu dags att dela ut klimatrådets Klimatpris 2015. Klimatpriset delas ut för att främja och uppmärksamma ett positivt energi- och klimatarbete i länet till nytta för den regionala utvecklingen. Den 4 december klockan 12:00 till 14:00 firar vi vinnaren av Klimatpriset 2015 som delas ut till en av de fyra utvalda kandidaterna på Residenset. Vi har även förmånen att lyssna till Martin Malmros, VD, Aura Light International AB som gästföreläser i samband med lunchen.