Inom ramen för Klimatrådet initieras, förankras och genomförs både mindre och större projekt och satsningar för att bidra till visionen om ett Plusenergilän. På denna sida får du en bra överblick.

NYTT PROJEKT!
ATTRACT – Innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län

Energikontor Norra Småland kommer i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköping genomföra projektet som pågår fram till april 2023. Inom ATTRACT ska vi jobba med innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i Jönköpings län.

De avancerade resvaneanalyser som genomförts inom länsprojektet Hela RESAN i flera av länets offentliga organisationer visar att en stor utsläppsfaktor är arbetspendling. Där påvisar projektdeltagarna i det tidigare projektet en önskan med fortsatt stöd som nu kommer genom ATTRACT.

Projektmålet är att arbetsgivare i länet ska ha infört insatser som ska leda till sänkta koldioxidutsläpp från arbetspendling och samtidigt ha förstärkt deras attraktivitet som arbetsgivare. Målet uppnås genom att stödja arbetsgivare med implementering och utvärdering av insatser inom hållbar arbetspendling och flexibelt arbetsliv mot anställda. Detta sker via projektets fyra delmål – kunskapsplattform, insatser för arbetspendling, insatser för flexibelt arbetsliv samt att uppmuntra befintlig hållbar arbetspendling.

Projektet vänder sig till arbetsgivare som med sina insatser i sin tur når ut och påverkar förutsättningarna för den sekundära målgruppen, sina anställda. Arbetsgivare som deltar kommer vara;

– Privata arbetsgivare i länet
– Jönköpings läns kommuner

Klicka här för att läsa mer projektet.

Vi söker fortfarande efter små- och medelstora företag som vill delta i projektet. Kontakta oss för mer information!


Klimatkampen

Klimatkampens syfte är att inspirera alla som bor i Jönköpings län att påbörja sin egen resa mot en klimatsmart livsstil. Kampanjen är uppbyggd kring en app som heter Svalna. Svalna hjälper dig att förstå hur just din klimatpåverkan ser ut och vad du kan göra för att minska den. Ett 30-tal klimatkämpar har tagit på sig ledartröjan och är inspiratörer och förebilder i projektet. Läs mer här >>


Samverkan med andra Klimatråd

Sedan april 2019 samverkar vi med andra Klimatråd runt om i Sverige. Den 1 juli hölls det första mötet >>

Summering från mötet finns här >> och arbetet forstätter med gemensam insats hösten 2019, möte våren 2020 och med sikte på ny aktivitet under Almedalen 2020.


FASTR

Syfte: Att ge Jönköpings län bättre förutsättningar att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050.
Projektperiod: 2019 2021
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Gunilla Nilsson, gunilla.nilsson@rjl.se

Energikontor Norra Småland driver sedan 2019 ”FASTR – snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län”. Projektet fokuserar på fem områden:

·         Fossilfria och effektiva transporter

·         Produktion av förnybara drivmedel och energilagring

·         Bättre förutsättningar att nå målen för fossiloberoende

·         Minska klimatpåverkande utsläpp

·         Tanka förnybart och ladda i hela länet

De förnybara alternativen i transportsektorn är inte tillräckligt starka och självklara för att samhället ska kunna leva upp till det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Fördelningen av tillgänglig infrastruktur för tankning och laddning är inte väl fördelad ur stad- och landsbygdsperspektiv. De fördelar för sysselsättning och regional tillväxt för små och medelstora företag som regionalt producerade drivmedel innebär realiseras inte.

Projektet har som mål att både stad och landsbygd i Jönköpings län har tillgång till en mångfald av förnybara och icke fossila drivmedels- och laddningsalternativ, där regional infrastruktur, upphandlingar och drivmedelsproduktion främjar näringslivets och framförallt små och medelstora företags möjligheter att verka och utvecklas.

Finansiering:
Projektet finansieras av merparten av länets kommuner, regionala utvecklingsmedel från Region Jönköpings län, ett flertal kommunala och privata företag samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.

Mer information om projektet FASTR


Trähusskola – projekt för att öka andel trä i byggandet

Som en del i arbetet med trähusbyggnadsstrategin för Jönköpings län arrangerar Klimatrådet i samarbete med aktörer i länet en trähusskola under 2018 och 2019. Trähusskolan är en kunskapsdel för att utveckla trähusbyggandet i Jönköpings län. Aktuellt i trähusskolan finns här >>


Almedalen – ett forum för Klimatrådet

Sedan 2017 har Klimatrådet arrangerat seminarier under Almedalsveckan. Varför? Klimatrådet vill bidra till att öka kunskapen om fördelarna med samverkan, öka dialogen med aktörer utanför länet samt synliggöra goda exempel från Jönköpings län.

2017

Solkraft är en del av lösningen för att nå ett klimatsmart energisystem. Men utbyggnadstakten är fortsatt låg, trots konkurrenskraftiga priser och små klimatavtryck. Vi behöver öka takten! Kan innovativa samverkansformer påskynda utbyggnaden?  Event 45048 läs mer här >>

2018

Klimatrådet i Jönköpings län utgör ett unikt och spännande exempel som samverkansmotor. Men vad gör Klimatrådet rätt i sitt samverkansarbete och vilka är fallgroparna? Hur möjliggörs satsningarna och vad har Sveriges första solelsutbildning, forskning inom media- och kommunikationsvetenskap, mångmiljonsatsning inom effektlagring, landets största tävling inom solkraft och massvis med andra satsningar inom klimatområdet egentligen gemensamt? #Klimatrådet, #Solmatchen.  Event 51669 läs mer här >>

2019

Den 1 juli

Den 2 juli

Klimatrådet är inbjudna och representeras på seminariet Leker vi med elden när vi bygger höga trähus?, Arrangör Länsförsäkringar AB. Programmet finns här >>

Den 4 juli

Klimatrådet är inbjudna och representeras på seminariet Är det rätt att bygga i trä? Arrangör OBOS,  Programmet finns här >>

Hur förstärker vi dialogen mellan regionala klimatsamverkansråd? Fokus kommer vara framgångar och motgångar. Vi står inför stora utmaningar, samtidigt som möjligheterna öppnas tack vare samverkan, frågan är hur?

Klimatfrågan är ett så kallat ”meta-problem”, ett problem för stort för någon organisation att lösa på egen hand – vi behöver samarbeta. De senaste decenniet har det tvärsektoriella klimatsamverkansarbetet utvecklats på regional nivå. Formaliserade Klimatråd har bildats med långsiktiga planer om att gemensamt, över sektorsgränserna, accelerera klimatarbetet. Men trots likartade utmaningar har samverkan mellan Klimatråden varit liten. Länsgränsen har mer setts som en barriär än en yta för idé- och erfarenhetsutbyte. På denna workshop kommer representanter för fem av Sveriges Klimatråd diskutera möjligheten att utveckla Klimatrådsarbetet även över länsgränserna. Event 55672 Läs mer här >>

Klimatmatchen

Den 1 juli avgjordes den första #klimatmatchen i Almedalen! 14 tävlande organisationer påhejades av närmare 150 personer i publiken! Segrande ur striden gick Henrik Brodin på Södra! Se vilka som deltog och mer detaljer om upplägget här >>. Värnamo Nyheter valde att skriva om klimatmatchen så här >>


Foto:
Henrik Ny, BTH, Henrik Brodin ,Södra, Helena Jonsson landshövding Jönköpings län tillika Klimatrådets ordförande


Mat – den svenska maten vår största tillgång

Sedan 2017 har Klimatrådet intensifierat arbetet med att lyfta fram fördelarna med den svenska maten. Nedan sammanfattas alla satsningar som Klimatrådet gör för att få upp klimatsmart mat på bordet.

Inspirationsmeny

Inspirationsmeny för mer hållbar mat-är ett underlag och inspiration för länets offentliga och privata kök. Menyn är näringsriktig, säsongsbaserad och i hög utsträckning innehållande lokala råvaror.

2019

Klimatradet_meny_2019

Inspirationsmenyn finns här >>

2018

Debattartikel om matens betydelse för Klimatet

Klimatpriset 2018

lyfter fram maten. Genom att ta tillvara på livsmedel, som annars skulle gått till svinn, skapas förutsättningar för en lokal hållbar utveckling samtidigt som vi minskar klimatutsläppen. Läs mer här https://klimatradet.se/klimatpriset/ 

Minska matsvinnet

En satsning som pågår är att minska matsvinnet i samverkan med länets kommuner. Läs mer i i åtgärdsprogrammet Minskad klimatpåverkan på sidan 61 här https://klimatradet.se/atgardsprogram/


Projekt Effektlager steg 1

Syfte: Projektet kombinerar sol, batterier och ladd på ett väldigt smart sätt. Solkraft produceras i en 255 kW solcellsanläggning, detta lagras i en second-lifeanläggning av bilbatterier och används (bland annat) i en publik laddstation. Visionsbild, se: https://klimatradet.se/vinnare-av-designtavlingen-utsags-den-21-mars/

Projektperiod: Januari 2016  juni 2018, anläggningen invigdes i augusti 2018.
Ansvarig organisation: Projektgruppen består av ECRIS, JB, Volvo Cars, GARO och Länsstyrelsen.
Kontakt huvudman: Ove Sers, ove.sers@gcp.se

Klimatrådet
Vinnarbidrag designtävling Effektlager Läs mer

Projekt Effektlager steg 2

Syfte: Förlänga livet på li-jonbatterier, skapa effektbalansering och tillgång till effekt.

Projektet avser att konstruera effektlager av tidigare använda li-jonbatterier och analysera användbarheten i lärandemiljöer. Syftet är att underlätta lagringen av förnybar el, tillgängliggöra effekt, förlänga livstiden på litiumjonbatterier och minska effektbelastningen på nätet.

Projektperiod: Januari 2017 –  september 2019.

Effektlager – historik

Som en del i arbetet för att öka andelen förnybar energi och möjliggöra lagring samverkar Klimatrådets arbetsgrupp med ECRIS, sedan vintern 2017, för att etablera en lärandemiljö inom området. Mer om vilka som engagerar sig i arbetsgruppen.


Solkalkylator – projekt för att visualisera solkraftsutbyggnaden
Syfte: Projektet för att visualisera solkraftsproduktionen i Jönköpings län samt respektive kommun.
Projektperiod: Januari 2018 – juni 2018, lansering sker på Alemdalen. Se program här https://klimatradet.se/resultat/workshops-och-seminarier/ 
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen i samverkan med Cybercom
Kontakt: Otto Hedenmo, otto.hedenmo@lansstyrelsen.se
Se resultatet på www.solkalkylator.se/

Solkraftsprojekt

Syfte: Att genom kunskapshöjande aktiviteter dubblera den installerade mängden solceller i Jönköpings län under projektperioden.
Projektperiod: Oktober 2016 – december 2018
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kontakt: Otto Hedenmo, otto.hedenmo@lansstyrelsen.se

För att öka länets solkraftsutbyggnad har Klimatrådet initierat ett solkraftprojekt, medfinansierat av Energimyndigheten, för att höja just kunskapen om solkraft i länet. I första hand är projektet inriktat mot flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, men det framkom tidigt i projektet att fler målgrupper var intresserade av och intressanta för en ökad utbyggnad av solkraft i länet.

Aktiviteter i projektet är allt ifrån utvecklande av informationsmaterial och utbildningsinriktningar till seminarier och workshops runt om i länet. Projektet samverkar med Klimatrådets samtliga medlemmar, solelsinstallatörer och energi- och klimatrådgivare runt om i länet.

Mer information om och resultat från Solkraftsprojektet


Bridging the Gap – projekt för att minska utsläppen från transportsektorn

Syfte: Att bistå företagen och organisationer i Klimatrådet med resurser och vägledning för att kunna bidra till en fossilfri och energieffektiv transportsektor samt verka för minskade utsläpp från tjänsteresor och arbetspendling.
Projektperiod: December 2016 – december 2019
Kontaktperson: Jesper Agrelius, jesper.agrelius@lansstyrelsen.se

Projektet Bridging the Gap har tagits fram som en del i Klimatrådets arbete, där vi har en uppbyggd förankring, struktur, tillit och gemensamma målbilder. Visionen och målbilderna har sitt ursprung i länets klimat- och energistrategi från 2010. Visionen för Jönköpings län är att bli ett plusenergilän och att det ska vara lätt att leva, bo och resa energieffektivt och fossilfritt i Jönköpings län. De övergripande målen omfattar energieffektivisering, ökad produktion av förnybar energi och minskning av koldioxidutsläppen. Genom projektet kommer vi kunna gå vidare och förstärka arbetet för de aktörer som ingår i Klimatrådets organisation men också nå ytterligare aktörer som idag inte är en del av Klimatrådet, så som fler små- och medelstora företag. Projektet ska därmed ses som ett steg i att nå ytterligare aktörer till exempel små- och medelstora företag och deras transporter.

Läs mer om projektet Bridging the Gap

Finansiering:
Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Jönköpings län, näringslivet i Klimatrådet, regionala utvecklingsmedel från Region Jönköpings län samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.


Hela RESAN 

Syfte: Projektet arbetar för att kartlägga, synliggöra, ta fram och stötta hållbara alternativ till fossilbränslebilen för att spara både miljö, pengar och tid.
Projektperiod: 2017 2021
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Hanna Olovsson, hanna.olovsson@rjl.se

Energikontor Norra Smålands projekt ”Hela RESAN – regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län” arbetar för att kartlägga, synliggöra, ta fram och stötta hållbara alternativ till fossilbränslebilen för att spara både miljö, pengar och tid. Tillsammans med Region Jönköpings län, länets kommuner och små och medelstora företag vill Hela RESAN visa vägen framåt och underlätta för organisationer i deras arbete mot mer hållbara alternativ. Projektet arbetar främst med tjänsteresor och arbetspendling och kan stötta sina målgrupper med aktiviteter som bland annat berör mötes- och resepolicys, tjänstecyklar, kampanjer, resfria möten och hälsoinsatser kopplade till hållbart resande.

Att främja hållbara hälsosamma resval bland medarbetare är också en varumärkesfråga, där vi kan bidra med både insikter och metoder.  Vill du veta mer eller är din organisation/ditt företag intresserad av att ta del av reserådgivning? Kontakta projektledare Hanna Olovsson för mer information.

Finansiering:
Projektet finansieras av flertalet av länets kommuner, Saferoad, Smekab, regionala utvecklingsmedel från Region Jönköpings län samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.

Mer information om Projektet hela RESAN


Regionala noder för energikartläggningsstöd II

Syfte: Det övergripande syftet med projektet Regionala noder fas 2 är att lyfta frågan om energieffektivisering och bidra till en effektiv energianvändning och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh.
Projektperiod: 2018 – 2020
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Mattias Törnell, mattias.tornell@rjl.se

Projektet drivs av de 15 regionala energikontoren som finns i Sverige, som även deltar i ett av Energimyndighetens andra projekt inom Nationella regionalfondsprogrammet och i andra regionala program. Stort fokus läggs på att direkt söka upp små och medelstora företag (SMF) för att ge information och stöd om möjligheter att engagera sig för effektivare energianvändning, att samordna erfarenhetsutbyte mellan SMF genom nätverk samt stödja företagen att arbeta vidare och genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

SMF har stora möjligheter att energieffektivisera. Möjlighet för energieffektivisering finns inom alla branscher och sektorer, men trots att många åtgärder både är lönsamma och kan genomföras relativt enkelt finns ett så kallat genomförandegap. Begreppet syftar på de hinder som kan finnas mellan att företagen vet vad som behöver göras och deras reella möjligheter att göra det. Projektet kommer att minska genomförandegapet samt bidra till målet om 10 procent energieffektivisering per förädlingsvärde inom hela gruppen små och medelstora företag.

Finansiering:
Projektet finansieras av Energimyndigheten samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. 

Mer information om projektet Regionala noder för energikartläggningsstöd II


Nätverk för energieffektivisering

Syfte: Det övergripande syftet med nätverken är att underlätta för små och medelstora företag att arbeta strategiskt och strukturerat med sin energianvändning och därigenom uppnå ökad energieffektivisering.
Projektperiod: 2015 – 2020
Ansvarig organisation: Energikontor Norra Småland
Kontakt: Anna Ejebring, anna.ejebring@rjl.se

Forskning har visat att graden av implementering av energieffektiviseringsåtgärder ökar avsevärt om företagen ingår i ett nätverk. Forskningen visar även att ett energieffektiviseringsarbete behöver utföras kontinuerligt om det ska vara framgångsrikt. Genom arbete i ett energieffektiviseringsnätverk kan företagen få hjälp att etablera denna process.

Varje nätverk består av 8-16 små och medelstora företag med regional bas, vilka har minst 1 GWh i årlig energianvändning. För att öka motivationen sätts både individuella mål per företag och energimål för nätverket som helhet (minst 15 procents energieffektivisering).

I nätverken kommer företagen förutom att arbeta med mer strategiska och strukturella dimensioner, också att arbeta med att implementera lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Energikontor Norra Småland driver två företagsnätverk inom projektet.

Finansiering:
Projektet finansieras av Energimyndigheten samt med EU-medel från den regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. 

Mer information om projektet Nätverk för energieffektivisering


Tidningen +E – projekt för att öka kunskapen hos länets invånare

Syfte: Det övergripande syftet med +E var att bidra till att nå visionen om ett Plusenergilän.
Projektperiod: 2012  2017
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län på uppdrag av Klimatrådet
Kontakt: Andreas Olsson, andreas.olsson@lansstyrelsen.seOm tidningen +E

Under 2012 och 2017 har tidningen +E gått ut till alla 17.000 hushåll i Jönköpings län. +E hade minst 50.000 läsare och var fjärde länsbo känner till tidningen enligt en läsvärdesundersökning som gjordes av NU-gruppen under 2013. Vi kan se många positiva miljöeffekter som har uppnåtts genom +E:

16.500 har blivit mer miljömedvetna

8.300 har ändrat resvanor för mindre miljöpåverkan

13.700 har minskat förbrukningen av el och värme

13.300 har ändrat sina matvanor

Vi ska vara stolta över hur tidningen utvecklades och gav genomslag, samtidigt som vi behöver utveckla och förbättra kommunikationen ytterligare. Därför valde Klimatrådet att gå över i social media under 2018.


Klimatrådets nyhetsbrev

Klimatrådets nyhetsbrev, läs mer här >>


Hur vi arbetar för att bli ett Plusenergilän

För att nå visionen om att bli ett Plusenergilän bildades våren år 2011 Klimatrådet. Klimatrådets övergripande syfte är att organisera samarbetet och gör prioriteringar av gemensamma satsningar för att nå visionen. Vilka som är engagerade i Klimatrådet kan du läs mer om här >>