Klimatredovisning

Förverkligandet av vision om att bli ett Plusenergilän är en multikomplex utmaning och kräver därför systematiska metoder. Klimatrådets arbetsmodell bygger på back-casting, en metod för att planera för framgång. Metoden utgår från det önskade tillståndet där vi vill vara i framtiden, i detta fall agendans vision och strategiska utvecklingsmål. Från visionen ser vi bakåt till idag, genomför en kartläggning av gapet mellan nuläget och det önskade tillståndet. Därefter identifierar vi vad som behöver göras idag och framöver för att ge rätt riktning mot visionen. Arbetet visualiseras övergripande genom figur 1 (klicka på bilden för att förstora bilden).

Figur 1. Klimatrådets arbetsmodell

Klimatradets modell 2018

(1) Visionen Plusenergilänet (Klimatrådet vet vilka krav visionen ställer på arbetet redan idag)

(2) Hur ser det ut idag, (Fokusgrupper, Länsstyrelsen administrativ resurs)

(3) Vilka satsningar bidrar i rätt riktning (Fokusgrupper och arbetsgrupper)

(4) Vilka satsningar ska prioriteras (Rådet).

Förverkligandet av visionen kräver också en systematisk uppföljning och rapportering. Länsstyrelsen följer upp alla rådets inriktningsbeslut och ger fortlöpande status till alla råds grupper. De övergripande indikatorerna visualiseras genom Klimatredovisningen, se nedan. Uppföljningen identifierar framsteg, utmaningar och kritiska framgångsfaktorer i syfte att utgöra beslutsstöd för det fortsatta arbete.

Rapportering

Länsstyrelsen årsredovisning till Regeringen inom klimat- och energiområdet där Klimatrådet är en bärande del.

2016 här >>

2017  här >>

2018  här >>

2019 här >>


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organisera samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>