Solkraftsprojektet

Syfte: Att genom kunskapshöjande aktiviteter dubblera den installerade mängden solceller i Jönköpings län under projektperioden.
Projektperiod: oktober 2016 – december 2018
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Projektledare: Otto Hedenmo
Så gick projektet: slutrapport – Solkraftprojektet

Jönköpings läns vision är att bli ett plusenergilän. Länet ska producera mer energi än vad det använder, och energin som produceras ska vara förnyelsebar. För att detta mål ska uppnås behöver en utbyggnad ske av såväl biokraft som vindkraft och solkraft. Minst utbyggd, men med störst potential, är solkraften.

Våren 2016 gjordes en förstudie till detta projekt i form av ett examensarbete av Rasmus Engholm och Harald Green, Solceller på flerbostadshus – Motiv, hinder och möjligheter för hållbart byggande, på Jönköping University. Studien visade att den största anledningen till att inte fler installerar solceller i Jönköpings län beror på bristande kunskap. Kunskap om hur solceller funkar och vilken ekonomi som ligger i solkraftsproduktion.

För att öka länets solkraftsutbyggnad har Klimatrådet initierat ett solkraftprojekt, medfinansierat av Energimyndigheten, för att höja just kunskapen om solkraft i länet. I första hand är projektet inriktat mot flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, men det framkom tidigt i projektet att fler målgrupper var intresserade av och intressanta för en ökad utbyggnad av solkraft i länet.

Aktiviteter i projektet är allt ifrån utvecklande av informationsmaterial och utbildningsinriktningar till seminarier och workshops runt om i länet. Projektet samverkar med Klimatrådets samtliga medlemmar, solelsinstallatörer och energi- och klimatrådgivare runt om i länet.

Slututvärdering

I december 2018 sammanställdes en slututvärdering av solkraftprojektet, här följer några nyckeltal från denna:

  • 23 seminarier har arrangerats med cirka 1100 deltagare
  • Projektet har deltagit som talare på ytterligare 19 seminarier för cirka 600 deltagare.
  • Projektsatsningen Solsafari, som genomfördes med länets energi- och klimatrådgivare, besöktes av 1000 personer och lyftes upp som ett gott exempel av Fossilfritt Sverige.
  • Projektet har varit med och tagit fram verktyget Solkalkylator.
  • Projektet har aktivt bidragit till att Sveriges första YH-utbildning till soleltekniker infördes och förlades till Huskvarna på TUC yrkeshögskola.
  • Projektet har arrangerat satsningen “Solmatchen där Klimatrådet beslutade om att installera 5698 kW solceller.
  • Det årliga antalet ansökningar om solcellsstöd har ökat med över 500 % jämfört med 2016.
  • Under projektperioden har den installerade effekten solkraft ökat med 153 %.

Fler aktiviteter i solkraftprojektet

#solmatchen
Solsafari
Solkraftutveckling
Infomaterial – privat
Infomaterial – företag
Solkalkylatorn
Soleltekniker

Följ Klimatrådets arbete!

En gång per månad skickas Klimatrådets nyhetsbrev ut, med information om stora händelser, aktiviteter och inspiration inom miljö, klimat och energi i Jönköpings län. Vi varvar lokala exempel med nedslag i vad som händer nationellt samt samlar alla de aktiviteter som Klimatrådet står värd för.

Nyhetsbrevet når cirka 2 000 personer och skickas ut sedan mars 2017.

Du anmäler dig till nyhetsbrevet här https://klimatradet.se/nyhetsbrev/ 

Mer om Klimatrådet

Läs mer om Klimatrådet här >>