Nu publiceras Skyfallskartering  i GIS som ska ge kommunerna vägledning för hur man kartlägger riskområden i samband med extrema skyfall.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram en manual där man med hjälp av GIS kan kartlägga  djupområden och ytavrinning kopplad till extrema skyfall i urban miljö.

Vid dessa skyfall har Länsstyrelsen utgått från att ledningssystemets kapacitet är begränsad i förhållande till regnvolym och intensitet, vilket oftast blir fallet vid extrema skyfall. Modellen är tänkt att användas hos de kommunala verksamheter där man ser ett behov av att kunna kartlägga samhällets sårbarhet vid dessa extrema händelser, plansidan, räddningstjänst, VA mm. Med hjälp av denna modell kan man peka ut riskområden i samhället som kräver en fördjupad analys, där eventuellt andra analyser krävs. Genom att kommunerna själva kan göra denna föranalys kan man peka ut områden och därmed minska kostnaderna för eventuella konsultationer, bra för mindre kommuner. I Jönköpings län har samtliga kommuner tagit del av en grundläggande presentation och även fått material som gör att de är mer förberedda för extrema regnmängder i samband med skyfall.

Modellen har från början kommunicerats med tjänstemän och politiker i Eksjö kommun, som varit referenskommun, för att ge oss en klar bild av vad kommunerna behöver för underlag i deras risk- och sårbarhetsanalyser samt övrig kommunal verksamhet som berörs. Under 2014 har kommunerna utsett en kontaktperson för projektet vilket innebär att vi tydligare har kunnat tillgodose kommunerans behov av hur materialet ska presenteras. Modellen lanserades under december månad till länets 13 kommuner och även till 4 andra medverkande länsstyrelser.

Skyfallskartering i GIS