Solkraftsprojektet

Syfte: Att genom kunskapshöjande aktiviteter dubblera den installerade mängden solceller i Jönköpings län under projektperioden.
Projektperiod: oktober 2016 – december 2018
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kontakt: Otto Hedenmo, 010 – 223 64 73, otto.hedenmo@lansstyrelsen.

I Jönköpings län finns ett mål om att 2050 vara ett plusenergilän. Länet ska producera mer energi än vad det använder, och energin som produceras ska vara förnyelsebar. För att detta mål ska uppnås behöver en utbyggnad ske av såväl biokraft som vindkraft och solkraft. Minst utbyggd, men med störst potential, är solkraften.

Våren 2016 gjordes en förstudie till detta projekt i form av ett examensarbete av Rasmus Engholm och Harald Green, Solceller på flerbostadshus – Motiv, hinder och möjligheter för hållbart byggande, på Jönköping University. Studien visade att den största anledningen till att inte fler installerar solceller i Jönköpings län beror på bristande kunskap. Kunskap om hur solceller funkar och vilken ekonomi som ligger i solkraftsproduktion.

För att öka länets solkraftsutbyggnad har Klimatrådet initierat ett solkraftprojekt, medfinansierat av Energimyndigheten, för att höja just kunskapen om solkraft i länet. I första hand är projektet inriktat mot flerbostadshus, som bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, men det framkom tidigt i projektet att fler målgrupper var intresserade av och intressanta för en ökad utbyggnad av solkraft i länet.

Aktiviteter i projektet är allt ifrån utvecklande av informationsmaterial och utbildningsinriktningar till seminarier och workshops runt om i länet. Projektet samverkar med Klimatrådets samtliga medlemmar, solelsinstallatörer och energi- och klimatrådgivare runt om i länet.

Halvtidutvärdering

I juni 2017 sammanställdes en halvtidsutvärdering av projektet, här följer några nyckeltal från denna:

7 seminarier har anordnats med över 300 besökare.
I utvärderingen uppger 10 procent av seminariebesökarna att de nu installerat en solcellsanläggning, medan 28 procent uppger att den snart ska vara installerad.
Ansökningarna om solcellsstöd har ökat med 140 %
Projektet har förekommit i tre radioinslag och tio digitala eller tryckta tidningsartiklar, utöver tidningen +E.
Projektet har bistått Tranås utbildningscentrum (TUC) i arbetet att ta fram en solkraftutbildning, ansökan ligger nu hos Myh.

Övriga aktiviteter i solkraftprojektet
#solmatchen
Solsafari2017
Solkraftutveckling
Infomaterial – privat
Infomaterial – företag