Hållbara investeringar är viktigt. Inte minst för att driva positiva sociala och miljömässiga konsekvenser tillsammans med finansiella resultat, så att investerare kan göra mer med sina pengar. Under 2019 har Klimatrådet bildat en grupp som ska ta fram förslag på hur Klimatrådet kan bidra i arbetet för mer hållbara investeringar i Jönköpings län. Vi frågade Jörgen Hansson, ekonomichef i Vaggeryds kommun, hur han ser på hållbara investeringar.

Kan en kommun verkligen göra skillnad?
Ja, det tror jag verkligen! Jag är verkligen ingen expert på detta område, men jag inser att vi måste sätta fokus på hållbarhet och jag är nyfiken och vill lära mig mer förstås. Min bild är att vi redan idag gör väldigt mycket, men att vi inte är så duktiga på att kommunicera allt bra vi gör. Allt fler kommuner tar sin utgångspunkt i Agenda 2030, de globala överenskommelserna lägger grunden till många av kommunernas mål idag, även vi i Vaggeryd. Vi bryter sedan ner dessa mål i våra organisationer och får via återrapporteringssystem tillbaka verksamheternas insatser. Vi gör mycket positivt kring förnybar energi, gröna byggnader, vattenhantering, energieffektivisering, solcellsatsningar, hållbara transporter och avfallshantering med mera. Vi kan genom Agenda 2030 koppla våra insatser till ett större sammanhang och bidra på vårt sätt till helhetens sammantagna utmaningar.

Investeringsverksamheten är en mycket stor del av de ekonomiska resurser som används varje år inom ramen för den kommunala verksamheten. För att öka kunskapen om vilka ekonomiska aktiviteter (investeringar) som är hållbara försöker enskilda kommuner mer och mer ta fram riktlinjer och klassificera sina investeringar inom ramen för sitt budgetberedningsarbete. På så sätt lyfts dessa perspektiv upp i resursdialogerna och politiker och andra beslutsfattare och nyckelpersoner blir mer och mer skickligjorda inom exempelvis hållbarhetsperspektivet. Genom att se på ett investeringsbeslut utifrån flera olika perspektiv blir besluten mer underbyggda.

Likaså har kommunernas gröna lånefinansiering genom Kommuninvest (kommunernas Riksgäld) ökat markant. Som kommun motiveras man lite extra genom att Kommuninvest ger en något lägre ränta om man får sin ansökan beviljad.

Vi har förstås fortfarande mycket att göra, min upplevelse och känsla när jag reflekterar över mig själv men också när jag lyssnar på mina kollegor, är att vi fortfarande diskuterar resursfördelning, investeringsbeslut med en relativt snäv klassiskt inriktning på behov (fler barn, fler äldre osv). Vi behöver höja oss ännu mer, få in fler perspektiv, fler dimensioner, det är viktigt. För att det ska ske behöver vi sannolikt öka samarbetet mellan kommunernas ekonomi- och miljö/hållbarhetsfunktioner. Bra dialog och samarbete kan ge lösningar till praktiska problem som behöver lösas. Kan vi få fler positiva effekter inom ramen för en investering i en förskola eller skola så är det ju toppen? Vi behöver bli duktigare på att ta fram resurser för hållbara driftslösningar som dyker upp i kommunen, vi behöver bli möjliggörare om bra idéer och initiativ ska kunna bli verklighet, vi behöver också öka kunskapen och kunna hantera livscykelbaserade kalkyler för att bedöma rimligheten utifrån ett längre perspektiv, det finns förstås mycket att göra…..

Ser du fördelar med att samverka i denna fråga?
Utifrån mitt perspektiv och min krets kan jag nämna Jönköpings läns ekonomichefer som i slutet på november tillsammans med Kommuninvest (kommunernas riksgäld) kommer genomföra ett första möte för att förutsättningslöst diskutera möjligheter till ett fortsatt samarbete kring hållbarhet. Samtliga kommuner i vårt län är medlemmar i Kommuninvest. Det är en bra utgångspunkt för ett effektivt samarbete framöver. Många upplever ett högt tempo i verksamheten och det är viktigt att man hittar effektiva och meningsfulla samarbeten. Jag ska inte gå händelserna i förväg, men vi kommer bland annat diskutera med Kommuninvest kring vilka förutsättningar de har att hjälpa oss med att ta fram relevanta och enkla nyckeltal inom detta område. Kommuninvest har mycket uppgifter på oss kommuner som vi kanske kan få tillbaka delar av i en sammanställd form. Det kan vara viktigt att hitta ett nuläge hos länets kommuner som vi sedan kan analysera och ta vidare in i en framtidsdiskussion mot ett önskat läge – en målbild. Vi kommer också diskutera klassificering av hållbara investeringar – finns detta? Eller finns det bra exempel i Sverige som man kan titta på? Jag vet exempelvis att Skövde kommun och Göteborgs Universitet och säkert några fler kommuner i Skaraborg också för dialog med Kommuninvest kring hållbara investeringar och grön finansiering. Kanske att Kommuninvest kan ta rollen mellan oss medlemmar så att synergier skapas och tempot kan öka inom detta område. Jag tror att en bra dialog och ett gott samarbete stärker förutsättningarna i detta arbete.

Om hållbara investeringar

Klimatrådet ska vara pådrivande i omställningen från fossilt till förnybart och hållbart, genom att visa på möjligheter och skapa värde för den enskilda organisationen och samhället. Sedan en tid tillbaka arbetar Klimatrådet med hållbara investeringar – till hjälp finns en arbetsgrupp för hållbara investeringar >> som består av Kommuninvest, Vaggeryds kommun, Gislaveds kommun, Länsförsäkringar Jönköping samt Länsstyrelsen.