På Klimatrådsmötet den 29 november presenterades en nulägesbild samt processen med att ta fram en ny klimat- och energistrategi för länet. För att strategin ska få så bred förankring som möjligt så har alla Fokusgrupperna i rådet involverats i arbetet. Utöver det har arbetsmöten genomförts med bl.a. Region Jönköpings län, Träcentrum, Jönköping University, Husqvarna, Länsförsäkringar samt worskshop med länets kommuner och förankring inom Länsstyrelsen. Inriktningen på strategin är viktig som utgångspunkt för Klimatrådets fortsatta arbete och samverkan.

uppdaterad klimat-och energistrategi

Utkast: klimat-och energistrategi för Jönköpings län (remissversion)>>

Huvudsakliga ändringar och tillägg
  • Uppdatering av Klimatrådets vision Plusenergilän
  • Uppdatering och översyn av relevanta mål inom klimat-och energiområdet
  • Uppdatering av fokusområden
  • Tillägg främst genom att inkludera mer om klimatanpassning, jord-och skogsbruk samt näringsliv