Summering av Klimatrådsmötet den 14 december

Rådet orienterades om den globala utvecklingen och för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader, och sträva mot att begränsa den till1,5 grader, krävs att världens samhällen i snabb takt ställer om till nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Utsläppen behöver sedan övergå till negativa nivåer under andra hälften av århundradet. De närmaste åren är helt avgörande för om världen ska lyckas och därmed minska riskerna för att klimatförändringen blir farlig.

1

Figur 1. Utvecklingen av de globala koldioxidutsläppen i miljarder ton 1970-2014.
Källa: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, http://infographics.pbl.nl/website/globalco2-2015/

Rådets  övergripande arbetsmodell, figur 2 nedan, bygger på vad som kärvs för att nå visionen om ett Plusenergilän. Arbetet som krävs för att fortlöpande åstadkomma långtgående resultat, effekter och nå uppsatta mål förbättras löpande, och förstärks under 2017 genom att ytterligare resurser tilldelats under 2016 (läs projekt har beviljats).

klimatradets-modell2

Figur 2. Klimatrådets arbetsmodell.

(1) Visionen Plusenergilänet (Klimatrådet vet vilka krav visionen ställer på arbetet redan idag).

(2) Hur ser det ut idag, (Fokusgrupper, Länsstyrelsen administrativ resurs).

(3) Vilka satsningar bidrar i rätt riktning (Fokusgrupper och arbetsgrupper).

(4) Vilka satsningar ska prioriteras (Rådet).

På mötet enades rådet om att:
  • Solkraft, ställa sig bakom alla tre förslagen med vissa administrativa tillägg. Punkt 3.
  • Grafiskt manér, ställa sig bakom förslagets inriktning. Punkt 3.
  • +E, ställa sig bakom förslagets inriktning med ett nummer under 2017. Punkt 3.
  • Klimatveckan 2017, ställa sig bakom förslagets inriktning med undantag för tiden som justeras. Punkt 3.
  • Åtgärdsförslag Trä och Glas, ställa sig bakom förslagets inriktning. Punkt 3.  
  • Nuläge program för Klimatanpassning, ställa sig bakom förslagets inriktning. Punkt 3.  
  • Klimatpriset 2017, ställa sig bakom förslagets inriktning. Punkt 3.  
  • Uppföljning och Resultat, ställa sig bakom förslagets inriktning. Punkt 3.  
  • Rådets ekonomi 2017, ställa sig bakom förslagets inriktning. Punkt 3.  
  • Rådets fokus år 2017, att ge beredningsgruppen i uppdrag att inför nästa möte återkomma med förslag på insatsområden för 2017. Punkt 5.

Mötesanteckningar från rådsmötet den 16 december finns på https://klimatradet.se/om-oss/klimatradets-moten/.

Utanför dagordningen:

Efter rådsmötet har Husqvarna Group, genom Niklas Broberg, framfört önskemål om att bjuda in till en kraftsamling i maj månad. Syftet är att påskynda övergången från den idag vanliga tekniken med förbränningsmotorer i park- och trädgårdsförvaltning till framtidens tysta, klimatsmarta el-produkter. Program kommer efter årsskiftet.