Den 21 november >> bildade Klimatrådet en ny arbetsbrupp etableringsgrupp för laddinfrastruktur och tankstationer för förnybara drivmedel.

Övergripande mål:  Verka för att Jönköpings län uppnår det nationella målet om 70 % mindre utsläpp av växthusgaser från transportsektorn till år 2030 jämfört med 2010. Företag och medborgare som bor och verkar i länet, oavsett om det är på landsbygden eller i staden, har tillgång till infrastruktur för att tanka och ladda sina fordon förnybart.

Etableringsgruppens mål: Stärkta förutsättningar för företag, kommuner och offentliga aktörer att genomföra investeringar i länet i tank- och ladd-ställen som kan erbjuda fossilfria drivmedel i stad och på landsbygd där det idag saknas infrastruktur.

 Samhandling:  Etableringsgruppen ska underlätta för samhandling mellan aktörer såsom drivmedelsförbrukare (kunder), drivmedelsleverantörer, markägare, relevanta myndigheter så att infrastrukturen byggs ut i länet. För detta föreslås lokala investeringsgrupper bildas kring olika platser, drivmedelsslag och el där det idag saknas infrastruktur. Etableringsgruppen har inga egna investeringsmedel.

För att gå vidare i samverkan med kommunerna, investerare och övriga intressenter på lokal nivå föreslår vi att Klimatrådet står bakom förslaget och att Klimatrådets organisationer bidrar med personer till arbetsgruppen.