Uppföljning av Klimatrådets arbete

För att nå Klimatrådets vision Klimatsmart plusenergilän krävs åtgärder. Därför har rådet löpande tagit fram och ställt sig bakom åtgärder vilka följs upp årligen. Vi ser fram emot att din organisation svarar för vad ni genomfört 2019. Resultatet presenteras för Klimatrådet i juni, vänligen svara senast den 27 maj.

PS. Vi vet att det pågår massor av projekt (FASTR, Bridging The Gap, hela RESAN, mm.) och processer (Klimatveckan, trähusskola, mm.) som är värdefulla och stöttar alla organisationers omställning, dessa följs upp separat och är inget som ni behöver svara på.

Kontaktperson

Annika Pers Gustafsson
annika.pers.gustafsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 64 26