För alla – For everyone

Klimatrådet är öppet för alla som bidrar till klimatvisionen om att bli ett Plusenergilän >>

Genom uppföljning, av insatser som hålls inom ramen för Klimatrådet, kan vi konstatera att arbetet bidrar till att förstärka individer och organisationer som idag står inför stora utmaningar, samtidigt öppnas nya möjligheter med förändringsarbetet som krävs för att åstadkomma hållbar utveckling. Behovet av tydliga visioner, mål, strategier, innovativa lösningar samt kompetens för att ta sig an utmaningarna är stort. I utmaningarna finns de nya möjligheterna att skapa framgångsrika verksamheter vilket Klimatrådet värnar och lyfter fram som förebilder och goda exempel.

Through follow-up of initiatives held within the framework of the Climate Council, we can state that the work contributes to strengthening individuals and organizations that today face major challenges, while opening up new opportunities with the change work required to achieve sustainable development. The need for clear visions, goals, strategies, innovative solutions and competence to tackle the challenges is great. The challenges include the new opportunities to create successful businesses, which the Climate Council protects and highlights as role models and good examples.

I want to know more! Please check out this thesis report, as one good example of how to present the Climate Council.

Engagerar hela länet

Idag är alla länets kommuner, regionen, många myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskolan engagerade i Klimatrådet. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bered samverkan i länet som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till. I Jönköpings län är samverkan vår ledstjärna och nyckel till framgång, därför ser vi samverkan som en avgörande faktor för att länet på ett kraftfullt och effektivt sätt ska bidra till nationella klimatmål samt uppnå den genom Klimatrådet fastställda och gemensamma visionen, om att Jönköpings län senast 2050 är ett Plusenergilän.

Ledamöter i rådet

Klimatrådet består idag av över 10 arbetsgrupper med över 120 engagerade personer från närmare 60 organisationer. Rådets ledamöter har ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. Ordförande i Klimatrådet är landshövdingen i Jönköpings län. Alla länets kommuner är en del av Klimatrådet och representeras av utsedda politiker. Läs mer om ledamöterna här >>

Arbetsgrupper och engagerade personer
 1. Rådet, Länsstyrelsen, Helena Jonsson
 2. Transporter och Planering, Södra, Henrik Brodin
 3. Etablering laddinfrastruktur och förnybara drivmedel.
 4. Klimatanpassning, SWECO, rullande.
 5. Förnybar energi, Jord- och skogsbruk, LRF, Anna Arnesson Bergengren
 6. Kommunikationsgruppen, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 7. Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil, Vetlanda kommun, Gisela Brumme
 8. Ungdomsrådet, Erik Dahlbergsgymnaiset Michael Kinnander
 9. Trähusgrupp, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 10. Klimatveckan, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 11. Beredningsgrupp, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 12. Hållbara investeringar, Länsstyrelsen, Andreas Olsson

Avslutade grupper 2019

 1. Effektlager >>
 2. Elvägspilot >>

Läs mer om arbetsgrupper här>>

Utvärdering 

Varje år, sedan starten 2011, utvärderar Länsstyrelsen hela Klimatrådet och dess i dagsläget 11 arbetsgrupper. Nedan får du en bild av vad rådets ledamöter  >> tycker. Frågorna som varje ledamot svarat på är Vilken nytta skapar Klimatrådet? Hur funkar administrationen? Motsvara arbetet ledamotens förväntningar? (Ja, såklart har det varit anonyma svar).

När vi utvärderat arbetet för året, presenteras svaren för rådet och därefter beslutar landshövdingen om kommande år, såhär såg 2019  ut >> med Bilaga 1 >>.

Klimatrådet och dess grupper

För att skapa bästa möjliga engagemang görs en årlig utvärdering av rådet och dess grupper. I samband med detta frågar även Länsstyrelsen om organisationerna fortsatt önskar delta i Klimatrådets arbete kommande år. Alla som är positiva finns med i beslutet för året.

Klimatrådets budget

Sedan starten 2011 har Klimatrådet en gemensam budget för satsningar som Klimatrådet beslutar om. Det kan till exempel vara Klimatveckan, Klimatpriset, olika projektsatsningar och forskning.

 • För perioden 2018 – 2020 är inriktningen förankrad i alla kommunstyrelser  läs här >>
 • Den 21 november 2019 förankrades rådets budget för år 2020, läs mer >>
Förankrad i Klimatrådet den 21 november 2019.
Klimatrådets projekt och processer

Pågående större projekt och processer har som initierats, förankrats och drivs helt eller delvis genom rådet. Läs mer här>>

Klimatrådets nyhetsbrev

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och har skickas ut sedan februari 2017. Du anmäler ditt intresse här >>

Klimatrådets administration

Klimatrådets arbete leds av landshövdingen som också är ordförande i rådet. Länsstyrelsen samordnar och administrerar Klimatrådets arbete genom beredningsgruppen där energi- och klimatstrategen är ordförande. Länsstyrelsen ansvarar för rådets budget och uppföljning samt för att av fokusgrupper och andra grupper framtagna förslag är förankrade inför inriktningsbeslut av rådet. Länsstyrelsen ansvara även för att satsningar remissas till respektive berörd organisation och sedan följs upp.

Klimatrådets grafiska maner

Klimatrådets grafiska maner finns här >>

Klimatrådets cirkelformade logotyp finns i tre utformningar:

Klimatrådet
Klimatrådet
Klimatrådet