Om Klimatrådet

För alla

Klimatrådet är öppet för alla som bidrar till klimatvisionen om att bli ett Plusenergilän

Genom uppföljningen av Klimatrådet och dess många insatser under året, kan vi konstatera att Klimatrådets arbete fortsätter att bidra till att förstärka individer och organisationer som idag står inför stora utmaningar. Bort från fossilt till förnybart, som ett avgörande steg till hållbarhet.

Engagerar hela länet

Alla länets kommuner, regionen, myndigheter och ett stort antal företag, ideella organisationer och högskolan engagerar sig i Klimatrådet. Ett samverkansråd som bygger på en långsiktig, uthållig och bered samverkan i länet som vi tillsammans sedan 2011 lagt grunden till. I Jönköpings län är samverkan vår ledstjärna och nyckel till framgång, därför ser vi samverkan som en avgörande faktor för att länet på ett kraftfullt och effektivt sätt ska bidra till nationella klimatmål samt uppnå den genom Klimatrådet fastställda och gemensamma visionen, om att Jönköpings län senast 2050 är ett Plusenergilän.

Ledamöter i rådet

Klimatrådet består idag av över 10 arbetsgrupper med över 120 engagerade personer från närmare 60 organisationer. Rådets ledamöter har ledande befattningar inom politik, näringsliv, regionala myndigheter och ideella organisationer i länet. Ordförande i Klimatrådet är landshövdingen i Jönköpings län. Alla länets kommuner är en del av Klimatrådet och representeras av utsedda politiker. Mer om ledamöterna.

Arbetsgrupper och engagerade personer
 1. Rådet, Länsstyrelsen, Helena Jonsson
 2. Transporter och Planering, Södra, Henrik Brodin
 3. Etablering laddinfrastruktur och förnybara drivmedel.
 4. Klimatanpassning, SWECO, rullande.
 5. Förnybar energi, Jord- och skogsbruk, LRF, Anna Arnesson Bergengren
 6. Kommunikationsgruppen, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 7. Energieffektivisering, Konsumtion och livsstil, Vetlanda kommun, Gisela Brumme
 8. Trähusgrupp, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 9. Klimatveckan, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 10. Beredningsgrupp, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 11. Hållbara investeringar, Länsstyrelsen, Andreas Olsson
 12. Etableringsgrupp ladd och förnybara bränslen, Länsstyrelsen, Jesper Agrelius
 • Alla grupperna presenteras närmare här
 • 2020 års beslut om Klimatråd med grupper, alla engagerade organisationer och personer finns i bilaga 1.

Avslutade grupper 2020

 1. Ungdomsrådet.

Utvärdering 2020

Varje år, sedan starten 2011, utvärderar Länsstyrelsen hela Klimatrådet och arbetsgrupper. Utvärdering Klimatrådet 2020 ger dig en bild av vad rådets ledamöter tyckte 2020 (jämför gärna med 2019). Varje ledamot ges möjlighet att anonymt svara på fem frågor. Alternativen i de tre första frågorna är dåligt, mindre bra, bra, mycket bra. Resultatet presenteras alltid för Klimatrådet.
1. Vilken nytta skapar Klimatrådet?
dåligt, mindre bra, bra, mycket bra

2. Hur funkar administrationen?
dåligt, mindre bra, bra, mycket bra

3. Motsvara arbetet ledamotens förväntningar?
dåligt, mindre bra, bra, mycket bra

4. Vad vill du se mer av/eller mindre av?

5. Övrigt

klimatradet_utvardering2020
Utvärdering av Klimatrådet 2020,
Hur upplever du nyttan för din organisation att delta i Klimatrådet?
klimatradet_utvardering2020
Utvärdering av Klimatrådet 2020,
Hur upplever du det administrativa upplägget av Klimatrådet?
klimatradet_utvardering2020
Utvärdering av Klimatrådet 2020,
Hur väl motsvarar Klimatrådet dina förväntningar?

Vad vill du se mer av/eller mindre av 2021?

 1. Mer diskussion om samhällsfrågorna, demografi, energiomställningen och vad vi står får i Jönköpings län. Mindre snuttifierade nedslag i enskilda studenters exjobb.
 2. Tydliggöra syftet. Avstämningar vad som uppnåtts. Finns det uppsatta mål? Mer av inspirerande och intressanta föreläsare.
 3. Mer diskussion
 4. Jag skulle vilja få mer tips ur te x energieffektiviseringsgruppen och transportgruppen, saker som jag kan applicera i vårt företag. Hitta samverkan med annan aktör hade också varit roligt.
 5. Uppföljning och utvärdering av vårt arbete. Kan gälla olika moment som t.ex. klimatberäkningsverktyget.
 6. “Fortsätt att lyfta lärande exempel.
 7. Kompetensutvecklande inslag, högskola/universitet/näringsliv
 8. Diskussioner och erfarenhetsutbyte om hur vi kan ta oss an möjligheter/utmaningar utifrån våra förutsättningar och genom stärkt samverkan.
 9. Hur fungerar kontaktytorna/dialogen mellan Lst och kommunernas förvaltning avseende rådets beslut/diskussioner/planering? Finns det förbättringsbehov?
 10. Uppföljning av åtgärder/aktiviteter/insatser som rådet har initierat/beslutat.”
 11. “Vill ju som alla andra gärna ha fysiska möten, men Covid är segdraget! Har precis kommit tillbaka till fokusgruppen för klimatanpassning och det är ett bra nätverk, men vi behöver nog bli fler?”
 12. Kanske bredda engagemanget hos säljare på tunga fordon, kontakta gärna Finnveden Lastvagnar som ju säljer Volvo bilar. Viktigt att vara konkurrensneutrala.
 13. Att klimatrådet deltar mer i den offentliga debatten kring hållbarhetsfrågor samt bidrar till bildning i dess frågor.

Övriga tillägg

 1. Jag vill ge en stor eloge till tjänstepersonerna för fina insatser till rådet. Bra jobbat!!

Utvärdering 2019

När vi utvärderat arbetet för året, presenteras svaren för rådet och därefter beslutar landshövdingen om kommande år, såhär såg 2019  ut >> med Bilaga 1 >>.

Klimatrådet och dess grupper

För att skapa bästa möjliga engagemang görs en årlig utvärdering av rådet och dess grupper. I samband med detta frågar även Länsstyrelsen om organisationerna fortsatt önskar delta i Klimatrådets arbete kommande år. Alla som är positiva finns med i beslutet för året.

Klimatrådets budget

Sedan starten 2011 har Klimatrådet en gemensam budget för satsningar som Klimatrådet beslutar om. Det kan till exempel vara Klimatveckan, Klimatpriset, olika projektsatsningar och forskning.

 • För perioden 2018 – 2020 är inriktningen förankrad i alla kommunstyrelser  läs här >>
 • Den 21 november 2019 förankrades rådets budget för år 2020, läs mer >>
Förankrad i Klimatrådet den 21 november 2019.
Klimatrådets projekt och processer

Pågående större projekt och processer har som initierats, förankrats och drivs helt eller delvis genom rådet. Läs mer här

Klimatrådets nyhetsbrev

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och har skickas ut sedan februari 2017. Du anmäler ditt intresse här

Klimatrådets administration

Klimatrådets arbete leds av landshövdingen som också är ordförande i rådet. Länsstyrelsen samordnar och administrerar Klimatrådets arbete genom beredningsgruppen där energi- och klimatstrategen är ordförande. Länsstyrelsen ansvarar för rådets budget och uppföljning samt för att av fokusgrupper och andra grupper framtagna förslag är förankrade inför inriktningsbeslut av rådet. Länsstyrelsen ansvara även för att satsningar remissas till respektive berörd organisation och sedan följs upp.

Klimatrådets grafiska maner

Klimatrådets grafiska maner finns här >>

Klimatrådets cirkelformade logotyp finns i tre utformningar:

Klimatrådet
Klimatrådet
Klimatrådet