Uppföljning av Klimatrådets arbete

För att nå Klimatrådets vision Klimatsmart plusenergilän krävs åtgärder. Därför har rådet löpande tagit fram och ställt sig bakom åtgärder vilka följs upp årligen. Vi ser fram emot att din organisation svarar för vad ni genomfört 2019. Resultatet presenteras för Klimatrådet i juni, vänligen svara senast den 27 maj.

PS. Vi vet att det pågår massor av projekt (FASTR, Bridging The Gap, hela RESAN, mm.) och processer (Klimatveckan, trähusskola, mm.) som är värdefulla och stöttar alla organisationers omställning, dessa följs upp separat och är inget som ni behöver svara på.

 • Ange namnet på organisationen.
 • Ange namn på den som fyllt i enkäten.
 • Ange e-postadress för kontaktperson. Vid eventuella frågor kommer denna e-post att användas för kommunikation angående uppföljningen.
 • LEDNINGSSYSTEM

 • Klimatrådets organisationer har ett miljö- eller energiledningssystem. Ett ledningssystem, även kallat verksamhetssystem, är högsta ledningens verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer, tex att säkerställa att verksamheten köper in förnybar el enligt en viss rutin)
 • FOSSILFRIA TRANSPORTER OCH RESOR

 • Klimatrådets organisationer använder fordon avsedda för förnybara bränslen eller el för resor i bil senast år 2020. För att inte fastna i definitioner (som kan ändras) väljer ni själva hur långt ni kommit i omställningen att inte använda fossila bränslen.
 • Klimatrådets organisationer kompenserar utsläpp av koldioxid för resor i arbetet. (Exempel på kompensation är att era flygresor klimatkompenseras, med exempelvis 1 krona per kilo koldioxidutsläpp. Pengarna används till investeringar för att minska utsläppen)
 • UPPDATERAD KLIMAT- OCH ENERGISTRATEGI FÖR LÄNET

  Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I ett brett samarbete har en gemensam uppdaterad klimat- och energistrategi för Jönköpings län arbetats fram och förankrats i Klimatrådet. I strategin finns vision och mål för att länet ska kunna få en hållbar utveckling och bidra till Sveriges klimatmål och Parisavtalet. I strategin finns länets vision "Klimatsmart Plusenergilän".
 • NYA ÅTGÄRDER FÖR KLIMATRÅDET

  Under året tas det fram nya åtgärder för Klimatrådet och hela Jönköpings län för att bli ett klimatsmart plusenergilän till år 2045. Lämna gärna feedback på vad som är viktigt för oss att ta med i detta arbete, exempelvis vilka av de tidigare åtgärderna som fungerat bäst eller något område som är särskilt viktigt att arbeta vidare med.

Kontaktperson

Annika Pers Gustafsson
annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 26