Klimatredovisning

Förverkligandet av vision om att bli ett Plusenergilän är en multikomplex utmaning och kräver därför systematiska metoder. Klimatrådets arbetsmodell bygger på back-casting, en metod för att planera för framgång. Metoden utgår från det önskade tillståndet där vi vill vara i framtiden, i detta fall agendans vision och strategiska utvecklingsmål. Från visionen ser vi bakåt till idag, genomför en kartläggning av gapet mellan nuläget och det önskade tillståndet. Därefter identifierar vi vad som behöver göras idag och framöver för att ge rätt riktning mot visionen. Arbetet visualiseras övergripande genom figur 1 (klicka på bilden för att förstora bilden).

Figur 1. Klimatrådets arbetsmodell

Klimatradets modell 2018

(1) Visionen Plusenergilänet (Klimatrådet vet vilka krav visionen ställer på arbetet redan idag)

(2) Hur ser det ut idag, (Fokusgrupper, Länsstyrelsen administrativ resurs)

(3) Vilka satsningar bidrar i rätt riktning (Fokusgrupper och arbetsgrupper)

(4) Vilka satsningar ska prioriteras (Rådet).

Förverkligandet av visionen kräver också en systematisk uppföljning och rapportering. Länsstyrelsen följer upp alla rådets inriktningsbeslut och ger fortlöpande status till alla råds grupper. De övergripande indikatorerna visuliseras genom Klimatredovisningen, se nedan. Uppföljningen identifierar framsteg, utmaningar och kritiska framgångsfaktorer i syfte att utgöra beslutsstöd för det fortsatta arbete.

Rapportering

Länsstyrelsen årsredovisning till Regeringen inom klimat- och energiområdet.

2016 läs här >>

2017 läs här >>

2018 läs här >>

Informationsgrafik

Klimatrådets satsningar ska tydligt följas upp och bidra till att uppsatta klimatmål uppnås, och därmed fungera som beslutsunderlag för framtida inriktningar och prioriteringar. För att på bästa sätt tillgängliggöra en klimatredovisning har informationsgrafik arbetats fram för att på ett lättillgängligt, effektivt och visuellt sätt kommunicera en bild över vart länet befinner sig i förhållande till vision och mål.

(Klicka på bilden för att få den större.)

Energianvändning i Jönköpings län