Länet har minskat utläppen av växthusger med över 20 procent mellan åren 1990 – 2011 och placerar sig på tredje plats av Sveriges 21 län i utsläpp per invånare och län. En mycket positiv utveckling som bedöms fortsätta till följd av det gedigna arbete som görs inom samtliga sektorer, runt om i länet.

Klimatrådet enades om att:

  • Länsstyrelsen återkommer med förslag på upplägg för energi- och klimatuppföljningssystem vi nästa möte (punkt 3).
  • Verka för att fler kommuner bjuds in till den biogassamverkan som etablerats hos några av kommunerna på höglandet (punkt 5).
  • Ställa sig bakom åtgärdsförslag ”Fastighetsforum – verktygslåda för energieffektivisering”(punkt 5.1).
  • Ställa sig bakom åtgärdsförslag ”Klimatrådets studiecirklar” (punkt 5.2)
  • Ställa sig bakom åtgärdsförslag ”Hållbar besöksnäring” (punkt 5.3)
  • Ställa sig bakom åtgärdsförslag ”Klimatsäkring av länets el, fjärrvärme, tele och IT” (punkt 5.4)
  • Ställa sig bakom åtgärdsförslag ”Kommunens skydd mot värmebölja” (punkt 5.5)
  • Ställa sig bakom åtgärdsförslag ”Samverkan för ökat skydd vid värmebölja” (punkt 5.6)
  • Ställa sig bakom åtgärdsförslag ”Ökat skydd för boende i flerbostadshus vid värmebölja” (punkt 5.7)

Ordförande framförde ett stort tack för engagemanget under året och konstaterade att alla grupper gör ett fantastiskt bra arbete. Ett särskilt tack till gruppernas ordförande som tagit på sig uppdraget att leda respektive gupps arbete framåt mot vår gemensamma vision att Jönköpings län bli ett plusenergilän till år 2050.