Klimatrådets vision är att bli ett Plusenergilän. På denna sida summeras framstegen som görs för att nå visionen så snabbt som möjligt.

Höjdpunkter 2018:

Några speciella höjdpunkter som Klimatrådet bidrog till var #Solmatchen >>, där Klimatrådsmedlemmar beslutade om en installerad effekt solceller på motsvarande 5698 kW motsvarande investeringar över 55 miljoner kronor. Etableringen av landets TUC Swedens första YH-utbildning till soleltekniker>> är ett andra unikt exempel. Ett tredje är invigningen Effektlager steg 1 >> med återanvända elbilsbatterier, solceller och ladd på ECRIS. Fler höjdpunkter under 2018 sammanfattas nedan (#Solmatchen kan du se på film nedan:)

 • Klimatveckan >>

 • Klimatpriset >>
 • Klimatrådet på Almedalen >>
 • Debattartikel, Den Svenska maten vår största tillgång >>
 • 11 studenter med projektarbeten och praktik:
  • Klimatveckan >>
  • Solkalkylator.se >>
  • Laddning av elfordon >>
 • Doktorandtjänst inom media- och kommunikationsvetenskap >>
 • Medarrangör konferens agenda 2030 >>
 • Solbilsrace >>
 • Solsafari >>
 • 12 nyhetsbrev >>
 • Trähusskola >>
 • Trähusbyggnadsstrategi (remitterades under 2018 och tas in i arbetet med ny klimat- och energistrategi)
 • Rekordmånga seminarier inom klimatanpassning, lantbruk, ladd, sol, trähusbyggande >>
 • Reviderade åtgärdsprogram inom klimatanpassning och minskad klimatpåverkan >>
 • Studiebesök, workshops och möten inom solkraft har genomförts.
 • Inspirationsmeny för hållbar mat >>
 • Flera större projekt pågår
  • HELA Resan >>
  • Bridging the Gap >>
 • Flera större projekt har avslutats, se slutrapporterna här:
  • Kraftsamling biogas II >>
  • Solkraftsprojektet >>
 • Ungdomsrådets“Designa ett energilaget” >>

 

Sen har nya grupper inom Effeklager och Elvägspilot bildats, årligt beslut över rådets organisation, grupper, budget och ekonomi och mycket annat arbetats fram – det läser du mer om här >>

Axplock från media 2018
Klimatrådets vision är att bli ett Plusenergilän, vilket betyder att:
 • Utsläppen av koldioxid är mycket låga, målnivå 1 ton per år och invånare.
 • Energianvändningen har minskat, målnivå 8 000 GWh / år.
 • Förnybar energi ger ett överskott, målnivå 9 000 GWh / år
Hur förankrades visionen om att bli ett Plusenergilän

Arbete med att ta fram en vision om att bli ett Plusenergilän påbörjades år 2008. Länsstyrelsen redovisade då ett förslag till klimat- och energistrategi med vision, strategiska överväganden och åtgärder till regeringen. En samverkansprocess inleddes hösten 2009 med länets aktörer. Ett förslag till klimat- och energistrategi med vision var på remiss under perioden december 2009 – mars 2010. Klimat- och energistrategin med vision antogs i oktober 2010.

Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organiserar samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>

Varför vi ska bli ett Plusenegilän

Att bli ett Plusenergilän är en hög ambitionsnivå och ska ses som ett konkret ställningstagande i klimatfrågan. Vi vill bidra med ledarskap och lyfta fram möjligheterna som omställningen skapar. Arbetet bidrar och främjar också andra utvecklingsmål som har med energisäkerhet, livskvalitet, hållbarhet, sociala rättigheter och miljökvalitet att göra. Att visa ledarskap stärker regionens attraktionskraft och bidrar positivt till den egna regionens utveckling i termer av innovation, nya företag och arbetstillfällen och positionerar Jönköpings län som en hållbar, modern och hälsosam region att besöka och verka i.

Jönköpings län är känt för sin entreprenörsanda och företagstradition med många små och medelstora företag som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell marknad. Länet är även ett intressant område för turismnäringen som ständigt utvecklas. Det finns en stor utvecklingspotential inom miljö-, klimat- och energiområdet. Förutsättningarna är utmärkta för produktion av exempelvis biobränsle, biodrivmedel och förnybar el samt för miljödriven näringslivs- och produktutveckling inom områden som ekologiska- och närproducerade livsmedel, träförädling och miljöteknik.

Läs mer om Plusenergilänet i klimat- och energistrategin

Energi-och klimatstrategi

 Läsa här >>

Klimatradet
Populärversion

 Läs här >>

Plus 5 grader
Klimatradet
Läs här >>