Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs både mindre och större projekt. Nedan ges ett nuläge för framstående projekt som Energikontor Norra Småland leder: Hela RESAN, Energikarläggningsstöd II, Nätverk för energieffektivisering och kraftsamling biogas II. Läs mer om alla projekt här >>

Hela RESAN

 • Främja kontaktytor mellan projektdeltagare för ökad samverkan och kunskapsutbyte gällande hållbart resande – genom workshops, digitala och fysiska möten, gemensam projektyta med mera.
 • Underlätta för kommunerna att få koll på sina siffror kopplat till utsläpp och kostnad – genom att hålla i upphandlingar för fordonsstatistik och avancerade resvaneundersökningar, erbjuda material förenklade resvaneundersökningar och handlingsplaner och erbjudande för samtliga stöddeltagare att delta på nämnda aktiviteter.
 • Erbjuda deltagarna verktyg och metoder för att växla upp det interna arbetet med hållbart resande – exempelvis i arbetet med mötes- och resepolicys, spridning av digital mötesteknik (t ex. utbildningar), lån av tjänstecyklar, gemensamma kampanjer, färdiga underlag och mallar med mera.

För mer information kontakta projektledare hanna.olovsson@rjl.se

Energikartläggningsstöd II 

 • Regionala noder för energikartläggningsstöd II går in i genomförandefasen under Q2 2018. Målgrupperna är identifierade och samarbetet mellan Incitamentsprojektet via Länsstyrelsen är igång. Nu ska vi ut och hjälpa SMF i Jönköpings län i deras energieffektiviseringsarbete.
 • Energimyndigheten lanserar under Q2 2018 en utveckling av stödet Miljöstudier. Det nya stödet heter Teknikutveckling och innovation och kommer att minska det så kallade genomförandegapet . Begreppet syftar på de hinder som kan finnas mellan att företagen vet vad som behöver göras och deras reella möjligheter att göra det. Efter att en energikartläggning är gjord ska företagen kunna söka stöd via Teknikutveckling och innovation för att kunna genomföra energieffektiviseringsåtgärder. Åtgärderna inkluderar bland annat utveckling och användning av nya metoder, verktyg, produkter eller processer.

För mer information kontakta projektledare Josip.glavas@rjl.se.

Nätverk för energieffektivisering

 • Företagen har nu genomfört sina energikartläggningar som gett dem information om hur energianvändningen fördelas i verksamheten och förslag på åtgärder som effektiviserar energianvändningen.
 • Utifrån kartläggningen arbetar företagen nu aktivt med att ta fram och uppdatera sina handlingsplaner. Handlingsplanen innehåller de åtgärder som företagen prioriterar och ska genomföra eller vill titta närmre på.
 • Parallellt med detta stöttar Energikontoret Norra Småland företagen att ta fram energipolicy, energimål och rutiner för uppföljning av energianvändningen och utvärdera genomförda åtgärder.

För mer information kontakta projektledare Johan.Lundberg@rjl.se

Kraftsamling biogas

 • En länsövergripande överenskommelse för biogas är tagen av Region Jönköpings län och flertalet av länets kommuner som ger gemensamma riktlinjer för kollektivtrafik, egna fordon, transportupphandlingar samt hantering av kommunernas matavfall m.m.
 • Efter överenskommelsen kom besked att de nya stadsbussarna (32 st) i Jönköping ska köras på biogas och under året får vi veta vilka regionbusslinjer som planeras för biogas i nästkommande regionbussupphandling.
 • Även flera större investeringar i tankinfrastruktur, för både biogas i form av CNG och LBG, planeras och har beviljats Klimatklivsstöd – bl.a. i Vetlanda, Eksjö och Jönköping samtidigt som en ny produktionsanläggning planeras i Jönköping. Fler investeringar kan komma efter att det är känt vilka regionbusslinjer som planeras för biogas.

För mer information kontakta projektledare carlos.pettersson@rjl.se

Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs både mindre och större projekt. På denna sida får du en sammanfattning av aktuella projekt. Läs mer om alla projekt här >>

Klimatrådet

Vinnarbidrag designtävling Effektlager Läs mer