Klimatredovisning

Förverkligandet av vision om att bli ett Plusenergilän är en multikomplex utmaning och kräver därför systematiska metoder. Klimatrådets arbetsmodell bygger på back-casting, en metod för att planera för framgång. Metoden utgår från det önskade tillståndet där vi vill vara i framtiden, i detta fall agendans vision och strategiska utvecklingsmål. Från visionen ser vi bakåt till idag, genomför en kartläggning av gapet mellan nuläget och det önskade tillståndet. Därefter identifierar vi vad som behöver göras idag och framöver för att ge rätt riktning mot visionen. Arbetet visualiseras övergripande genom figur 1 (klicka på bilden för att förstora bilden).

Figur 1. Klimatrådets arbetsmodell

Klimatradets modell 2018

(1) Visionen Plusenergilänet (Klimatrådet vet vilka krav visionen ställer på arbetet redan idag)

(2) Hur ser det ut idag, (Fokusgrupper, Länsstyrelsen administrativ resurs)

(3) Vilka satsningar bidrar i rätt riktning (Fokusgrupper och arbetsgrupper)

(4) Vilka satsningar ska prioriteras (Rådet).

Förverkligandet av visionen kräver också en systematisk uppföljning och rapportering. Länsstyrelsen följer upp alla rådets inriktningsbeslut och ger fortlöpande status till alla råds grupper. De övergripande indikatorerna visualiseras genom Klimatredovisningen, se nedan. Uppföljningen identifierar framsteg, utmaningar och kritiska framgångsfaktorer i syfte att utgöra beslutsstöd för det fortsatta arbete.

Klimatrådet har följt upp satsningar sedan starten 2011, lika länge eller längre har många organisationer arbetat med uppföljning för sin egen klimatpåverkan. Olika organisationer har olika förutsättningar och resurser för att genomföra uppföljning. Därför är Klimatrådets utgångspunkt att medlemmar själva definierar vilka delar av sin verksamhet som ska omfattas av uppföljningen. Länsstyrelsen kommer på mandat av Klimatrådet ställa en uppföljningsfråga årligen, vänligen ange er organisations totala utsläpp av växthusgaser i ton CO2-ekv, med rekommenderat basår 2014 alternativt lämpligt basår.

Verktyg

Beräkningsverktyget är frivilligt

För de organisationer som ännu inte har någon uppföljning av sin klimatpåverkan har ett beräkningsverktyg i excel tagits fram som en möjlig uppföljningsmetod att välja. Beräkningsverktyget omfattar de poster som normalt är förhållandevis ”enkelt” att följa upp och bör därmed betraktas som en miniminivå. Det innebär att medlemmarnas uppföljning, som ligger till grund för den årliga rapporteringen enligt ovan, bör omfatta minst de relevanta poster som anges i Klimatrådets beräkningsverktyg.

För vem är beräkningsverktyget?

Det är i första hand för den egna organisationen som ni följer upp er verksamhets utsläpp. Klimatrådet är en samverkan som arbetar för att möjliggöra en snabb omställning bort från fossilt- till förnybart som ett avgörande steg för att nå hållbarhet. Länsstyrelsen kommer årligen fråga om er organisations utsläpp för att ge Klimatrådet en samlad bild för att helt enkelt kunna veta var Klimatrådets insatser gör bäst nytta.

Lite omvärldsbevakning

Hör gärna av dig till andreas.olsson@lansstyrelsen.se om du vill ta del av beräkningsverktyget. Det är tillgängligt för alla.

Rapportering

Länsstyrelsen årsredovisning till Regeringen inom klimat- och energiområdet där Klimatrådet är en bärande del.

2016 här >>

/…/

2019 här >>


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organisera samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>