Summering från Klimatrådets möte den 28 februari 2014

Klimatrådet enades om att: Ställa sig bakom att två åtgärdsprogram, Minskad Klimatpåverkan 2015 – 2019 och Anpassning till ett förändrat klimat 2015 -2019, skickas på remiss under våren 2014 samt att åtgärdsförslagen som varit på remiss, under 2013, inkluderas dessa åtgärdsprogram (punkt 3 och 4) Ställa sig bakom förlaget för uppföljning (punkt 3). Länsstyrelsen får […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 6 september 2013

Klimatrådet enades bland annat om att: ställa sig bakom beredningsgruppens förslag till samlat introduktionsdokument för Klimatrådet (punkt 1). tilldela klimatprisets plakett 2013 till en av de nominerade och att tilldela fyra kandidater var sitt hedersomnämnande inom respektive fokusområde (punkt 5). respektive organisation bistår med dataunderlag till Länsstyrelsen för effektbedömningar (punkt 5). ställa sig bakom beredningsgruppens […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 3 maj 2013

Klimatrådet enades bland annat om: Förslag till vinnare av klimatpriset lämnas senast den 1 augusti (punkt 1). Förslag om nya ledamöter till beredningsgruppen lämnas till Länsstyrelsen före sommaren (punkt 4). Förslag till deltagare i arbetsgrupp med uppgift att arrangera Klimatkonferensen lämnas till beredningsgruppen senast 7 juni (punkt 5). Åtgärdsförslagen 1, 2, 3 och 10 samt […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte den 1 mars 2013

Klimatrådet enades bland annat om: Ett pass under ett av Klimatrådets möten ska handla om el och fördjupa kunskapen om och reda ut begreppen kring elproduktion och energi. Även biogasfrågan ska tas upp igen. Sponsring för finansiering av Solar World Challenge mottages tacksamt. Det är bra reklam för vår region att Högskolan i Jönköping är […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte 7 december 2012

Klimatrådet enades om: en ambition att ställa sig bakom åtgärdsförslag 5, men fokusgruppen för Transporter och Planering får återkomma med en utvecklad formulering (punkt 4). att ställa sig bakom åtgärdsförslagen 1 och 2 och att Länsstyrelsen ansvarar för genomförandet (punkt 4). att åtgärdsförslag 3 bör omfatta fler förnybara energikällor som kan ingå i ett utvecklat förslag […]

Read more
Summering från Klimatrådets möte 12 oktober 2012

Flera ställningstaganden gjordes där bland annat rådets ledamöter vid nästa rådsmöte ska presentera vilket årtal den egna organisationen kan bli fri från fossila bränslen för egna transporter. Ytterligare sju åtgärdsförslag togs upp som ska vidareutvecklas till nästa möte. I övrigt enades rådet om ett yttrande över ett förslag till program för hållbar utveckling för Landstinget, […]

Read more