Vad gör fokusgruppen?

Fokusgruppen arbetar med två av energi- och klimatstrategins fokusområden Transporter och Planering.

Transportsektorns beroende av fossila bränslen är en av de största utmaningarna i en omställning till ett klimatneutralt och hållbart samhälle. Arbete handlar därför om att lyfta fram förslag som,

  1. Minskar transportbehovet.

  2. Ökar överflyttningen från privatbilism till biltjänster, kollektivt och cykling/gång.

  3. Minska fossilberoendet genom en snabb övergång till fordon som inte drivs med fossila bränslen.
  4. Kompensering för de kvarvarande växthusgasutsläppen.

Vilka är med i fokusgruppen?

Åslög Kantelius, Region Jönköpings län, ordförande

Leila Aalto, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Andreas Olsson, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Ann-Marie Dahl, Jönköping University

Bengt-Göran Ericsson, Gislaveds kommun

Alma Jensen, IKEA

 

Erik Andersson, Länstrafiken i Jönköpings län

Stefan Simmeborn, Region Jönköpings län

Krister Wall, Tarfikverket Region Syd

Emma Svärd, Jönköpings kommun

Therese Silvander, Energikontor Norra Småland

Marcus Åberg, Eksjö kommun

Vad är syftet?

Det centrala för fokusgruppen är att lyfta fram viktiga åtgärder och satsningar för beslut i Klimatrådet inom områdena Transporter och Planering. Dessutom ansvarar fokusgruppen för att följa upp förankrade och beslutade åtgärder samt identifiera om redan beslutade åtgärder och satsningar ska förstärkas, växlas upp eller på annat sätt hanteras för att åstadkomma bästa möjliga resultat.

Fokusgruppens område lyfts även fram genom Klimatrådets kommunikativa satsningar Klimatveckan, Tidningen +E och Klimatpriset.

Såhär skulle det kunna se ut år 2050

År 2050 är samhället planerat så att efterfrågan av transporter är mindre. Sedan mitten av 2010-talet har samhället byggts på ett transportsnålt sätt. Städernas nya bostadsområden knyts samman med arbetsplatser genom kollektivtrafik, som blivit alltmer eldriven. Personbilstrafiken har minskat samtidigt som tillgängligheten ökat bland annat genom att kolektivtrafiken byggts ut. Behovet av egen bil är därför inte lika stort som på 2010-talet. Kostnaderna för att köra bil in till städerna har ökat för att minska trängseln och förbättra stadsmiljön. Det finns färre parkeringsplatser i stadskärnorna. Godstransporterna i städerna sker med eldrivna lastbilar och fordon, med effektiv och samordnad logistik. Städerna är attraktivare att bo i då möjligheterna att gå, cykla och resa med kollektivtrafik till arbetsplatser och service är goda. I glesbygd förflyttar vi oss med elbilar- eller laddhybrider. Längre personresor sker i högre grad med järnväg. Knutpunkter mellan hamnar, vägar och järnvägar har utvecklats. Sjöfart och järnväg har tagit en större andel av godstransporterna. Lastbilar och arbetsmaskiner har elhybriddrift. På de mest trafikerade Europavägarna finns redan slingor för eldriven lastbilstrafik. Godslogistiken är effektiv inom och mellan trafikslag i ett öppet informationssystem om transportbehov och ledig transportkapacitet.

Vi ser fram emot att du eller din organisation hör av sig med förslag på satsningar inom fokusgruppens område!

Mötestider 2017

Fokusgruppen har normalt fyra möten per år:

1. Den 17 februari, klockan 10.00 – 12.00.
2. Den 19 juni klockan 10.00 – 12.00.
3. Den 25 augusti klockan 10.00 – 12.00.
4. Den 27 oktober klockan 10.00 – 12.00.