Klimatrådets resultat- och uppföljningsredovisning utgår från vad som krävs och vägen till att nå visionen om ett Plusenergilän.  Arbetet ger en konkret och tydlig bild över vilka satsningar som mest bidrar till visionen. Vidare ska arbetet vara systematiskt, transperant och kvalitetssäkrat och visa på nyttan av alla satsningar som görs och att satsningarna är väl anpassade till samhällets struktur och ständiga förändring.

Klimatrådets ska skapa regional nytta och stötta kommuner, företag, myndigheter, ideella organisationer och privatpersoner med att tydligt och konkret kunna visa på att ett aktivt klimatarbete skapar möjligheter, handlingsutrymme och större fördelar för den egna organisationen.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förfina metoden som krävs för att uppföljningen och resultat. Arbetet utgår från följande principer som inte är statiska utan förändras över tid.

Hur ser utvecklingen ut i länet?

Klimatrådets infografik som visualiserar utvecklingen i länet.

Skiss över uppföljningsarbetet visualiseras i figur 1 nedan:

skarmklipp

Figur 1, Klimatrådets arbetsmodell sedan år 2011.

Inom ramen för rådets arbetsmodell utvecklas och förfinas arbetet som krävs för att fortlöpande åstadkomma långtgående resultat, effekter och nå uppsatta mål. Modellen som rådet arbetar med är resultat- och processinriktad, transparent och systematisk.

(1) Visionen Plusenergilänet (Klimatrådet vet vilka krav visionen ställer på arbetet redan idag).

(2) Hur ser det ut idag, (Fokusgrupper, Länsstyrelsen administrativ resurs).

(3) Vilka satsningar bidrar i rätt riktning (Fokusgrupper och arbetsgrupper).

(4) Vilka satsningar ska prioriteras (Rådet).